Mano, kad medikai padarė ne viską

64 me­tų Skir­man­tas Čei­kaus­kas prieš­pas­ku­ti­nį va­sa­ros sek­ma­die­nį už­ge­so Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je. Ta­čiau naš­le li­ku­sios jo žmo­nos įsi­ti­ki­ni­mu, žmo­gų ga­li­ma bu­vo iš­gel­bė­ti, bet gy­dy­to­jai ne­pa­da­rė vis­ko, ką ga­lė­jo.

 

Pa­sak su­tuok­ti­nės, at­ve­žus į pri­ėmi­mo sky­rių, jam ne­su­teik­ta sku­bi pa­gal­ba.

Ge­nė su vy­ru S. Čei­kaus­ku gy­ve­no ir ūki­nin­ka­vo ša­lia Uk­mer­gės esan­čia­me Grau­žie­čių kai­me. Su­tuok­ti­nis rim­to­mis li­go­mis ne­si­skun­dė. Pas­ta­ruo­sius me­tus lau­kė klu­bo są­na­rio ope­ra­ci­jos.

Ta­čiau tą ne­lem­tą sek­ma­die­nio va­ka­rą, apie 20 val., stai­ga pa­si­ju­to la­bai blo­gai. Jam taip su­skau­do šir­dies plo­te, kad iš skaus­mo vai­to­jo.

Mo­te­ris puo­lė skam­bin­ti „grei­ta­jai“, kai­my­nams. De­ja, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis į Grau­žie­čius, pa­sak mo­ters, va­žia­vo 45 mi­nu­tes. Gir­dint skaus­mo vars­to­mo vy­ro šau­ki­mą tos mi­nu­tės vir­to šird­gė­los ku­pi­no­mis va­lan­do­mis.

Ge­nė pa­sa­ko­jo iš kar­to su­pra­tu­si, jog vy­rui blo­gai su šir­di­mi. Ji ban­dė sa­vo žmo­gui pa­dė­ti – pa­ti da­rė šir­dies ma­sa­žą. Ga­liau­siai po be­veik va­lan­dos lai­ko at­vy­kus me­di­kams, šie iš­ga­be­no S. Čei­kaus­ką į Uk­mer­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių.

Pa­sak su­tuok­ti­nės, li­go­ni­nė­je vy­ras to­liau šau­kė nuo skaus­mo ir blaš­kė­si. „Iš kar­to pa­sa­kiau me­di­kams, kad vy­rui kaž­kas su šir­dim, kad jis nė­ra var­to­jęs svai­ga­lų“, – pa­sa­ko­jo uk­mer­giš­kė. Ne­pai­sant to, at­ėjęs gy­dy­to­jas vis tiek įta­ri­nė­jo, kad li­go­nis – ne­blai­vus.

„Gy­dy­to­jas man pra­dė­jo kal­bė­ti, kaip kai­mie­čiai ge­ria, kad gy­ve­na iš pa­šal­pų... Bu­vo la­bai skau­du klau­sy­tis to­kių kal­bų“, – nuos­kau­das lie­jo naš­le li­ku­si mo­te­ris. Pa­sak jos, vy­rui sky­riu­je ga­liau­siai bu­vo su­leis­ta di­med­ro­lio. Tuo­met jis nu­ri­mo. Ar­ti­mie­siems pa­siū­ly­ta jį to­kį ap­ri­mu­sį vež­tis na­mo.

Ne­su­ti­kus, pa­sa­kė, kad ga­li li­go­nį pa­lik­ti jų sky­riaus pa­la­to­je, o ry­te 8 va­lan­dą at­va­žiuo­ti. Li­go­nio ar­ti­mie­ji taip ir pa­da­rė.

Ta­čiau ry­te at­vy­kęs sū­nus su­ži­no­jo, kad tė­vas iš­vež­tas į Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Dar po ke­lių va­lan­dų, vi­dur­die­nį, jis mi­rė.

Ar­ti­mie­siems pa­aiš­kin­ta, kad mir­ties prie­žas­tis – stip­rus šir­dies smū­gis.

Naš­lė ti­ki, kad tas smū­gis ne­bū­tų mir­ti­nas, jei li­go­niui bū­tų su­teik­ta tin­ka­ma pir­mo­ji pa­gal­ba. „Aš, pa­pras­ta kai­mo bo­ba, da­riau ma­sa­žą, o at­ve­žus į li­go­ni­nę iš jo tik ty­čio­jo­si ir su­lei­do di­med­ro­lio“, – lie­jo aša­ras ji.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka šios is­to­ri­jos de­ta­liai ko­men­tuo­ti ne­ga­lė­jo.

Pa­aiš­ki­no, kad jei gi­mi­nės no­ri gau­ti ob­jek­ty­vų, iš­sa­mų at­sa­ky­mą, tu­ri su ofi­cia­liu skun­du kreip­tis į li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ją.

„Tuo­met mes ga­lė­si­me at­lik­ti au­di­tą, iš­si­kel­ti vi­sus do­ku­men­tus ir vis­ką iš­si­aiš­kin­ti kon­kre­čiai – ar lai­ku, ar ko­ky­biš­kai su­teik­tos pa­slau­gos, ir duo­ti at­sa­ky­mą gi­mi­nėms“, – pa­aiš­ki­no R. Ci­vil­ka.

****

Mio­kar­do in­fark­tas – ne­pra­ei­nan­tis šir­dies rau­mens (mio­kar­do) da­lies pa­žei­di­mas, su­kel­tas de­guo­nies trū­ku­mo jo­je. Mio­kar­do in­fark­tas iš­tin­ka už­si­kim­šus šir­dies vai­ni­ki­nei ar­te­ri­jai.

La­bai daž­na žmo­gaus gy­vy­bė pri­klau­so nuo ša­lia esan­čių­jų re­ak­ci­jos ir pir­mo­sios pa­gal­bos. Iš vi­sų mi­ru­sių­jų nuo mio­kar­do in­fark­to dau­ge­lis jų mi­rė per pir­mą­sias 1–2 val. nuo simp­to­mų at­si­ra­di­mo.

Mio­kar­do in­fark­to simp­to­mai:

Už­si­tę­sęs il­giau nei 5 min. ar daž­nai pa­si­kar­to­jan­tis spau­džian­tis, plė­šian­tis, de­gi­nan­tis krū­ti­nės skaus­mas, plin­tan­tis į kak­lą, apa­ti­nį žan­di­kau­lį, vie­ną ar abi ran­kas, pe­čius.

Pa­sun­kė­jęs kvė­pa­vi­mas – daž­nes­nis nei nor­ma­lus (or­ga­niz­mas ban­do pri­sta­ty­ti dau­giau de­guo­nies šir­dies rau­me­niui).

Pul­sas ga­li bū­ti pa­daž­nė­jęs ar­ba su­re­tė­jęs, kar­tais ne­re­gu­lia­rus.

Pa­blyš­ku­si ar pa­mė­lu­si oda (ypač vei­do, lū­pų).

Žmo­gų ga­li pil­ti šal­tas pra­kai­tas, py­kin­ti, jis ga­li vem­ti.

Sil­pnu­mas, gal­vos svai­gi­mas, al­pu­lys, bai­mė.

Mo­te­rims mio­kar­do in­fark­tas daž­niau ga­li pa­si­reikš­ti ma­žiau bū­din­gais simp­to­mais: du­su­liu, py­ki­ni­mu, vė­mi­mu, nu­ga­ros ar apa­ti­nio žan­di­kau­lio skaus­mu.

***

Mio­kar­do in­fark­tas gy­do­mas tik li­go­ni­nė­je, ta­čiau at­pa­ži­nus simp­to­mus bū­ti­na teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą.

Pir­miau­siai iš­kvies­ki­te grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą.

Pa­klau­sę, ar nė­ra aler­giš­kas, ne­ser­ga skran­džio ar dvy­li­ka­pirš­tės žar­nos opa­li­ge, ar ne­var­to­ja kre­šė­ji­mą ma­ži­nan­čių vais­tų, ar jam gy­dy­to­jas anks­čiau ne­bu­vo už­rau­dęs var­to­ti ir įsi­ti­ki­nę, kad žmo­gus at­sa­kė nei­gia­mai, duo­ki­te jam 160-325 mg as­pi­ri­no tab­le­tę (ta­čiau ne jo­kių ki­to­kių vais­tų su as­pi­ri­nu).

Kar­tais pa­cien­tai tu­ri sa­vo vais­tų nuo krū­ti­nės an­gi­nos (nit­rog­li­ce­ri­no tab­le­čių, purš­kik­lį), to­dėl ga­li­ma juos pa­var­to­ti (ne dau­giau kaip tris kar­tus kas 5 mi­nu­tes).

Pa­dė­ki­te li­go­niui at­si­sės­ti, at­lais­vin­ki­te dra­bu­žius. Nu­ra­min­ki­te jį – tai pa­dės leng­viau kvė­puo­ti ir pa­ge­rins šir­dies ap­rū­pi­ni­mą de­guo­ni­mi.

Jei žmo­gus pra­ran­da są­mo­nę ir nu­sto­ja kvė­pa­vęs, at­li­ki­te krū­ti­nės ląs­tos pa­spau­di­mus ir dirb­ti­nius įpū­ti­mus, jei tu­ri­te ga­li­my­bę – pa­nau­do­ki­te au­to­ma­ti­nį iš­ori­nį de­fib­ri­lia­to­rių.

***

Lie­tu­vo­je kas­met į li­go­ni­nę dėl mio­kar­do in­fark­to at­si­du­ria apie 7 tūkst. žmo­nių. Apie 1300 mirš­ta ne­spė­ję at­vyk­ti iki me­di­kų. Tai­gi kas­dien įvyks­ta per 20 mio­kar­do at­ve­jų, 4-5 žmo­nės jų me­tu mirš­ta.

***

Dia­be­tas nu­slo­pi­na simp­to­mus, pa­gal ku­riuos žmo­gus ga­li at­pa­žin­ti in­fark­tą, to­dėl ser­gan­tiems dia­be­tu apie 40 proc. mio­kar­do in­fark­tų bū­na be­skaus­mės for­mos. Ri­zi­kos gru­pei taip pat pri­klau­so žmo­nės, ku­rie var­to­ja daug nu­skaus­mi­na­mų­jų. Žmo­gus tie­siog ne­spė­ja pa­jaus­ti skaus­mo.

Šal­ti­nis www.svei­kas­zmo­gus.lt

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų