Medžio drožėjų konkurse geriausias – ukmergiškis

Uk­mer­giš­kis tau­to­dai­li­nin­kas Va­len­tas But­kus ta­po kon­kur­si­nės pa­ro­dos Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jai lai­mė­ti nu­ga­lė­to­ju.Ši vie­na svar­biau­sių Lie­tu­vo­je ren­gia­mų me­džio dro­žė­jų pa­ro­dų-kon­kur­sų vy­ko Ro­kiš­kio kraš­to mu­zie­ju­je. 

 

Va­len­tą But­kų svei­kin­ti at­vy­ko bū­rys uk­mer­giš­kių.


 Ji or­ga­ni­zuo­ja­ma nuo 1994 m., šie­met vy­ko aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą. Taip sie­kia­ma įam­žin­ti gar­siau­sio XX a. diev­dir­bio – Lion­gi­no Šep­kos (1907–1985) at­mi­ni­mą.

 Šių me­tų pa­ro­do­je-kon­kur­se da­ly­va­vo apie 20 me­džio dro­žė­jų. Pa­grin­di­nė Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­ja įteik­ta uk­mer­giš­kiui Va­len­tui But­kui už pen­kių dar­bų cik­lą „Di­džio­sios me­tų šven­tės“. Skulp­to­rius ąžuo­le įpras­mi­no svar­biau­sias šven­tes – Ka­lė­das, Ve­ly­kas, Žo­li­nę, Vė­li­nes bei Nau­juo­sius me­tus.

Be­je, prieš ket­ve­rius me­tus ši pre­mi­ja taip pat ati­te­ko uk­mer­giš­kiui – tau­to­dai­li­nin­kui me­džio dro­žė­jui Ri­man­tui Zin­ke­vi­čiui už skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio di­džia­vy­riai“.

Šia­me kon­kur­se 49 me­tų skulp­to­rius V. But­kus šie­met da­ly­va­vo tre­čią kar­tą. Lau­re­a­to var­das jam – svar­bus kū­ry­bos įver­ti­ni­mas. „Šia­me kon­kur­se kas­met da­ly­vau­ja įdo­mūs, kū­ry­biš­ki me­ni­nin­kai, pa­ro­do­je – tik­rai stip­rūs dar­bai ir su­lauk­ti pri­pa­ži­ni­mo nė­ra leng­va“, – sa­ko jis. 

Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­tis V. But­kus kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves yra įsi­ren­gęs tė­viš­kė­je – Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je Bak­šio­nių kai­me. Me­džio skulp­tū­ras pa­sa­ko­ja ku­rian­tis nuo vai­kys­tės – jo as­me­ni­nė­je ko­lek­ci­jo­je li­kęs ir vie­nas pir­mų­jų kū­ri­nė­lių. Tas dro­ži­nys gi­mė, kai au­to­riui te­bu­vo 10 me­tų, o skulp­to­riaus įran­kius at­sto­jo pa­pras­čiau­sias pei­liu­kas.

V. But­kus pri­si­pa­žįs­ta, kad me­dis – vie­nas svar­biau­sių gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vų. 14 me­tų jis dir­bo gi­ri­nin­ku Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je, Še­šuo­lių gi­ri­nin­ki­jo­je. Prieš 12 me­tų pa­si­rin­ko skulp­to­riaus duo­ną ir vi­są sa­vo lai­ką ati­duo­da kū­ry­bai.

Uk­mer­giš­kis – se­no­jo dro­žy­bos me­no puo­se­lė­to­jas. La­biau­siai lin­kęs į re­li­gi­nę, is­to­ri­nę te­ma­ti­kas. Ma­no, kad šios te­ma­ti­kos kū­ri­niai la­biau­siai su­si­ję su lie­tu­vių kul­tū­ra, tau­tos sa­vi­mo­ne, am­žių pa­tik­rin­to­mis ver­ty­bė­mis.

V. But­kus kū­ry­bo­je nau­do­ja ąžuo­lo bei lie­pos me­die­ną. Daž­niau­siai dir­ba su ąžuo­lu: nors ši me­die­na kie­tes­nė nei lie­pos, ji la­biau pa­si­duo­da skulp­to­riaus kal­tui. Ąžuo­li­niai kry­žiai, kop­lyt­stul­piai ge­riau tin­ka lau­ko są­ly­goms – iš­tve­ria per­mai­nin­go kli­ma­to „ata­kas“.

Me­džio dro­žy­bos šak­nys Lie­tu­vo­je sie­kia gi­lią se­no­vę. Ta­čiau šis me­nas ir mū­sų lai­kais gy­vas – tau­to­dai­li­nin­kui  ne­trūks­ta už­sa­ky­mų įvai­rioms me­džio skulp­tū­roms, kop­lyt­stul­piams bei kry­žiams.

V. But­kus ti­ki­na, kad be pa­ro­dų sa­vo kū­ry­bi­nio pro­ce­so ne­įsi­vaiz­duo­jan­tis. Tai pui­kus bū­das ne tik sa­vo kū­ry­bą vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti, bet ir pa­si­žval­gy­ti į ki­tus.

Kū­ri­nius uk­mer­giš­kis nuo­lat eks­po­nuo­ja Vil­niu­je kas ke­le­tą me­tų ren­gia­mo­je me­džio dro­žė­jų pa­ro­do­je-kon­kur­se „Šven­tie­ji ir pi­lig­ri­mai“. Prieš ket­ve­rius me­tus čia jo dar­bai bu­vo įver­tin­ti aukš­čiau­siu ba­lu.

Ro­kiš­ky­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­je pra­kar­tė­lių pa­ro­do­je V. But­kus taip pat yra už­ėmęs pir­mą vie­tą. Nu­ga­lė­to­jo lau­rus sky­nė ir Šven­čio­ny­se „Auk­so vai­ni­ko“ pa­ro­dos re­gio­ni­nia­me tu­re.

 Tu­ri tau­to­dai­li­nin­kas ir ki­tą po­mė­gį – nuo jau­nu­mės gro­ja ar­mo­ni­ka ir jau dau­ge­lį me­tų yra Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Žel­vos fi­lia­lo kai­mo ka­pe­los „Žel­ve­lė“, va­do­vau­ja­mos Juo­zo Va­si­liaus­ko, na­rys. Po­mė­gį gro­ti pa­sa­ko­ja pa­vel­dė­jęs iš tė­vo, ku­ris vi­są gy­ve­ni­mą „drau­gau­ja“ su re­to­ku in­stru­men­tu – ba­ja­nu. Juo gro­ti iš tė­vo iš­mo­kęs V. But­kus kar­tais „pa­tam­po“ šį dum­pli­nį in­stru­men­tą ka­pe­los pa­si­ro­dy­muo­se.

Ar­ti­miau­siuo­se me­ni­nin­ko pla­nuo­se – kas­me­ti­nė Uk­mer­gė­je ren­gia­ma tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­da. Jai ke­ti­na pa­teik­ti ke­le­tą nau­jų dar­bų. 

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų