Gyventojų kiemuose – buitinių nuotekų tvenkiniai

Pa­kal­nės gat­vės gy­ven­to­jų kie­muo­se po di­des­nio lie­taus telk­šo nuo­te­kų kla­nai. Žmo­nės skun­džia­si tvy­ran­čia smar­ve, fe­ka­li­jo­mis už­lie­ja­mais dar­žais ir pau­pio pie­va. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ne­nu­kenks­min­tas nuo­te­kas va­di­na tik­sin­čia bom­ba – jo­se knibž­da li­gų su­kė­lė­jų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Gai­la, kad kva­pų, tvy­ran­čių prie V. Šan­te­rio­vos na­mo, nuo­trau­ka per­teik­ti ne­įma­no­ma...


Bui­ti­nė­mis nuo­te­ko­mis už­lie­tas kie­mas ir no­sį rie­čian­tis kva­pas ta­po Pa­kal­nės gat­vė­je gy­ve­nan­čios Vio­le­tos Šan­te­rio­vos ir jos kai­my­nų kas­die­ny­be.

Nuo­te­ko­mis at­mieš­tas van­duo į pa­vir­šių iš­ky­la po stip­res­nio lie­taus. Mo­te­ris skun­dė­si, kad to­kį vaiz­dą gy­ven­to­jai ma­to jau ne vie­ne­rius me­tus.

„Taip bu­vo ir po šio lie­taus – iš ry­to tik pra­vė­rus lau­ko du­ris iš kva­po su­pra­tau, kad kie­mą ap­sė­mė fe­ka­li­jos“, – sa­ko ji. Iš­ėju­si į kie­mą, vaiz­dą pa­ma­tė to­kį, kaip ir ti­kė­jo­si.

Tam­sios spal­vos nuo­sė­dos ap­link ne­to­lie­se ant ke­liu­ko esan­tį ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nį iš­duo­da nuo­te­kų iš­si­ver­ži­mo į pa­vir­šių ke­lią.

Mat joms su­si­gė­rus ar že­mes­nėn vie­ton nu­bė­gus, že­mės pa­vir­šiu­je iš­lie­ka jų pėd­sa­kai – ant ke­liu­ko ma­to­si net fe­ka­li­jas pri­me­nan­tys gu­mu­lė­liai.

V. Šan­te­rio­va įsi­ti­ki­nu­si, kad nuo­te­kos per ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių vir­šų bė­ga to­no­mis. Kiek jų su­si­ge­ria į grun­tą, kiek su pa­vir­ši­niais van­de­ni­mis pa­sie­kia ne­to­lie­se te­kan­čią upę, gy­ven­to­ja ga­li tik spė­lio­ti.

Taip, anot pa­šne­ko­vės, vargs­ta ir ki­ti pir­mo­je nuo pau­pio juos­to­je gy­ve­nan­tys Pa­kal­nės gat­vės kai­my­nai. Pa­va­sa­rį, kuo­met ly­ja ga­na daž­nai, apie anks­ty­vuo­sius ri­di­kė­lius, rūgš­ty­nes ar svo­gū­nų laiš­kus žmo­nės ga­li tik pa­sva­jo­ti – nuo­te­ko­mis ap­sem­ti jų dar­žai, vaisk­rū­miai ir vais­me­džiai.

Ko­kias me­džia­gas iš dir­vos pa­si­sa­vi­na pa­čių iš­si­au­gin­tos dar­žo ir so­do gė­ry­bės, jiems taip pat pa­slap­tis. Kad bui­ti­nių nuo­te­kų dum­blas nau­do­ja­mas kom­pos­to ga­my­bai, gy­ven­to­jai ži­no. Ta­čiau ži­no ir tai, jog kom­pos­tas ga­mi­na­mas mė­ne­sių mė­ne­sius, pa­gal tam tik­ras tech­no­lo­gi­jas.

V. Šan­te­rio­va sa­ko, kad šios bė­dos pra­si­dė­jo tuo­met, kai be­veik prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo at­lik­ta nuo­te­kų tin­klų re­no­va­ci­ja. Dėl to ji įsi­ti­ki­nu­si, kad bu­vo pa­lik­tas kaž­koks bro­kas, ku­rio pa­sek­mės nuo­sa­vų na­mų gy­ven­to­jus nuo­lat įka­li­na fe­ka­li­jų „re­zer­vu­a­rų“ bei jų kva­po ap­sup­ty­je.

Mo­te­ris tei­gia, jog pa­gal­bos ne kar­tą kreip­ta­si į UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ va­do­vus, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus.

Ji sa­ko, kad „Uk­mer­gės van­de­nys“ įren­gė spe­cia­lius vož­tu­vus, ku­rie tu­rė­tų ne­leis­ti pa­tek­ti nuo­te­koms iš pa­grin­di­nės nuo­te­kų ma­gist­ra­lės į gy­ven­to­jų na­mų at­ša­ką ir už­lie­ti kie­mų. Ta­čiau ji įta­ria, kad jie ma­žai te­gelbs­ti, nes nuo­te­kos vis tiek te­bes­rū­va. 

Spren­di­mo bū­dai – ša­lies mas­tu

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko šią gy­ven­to­jų pro­ble­mą ži­nan­tis.

Jis tei­gia, kad iš da­lies ban­dy­ta ją spręs­ti pa­sta­tant at­bu­li­nius nuo­te­kų vož­tu­vus at­ša­ko­se, esan­čio­se gy­ven­to­jų na­mų val­do­se. Mat prieš ke­le­rius me­tus bu­vo nu­sta­ty­ta, kad už­lie­ji­mo prie­žas­tis – vož­tu­vo ge­di­mas.

Ta­čiau ir pa­sta­čius vož­tu­vus pro­ble­ma ne­din­go – iš šu­li­nių, esan­čių ant ma­gist­ra­li­nės li­ni­jos, nuo­te­kos vis tiek iš­si­ver­žia.

Anot di­rek­to­riaus, de­ja, šis at­ve­jis nė­ra toks, kad pa­kak­tų šio­je vie­to­je pa­keis­ti vamz­dy­ną ar at­lik­ti ki­to­kius dar­bus.

Pro­ble­ma su­si­ju­si su kur kas su­dė­tin­ges­niais da­ly­kais – pir­miau­sia, tai – iš­ti­sos pa­vir­ši­nio van­dens su­rin­ki­mo sis­te­mos Uk­mer­gės mies­te ne­bu­vi­mas. Dau­ge­ly­je gat­vių nė­ra įreng­ta pa­vir­ši­nio van­dens su­rin­ki­mo sis­te­ma. Lie­taus van­duo, ne­tu­rė­da­mas, kur nu­bėg­ti, pa­ten­ka į bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus.

„Keis­ti bū­tent šią bui­ti­nių nuo­te­kų ko­lek­to­riaus da­lį į di­des­nio dia­met­ro tik­rai ne­tiks­lin­ga. Mat pa­gal spe­cia­lis­tų, pro­jek­tuo­to­jų skai­čia­vi­mus, to­kio dia­met­ro, koks yra da­bar, bui­ti­nėms nuo­te­koms vi­siš­kai pa­kan­ka. Yra net su di­de­le at­sar­ga – įver­tin­ta ir lie­taus van­dens in­fil­tra­ci­ja“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Anot di­rek­to­riaus, nuo­te­kų vamz­dy­no kei­ti­mas – ne­tiks­lin­gos, daug lė­šų rei­ka­lau­jan­čios in­ves­ti­ci­jos. Jis re­no­vuo­tas prieš še­še­rius me­tus ir pri­tai­ky­tas ke­lis kar­tus di­des­niam nuo­te­kų kie­kiui, ne­gu šiuo me­tu pa­ten­ka iš var­to­to­jų.

Pro­ble­ma su­si­da­ro dėl to, kad mies­to va­ly­mo įren­gi­niai ne­ga­li pri­im­ti to­kio di­de­lio pa­pil­do­mo kie­kio pa­vir­ši­nių nuo­te­kų, ku­rios su­si­da­ro po liū­čių.

R. Ar­lins­kas svars­to, kad pa­aukš­ti­nus šu­li­nius nuo­te­kos ne­bėg­tų per vir­šų. Ta­čiau jie yra va­žiuo­ja­mo­je ke­liu­ko, ve­dan­čio į gy­ven­to­jų na­mus, da­ly­je, pa­aukš­tin­ti jie truk­dys au­to­mo­bi­liams.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ lie­taus nuo­te­kų tin­klus eks­plo­a­tuo­ja pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Prog­no­zės at­ei­čiai nė­ra la­bai op­ti­mis­ti­nės. Mat jų plėt­ra mies­te yra mi­ni­ma­li – per me­tus lie­taus nuo­te­kų tin­klai įren­gia­mi tik vie­no­je ar dvie­jo­se gat­vė­se.

Jei gat­vių re­konst­ruk­ci­ja at­lie­ka­ma iš ES lė­šų, tai šie dar­bai nė­ra fi­nan­suo­ja­mi. R. Ar­lins­kas sa­ko, kad kol ne­bus gau­tos ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos lė­šos, ši in­fra­struk­tū­ra vys­ty­sis la­bai lė­tai, nes tai rei­ka­lau­ja di­de­lių in­ves­ti­ci­jų.

Kom­pos­ta­vi­mui – griež­ti rei­ka­la­vi­mai

Dum­blo tvar­ky­mo pro­ble­ma Uk­mer­gė­je spren­džia­ma Sar­ge­lių kai­me įren­gus dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę.

Į ją dum­blo san­kau­pos ve­ža­mos iš UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių.

Aikš­te­lė­je dum­blas su­mai­šo­mas su šiau­dais, smul­kin­to­mis ša­ko­mis, kel­mais, žo­le, la­pais. Ši struk­tū­ri­nė me­džia­ga rei­ka­lin­ga tam, kad vyk­tų ši­lu­mi­nė re­ak­ci­ja.

Dum­blo ap­do­ro­ji­mo ir va­ly­mo įren­gi­nių meist­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas pa­sa­ko­jo, kad su­krau­to­se krū­vo­se tem­pe­ra­tū­rai pa­ki­lus iki 70 laips­nių, vi­du­ti­niš­kai per 3 mė­ne­sius dum­blas ir struk­tū­ri­nė me­džia­ga su­yra ir su­si­da­ro kom­pos­tas. Tik pa­gal griež­tas tech­no­lo­gi­jas pa­ga­min­tą kom­pos­tą ga­li­ma sau­giai nau­do­ti au­ga­lų trę­ši­mui.

Lai­ky­tis nu­sta­ty­tų tech­no­lo­gi­jų yra svar­bu dėl to, kad ne­ap­do­ro­tas dum­blas tam­pa ag­re­sy­vus gam­tai. Už­sie­ny­je kom­pos­to ga­my­bai tai­ko­mos dar su­dė­tin­ges­nės tech­no­lo­gi­jos.

Lau­kia bau­da

Vil­niaus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Uk­mer­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­jas Jo­nas Či­vas Pa­kal­nės gat­vė­je pa­ma­ty­tą re­gi­nį ver­ti­na kaip ap­lin­ko­sau­gi­nį pa­žei­di­mą.

Anot jo, vi­zu­a­liai ma­ty­ti, kad ter­šia­ma ap­lin­ka – stip­riai ly­jant, bui­ti­nės nuo­te­kos ne­be­tel­pa vamz­dy­nuo­se ir pa­ten­ka į gy­ven­to­jų kie­mus, srū­va į pie­vą.

„Ne­to­li upė, į ku­rią su­te­ka da­lis pa­vir­ši­nio van­dens. Tas tu­ri­nys, ku­ris bė­ga vamz­dy­nais, jais tu­rė­tų ir bėg­ti, ne­pa­tek­da­mas į ap­lin­ką“, – sa­ko J. Či­vas. Pa­sak jo, „Uk­mer­gės van­de­nys“ tu­rė­tų ieš­ko­ti kaž­ko­kio spren­di­mo – tai jų pa­rei­ga.

Ne­iš­vengs įmo­nė ir bau­dos. Jas gam­to­sau­gi­nin­kai nu­sta­to rem­da­mie­si Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su.

Už ap­lin­kos ter­ši­mą nuo­te­ko­mis pi­lie­čiai bau­džia­mi nuo 200 iki 2000 li­tų, pa­rei­gū­nai – nuo 600 iki 4000 li­tų. Už tuos pa­čius pa­žei­di­mus an­trą kar­tą bau­dos pa­di­dė­ja – pi­lie­čiams nuo 1000 iki 4000 li­tų, pa­rei­gū­nams – nuo 2000 iki 10 000 li­tų.

Ko­kio dy­džio bau­da lau­kia UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“, bus spren­džia­ma ki­tą sa­vai­tę.

Knibž­da li­gų su­kė­lė­jai

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad bui­ti­nių nuo­te­kų ne­ga­li­ma leis­ti tie­sio­giai į upes, nau­do­ti kaip trą­šą dar­žuo­se, lau­kuo­se. Pir­miau­sia jos tu­ri bū­ti bio­lo­giš­kai nu­kenks­min­tos.

Šis pro­ce­sas nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niuo­se vyks­ta na­tū­ra­liai. Spe­cia­liuo­se dum­blo ba­sei­nuo­se fer­men­ta­ci­jos bū­du  iš­si­ski­ria bio­lo­giš­kai ak­ty­vios me­džia­gos, ku­rios nu­kenks­mi­na žmo­gaus svei­ka­tai pa­vo­jin­gus mik­ro­or­ga­niz­mus.

Spe­cia­lis­tė sa­ko, kad ne­nu­kenks­min­to­se bui­ti­nė­se nuo­te­ko­se ap­tin­ka­ma įvai­rių li­gų su­kė­lė­jų. Joms pa­te­kus į ap­lin­ką iš­ky­la grės­mė už­si­krės­ti sal­mo­ne­lio­ze, vi­du­rių šil­ti­ne, ki­to­mis žar­ny­no in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, vi­ru­si­niu he­pa­ti­tu A, tu­ber­ku­lio­ze. Nuo­te­kos – mėgs­ta­ma ter­pė vi­ru­si­nio vi­du­ria­vi­mo su­kė­lė­jams, pa­vyz­džiui, Ro­to vi­ru­so.

Nors lai­ko­ma, kad di­zen­te­ri­jos at­ve­jų Lie­tu­vo­je be­veik ne­pa­si­tai­ko, ti­ki­my­bė iš­lie­ka už­si­krės­ti per nuo­te­kas.

V. Mo­tie­jū­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių, kuo­met į Šven­tą­ją bū­da­vo iš­lei­džia­mos nuo­te­kos tie­siog iš vamz­dy­nų, vi­du­rių šil­ti­nė Uk­mer­gė­je ne­bu­vo re­te­ny­bė. Daž­niau­siai bu­vo ser­ga­ma va­sa­rą, kuo­met pats mau­dy­mo­si se­zo­nas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

2014-03-28-4 straipsnio 2 nuotr

 

J. Či­vas sa­ko, kad įmo­nė su­lauks bau­dos.


 

2014-03-28-4 straipsnio 3 nuotr

Į pa­siū­ly­mą ieš­ko­ti iš­ei­ties, spren­džiant gam­to­sau­gi­nę pro­ble­mą, R. Ar­lins­kas skės­čio­ja ran­ko­mis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų