Spausdinti šį puslapį

Medicinos ekspertas išvyksta – įstaiga uždaroma

Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Uk­mer­gės po­sky­rio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius lai­mė­jo vie­šą­jį kon­kur­są Vals­ty­bi­nės teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eks­per­ti­zėms pa­rei­goms ei­ti.

 

R. Kiš­kis sėk­mės lin­kė­jo iš­vyks­tan­čiam R. Lau­ri­na­vi­čiui (kai­rė­je).


 

De­ja, dėl me­di­ko iš­vy­ki­mo Uk­mer­gės po­sky­rio veik­la už­da­ro­ma. Ra­jo­no tei­sė­sau­gos įstai­gų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ža­da su­reng­ti po­sė­dį, ku­ria­me svars­tys šį klau­si­mą.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad ra­jo­no tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, po­li­ci­jos dar­buo­to­jai šil­tai iš­ly­dė­jo me­di­ką, su ku­riuo te­ko il­gus me­tus ben­dra­dar­biau­ti.

Iš Anykš­čių ki­lęs R. Lau­ri­na­vi­čius Uk­mer­gės po­sky­rio teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tu dir­bo du de­šimt­me­čius. Per šiuos dar­bo me­tus, su­kaup­ta ne tik daug pa­tir­ties, bet už­si­mez­gė drau­giš­ki san­ty­kiai. „Vi­sus dar­bo klau­si­mus pa­vyk­da­vo iš­spręs­ti da­ly­kiš­kai, ne­kil­da­vo jo­kių kon­flik­tų“, – dar­bi­nius san­ty­kius įver­ti­no me­di­ci­nos eks­per­tas.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis ak­cen­ta­vo, kad ti­riant sun­kius nu­si­kal­ti­mus itin sva­rios ir nau­din­gos bū­da­vo me­di­ci­nos eks­per­to ži­nios ir pa­tir­tis, ku­rias ver­ti­no ir uk­mer­giš­kiai, ir sos­ti­nės pa­rei­gū­nai.

Nuo 1994-ų­jų Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo iš­tir­ta 119 nu­žu­dy­mo by­lų, tik 3 iš jų ne­bu­vo at­skleis­tos.

Dar­buo­to­jų var­du vir­ši­nin­kas pa­svei­ki­no R. Lau­ri­na­vi­čių, įtei­kė Vil­niaus ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­ko pa­dė­ką bei var­di­nę do­va­ną – laik­ro­dį, tai pat po­li­ci­jos dar­buo­to­jų at­mi­ni­mo su­ve­ny­rą.

Ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis įtei­kė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Da­riaus Va­lio pa­dė­ką. Sėk­mės nau­ja­me dar­be me­di­kui lin­kė­jo lai­ki­no­ji teis­mo pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­bie­nė, ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas bei pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius.

Kaip in­for­ma­vo A. Kro­ger­tie­nė, Uk­mer­gės po­sky­rio veik­la už­da­ro­ma. Gy­ven­to­jams tai su­da­rys ne­pa­to­gu­mų, to­dėl ar­ti­miau­siu me­tu ra­jo­no tei­sė­sau­gos įstai­gų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ža­da su­reng­ti po­sė­dį, ku­ria­me svars­tys šį klau­si­mą.

Nuo ba­lan­džio 1 d. gy­vų as­me­nų ir mi­ru­sių­jų ty­ri­mai at­lie­ka­mi VTMT Vil­niaus sky­riu­je (Did­lau­kio g. 86E, Vil­nius).

As­me­nys prieš at­vyk­da­mi ap­žiū­rai tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti te­le­fo­nu. Mi­ru­sių­jų kū­nai ty­ri­mui VTMT Vil­niaus sky­riu­je pri­ima­mi dar­bo lai­ku.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)