Medicinos ekspertas išvyksta – įstaiga uždaroma

Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės po­sky­rio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius lai­mė­jo vie­šą­jį kon­kur­są Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eks­per­ti­zėms pa­rei­goms ei­ti.

 

R. Kiš­kis sėk­mės lin­kė­jo iš­vyks­tan­čiam R. Lau­ri­na­vi­čiui (kai­rė­je).


 

De­ja, dėl me­di­ko iš­vy­ki­mo Uk­mer­gės po­sky­rio veik­la už­da­ro­ma. Ra­jo­no tei­sė­sau­gos įstai­gų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ža­da su­reng­ti po­sė­dį, ku­ria­me svars­tys šį klau­si­mą.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad ra­jo­no tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, po­li­ci­jos dar­buo­to­jai šil­tai iš­ly­dė­jo me­di­ką, su ku­riuo te­ko il­gus me­tus ben­dra­dar­biau­ti.

Iš Anykš­čių ki­lęs R. Lau­ri­na­vi­čius Uk­mer­gės po­sky­rio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tu dir­bo du de­šimt­me­čius. Per šiuos dar­bo me­tus, su­kaup­ta ne tik daug pa­tir­ties, bet už­si­mez­gė drau­giš­ki san­ty­kiai. „Vi­sus dar­bo klau­si­mus pa­vyk­da­vo iš­spręs­ti da­ly­kiš­kai, ne­kil­da­vo jo­kių kon­flik­tų“, – dar­bi­nius san­ty­kius įver­ti­no me­di­ci­nos eks­per­tas.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis ak­cen­ta­vo, kad ti­riant sun­kius nu­si­kal­ti­mus itin sva­rios ir nau­din­gos bū­da­vo me­di­ci­nos eks­per­to ži­nios ir pa­tir­tis, ku­rias ver­ti­no ir uk­mer­giš­kiai, ir sos­ti­nės pa­rei­gū­nai.

Nuo 1994-ų­jų Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo iš­tir­ta 119 nu­žu­dy­mo by­lų, tik 3 iš jų ne­bu­vo at­skleis­tos.

Dar­buo­to­jų var­du vir­ši­nin­kas pa­svei­ki­no R. Lau­ri­na­vi­čių, įtei­kė Vil­niaus ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ko pa­dė­ką bei var­di­nę do­va­ną – laik­ro­dį, tai pat po­li­ci­jos dar­buo­to­jų at­mi­ni­mo su­ve­ny­rą.

Ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis įtei­kė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pa­dė­ką. Sėk­mės nau­ja­me dar­be me­di­kui lin­kė­jo lai­ki­no­ji teis­mo pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­bie­nė, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas bei pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius.

Kaip in­for­ma­vo A. Kro­ger­tie­nė, Uk­mer­gės po­sky­rio veik­la už­da­ro­ma. Gy­ven­to­jams tai su­da­rys ne­pa­to­gu­mų, to­dėl ar­ti­miau­siu me­tu ra­jo­no tei­sė­sau­gos įstai­gų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ža­da su­reng­ti po­sė­dį, ku­ria­me svars­tys šį klau­si­mą.

Nuo ba­lan­džio 1 d. gy­vų as­me­nų ir mi­ru­sių­jų ty­ri­mai at­lie­ka­mi VTMT Vil­niaus sky­riu­je (Did­lau­kio g. 86E, Vil­nius).

As­me­nys prieš at­vyk­da­mi ap­žiū­rai tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti te­le­fo­nu. Mi­ru­sių­jų kū­nai ty­ri­mui VTMT Vil­niaus sky­riu­je pri­ima­mi dar­bo lai­ku.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų