Linos spalvos: ryšku, stilinga, novatoriška

Į pir­mo­sios per­so­na­li­nės jau­no­sios kar­tos me­ni­nin­kės Li­nos Za­rec­kai­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mą, su­reng­tą Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, su­si­rin­ko gau­sus na­miš­kių, ar­ti­mų­jų, bi­čiu­lių bū­rys.

 

Me­la­ni­jos Šir­vie­nės nuotr. Į pa­ro­dą su­si­rin­ko Li­nos ar­ti­mie­ji ir bi­čiu­liai.


 

Pa­svei­kin­ti Li­nos sku­bė­jo ir tė­ve­liai su bro­liu, ir bu­vę pe­da­go­gai, ir... kai­my­nai. „Esa­me iš Za­rec­kų gi­mi­nės, – su šyp­se­na to­kį so­li­da­ru­mą aiš­ki­no ar­ti­mie­ji, – o Li­na mū­sų gi­mi­nė­je – žvaigž­dė!“

Jau­no­ji au­to­rė gra­žiai šyp­so­jo­si ir pra­šė ne­gir­ti jos, ne­va­din­ti nei me­ni­nin­ke, nei dai­li­nin­ke. Sa­vo dar­bų eks­po­zi­ci­ją ji pa­va­di­no itin sim­bo­liš­kai – „Pra­ei­nan­tys“. Tar­si šis fak­tas, trum­pam žyb­te­lė­jęs gim­to­jo mies­to gy­ve­ni­me, ir lik­tų tik trum­pa, pra­le­kian­čia aki­mir­ka.

Bu­vu­si Li­nos dai­lės mo­ky­to­ja An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je Jo­li­ta Šle­pe­tie­nė pri­pa­ži­no, jog vie­nas di­des­nių džiaugs­mų yra ma­ty­ti jau­ną ku­rian­tį žmo­gų, o ypač tą, ku­rį te­ko mo­ky­ti.

2005 me­tais, įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­gra­mos SOCRATES tarp­tau­ti­nį COMENIUS pro­jek­tą, ku­rio ini­cia­to­riai bu­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Adol­fas Gir­džiū­na ir dai­lės moky­to­ja J. Šle­pe­tie­nė, gim­na­zi­jo­je lan­kė­si pro­jek­to da­ly­viai iš Ita­li­jos ir Slo­vė­ni­jos. Kul­tū­ros cen­tre bu­vo su­reng­ta sve­čių bei lie­tu­vių jau­nų­jų au­to­rių dar­bų pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ry­bą eks­po­na­vo ir Li­na.

Pro­jek­to mo­ky­to­jų mai­nų me­tu J. Šle­pe­tie­nė L. Za­rec­kai­tės dar­bus pri­sta­tė Ita­li­jo­je Tu­ri­no Re­na­to Cot­ti­ni me­nų li­cė­jaus stu­den­tams, o vie­ną jos na­tiur­mor­tą nu­ve­žė do­va­nų mo­kyk­lai.

Li­nos dai­lės bran­dos eg­za­mi­no dar­bas „Eg­lė ir jos se­sė“ puo­šia gim­na­zi­jos mo­ki­nių ga­le­ri­jos eks­po­zi­ci­ją. „Šian­dien žiū­rė­da­ma į Li­nos dar­bus, ma­tau no­rą eks­pe­ri­men­tuo­ti, ban­dy­ti vis nau­jus spal­vų, fak­tū­rų, bliz­gaus ir ma­ti­nio pa­vir­šiaus de­ri­nius, skir­tin­gos che­mi­nės su­dė­ties da­žus. Dar­bai eks­pre­sy­vūs, bet drą­sa nė­ra be­ato­dai­riš­ka. Spal­vi­niai spren­di­mai pul­suo­ja gy­vy­be, sti­lin­gu no­va­to­riš­ku­mu, o kar­tu ir sub­ti­lu­mu“, – tei­gė pe­da­go­gė.

Bai­gu­si va­dy­bos ir ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te, Li­na su­si­do­mė­jo fo­to­gra­fi­ja. Lan­kė Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cen­tre vei­kian­čią dai­li­nin­ko Gvi­do La­ta­ko va­do­vau­ja­mą ta­py­bos stu­di­ją „Prie mol­ber­to“. Anot va­do­vo, ska­ti­nu­sio jau­ną­ją kū­rė­ją ne­ri­bo­ti vaiz­duo­ja­mo­sios ga­lios, ji „puo­la dro­bę be jo­kių pa­lauk...“.

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės Rū­tos Ma­ri­jos Pur­vi­nai­tės, pa­ren­gu­sios L. Za­rec­kai­tės pa­ro­dą pri­sta­tan­čią ano­ta­ci­ją, į me­no pa­sau­lį per ne­įti­kė­ti­nai trum­pą lai­ką įžen­gu­sios jau­no­sios au­to­rės dar­bai pa­si­žy­mi itin sa­vi­tu pa­sau­lio ma­ty­mu. Juo­se at­si­sklei­džia re­gi­mo ir ne­re­gi­mo pa­sau­lio dau­giap­la­niš­ku­mas, kai­ta, bū­ties tra­pu­mas.

Ren­gi­nio nuo­tai­ką dar la­biau su­šil­dė kla­si­ki­ne gi­ta­ra gro­jęs Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tas Vi­lius Krikš­ta­po­nis ir pa­ro­dos au­to­rės bib­lio­te­kai pa­do­va­no­tas sod­riai ža­liuo­jan­tis ba­nan­me­dis. Pa­ro­da vei­kia iki rug­sė­jo 1 die­nos.

Autorė: Ra­sa GRIŠKEVIČIENĖ

08-16-4 straipsnio 2 nuotr

Li­na Za­rec­kai­tė.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų