Į profesinę mokyklą – su aukštosios diplomu

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la iš­lie­ka di­džiau­sia ug­dy­mo įstai­ga mū­sų ra­jo­ne. Pa­ste­bi­ma – vis daž­niau ją ren­ka­si ne tik abi­tu­rien­tai ar de­šimt kla­sių bai­gę moks­lei­viai, bet ir jau­ni žmo­nės, jau tu­rin­tys aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la – di­džiau­sia ug­dy­mo įstai­ga ra­jo­ne.


 

Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je šie­met pa­reiš­kė no­rą mo­ky­tis 443 mo­ki­niai.

Mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Jan­kū­nas pa­sa­ko­jo, kad iš šio skai­čiaus 166 – bai­gu­sie­ji 10 kla­sių.

Jie per tre­jus me­tus čia įgis vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir kar­tu – pa­si­rink­tą spe­cia­ly­bę.

Dau­giau­siai iš šių mo­ki­nių pa­gei­da­vo įsi­gy­ti au­to­me­cha­ni­ko, lo­gis­to-eks­pe­di­to­riaus, ap­dai­li­nin­ko-sta­ty­bi­nin­ko, vi­rė­jo spe­cia­ly­bes. Jos šiais moks­lo me­tais – po­pu­lia­riau­sios.

Ne to­kios po­pu­lia­rios tarp at­ėju­sių po 10 kla­sės – elek­tro­mon­tuo­to­jo, bal­džiaus, kom­piu­te­rių or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos spe­cia­lis­to, me­ta­lo ap­dir­bė­jo-stak­li­nin­ko.

250 mo­ki­nių į Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą šie­met įsto­jo jau tu­rė­da­mi 12 kla­sių iš­si­la­vi­ni­mą. Tarp jų po­pu­lia­riau­sios – tarp­tau­ti­nio ve­ži­mo vai­ruo­to­jo-eks­pe­di­to­riaus, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko, smul­kio­jo ver­slo or­ga­ni­za­to­riaus, pra­mo­nės įmo­nių pre­ky­bos kon­sul­tan­to.

Taip pat su­da­ry­tos gru­pės, ku­rio­se jau­ni žmo­nės įgis ap­skai­ti­nin­ko-ka­si­nin­ko, pa­da­vė­jo-bar­me­no, me­ta­lo ap­dir­bi­mo stak­li­nin­ko, bal­džiaus.

Tarp mo­kyk­los šių­me­ti­nių nau­jo­kų – 32 bai­gu­sie­ji 9 kla­ses. Šio­je mo­kyk­lo­je jie įgis mū­sų ša­ly­je pri­va­lo­mą 10 kla­sių iš­si­la­vi­ni­mą.

R. Jan­kū­nas ma­to la­bai keis­tą ten­den­ci­ją: kas­met pri­ima­ma vis dau­giau mo­ki­nių, ku­rie jau yra bai­gę aukš­tą­ją mo­kyk­lą ar ko­le­gi­ją ir tu­ri tai pa­tvir­ti­nan­tį di­plo­mą. Šie­met įsto­jo net 31 to­kį di­plo­mą tu­rin­tis, ta­čiau pa­pil­do­mą pro­fe­si­ją pa­no­ręs įsi­gy­ti as­muo.

Pa­si­tai­kė ir to­kių, ku­rie šie­met įsto­jo į ko­le­gi­ją did­mies­ty­je, ta­čiau jau per pir­mą­ją stu­di­jų sa­vai­tę ap­si­gal­vo­jo ir pri­ėmė spren­di­mą tęs­ti moks­lus Uk­mer­gė­je.

Tarp spe­cia­ly­bių pa­si­rin­ki­mo kryp­čių pa­ste­bi­ma, kad mer­gi­nos vis drą­siau ren­ka­si anks­čiau gry­nai vy­riš­ko­mis va­din­tas spe­cia­ly­bes, pa­vyz­džiui, me­cha­ni­ko ar lo­gis­to-eks­pe­di­to­riaus.

R. Jan­kū­nas pa­si­džiau­gė, kad jų ug­dy­mo įstai­ga šie­met iki ga­lo įvyk­dė už­si­brėž­tą mo­ki­nių pri­ėmi­mo pla­ną. Šiuo me­tu ją lan­ko 880 mo­ki­nių. Tie­sa, jų šie­met kiek su­ma­žė­jo, bet tai – ben­dra gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mo ra­jo­ne ten­den­ci­ja.

„Iš­lie­kam di­džiau­sia ug­dy­mo įstai­ga Uk­mer­gė­je“, – pa­brė­žė pa­va­duo­to­jas.

*****

Lie­tu­vos pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se šie­met mo­ky­tis pa­no­ro 21,4 tūkst. as­me­nų,

Į pro­fe­si­nes mo­kyk­las pri­ima­mi mo­ki­niai nuo 14 me­tų. Jo­se ga­li­ma įgy­ti kva­li­fi­ka­ci­ją ar­ba kva­li­fi­ka­ci­ją kar­tu su pa­grin­di­niu ar­ba vi­du­ri­niu iš­si­la­vi­ni­mu. Į pro­fe­si­nes mo­kyk­las taip pat pri­ima­mi su­au­gu­sie­ji, sie­kian­tys pa­to­bu­lin­ti ar įgy­ti nau­ją kva­li­fi­ka­ci­ją.

74 ša­lies pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos siū­lo per 200 įvai­rių mo­ky­mo pro­gra­mų įvai­riuo­se ūkio sek­to­riuo­se: ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos, ga­my­bos ir per­dir­bi­mo, in­ži­ne­ri­jos, kom­piu­te­ri­jos, me­no, so­cia­li­nių pa­slau­gų, svei­ka­tos prie­žiū­ros, trans­por­to, že­mės ūkio, miš­ki­nin­kys­tės, žu­vi­nin­kys­tės...

Pro­fe­si­nis mo­ky­mas yra ne­mo­ka­mas pir­mą kar­tą kva­li­fi­ka­ci­ją įgy­ti sie­kian­tiems as­me­nims, pa­žan­giems mo­ki­niams mo­ka­mos sti­pen­di­jos, jie ap­rū­pi­na­mi ben­dra­bu­čiu.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų