Meilės vilionėms – dovanos ir žolynai

Va­sa­rio 14-ąją, šv. Va­len­ti­no ar­ba Mei­lės die­ną, pra­leis­ti ypa­tin­gai ga­li­my­bių ne­trūks­ta. Vie­ni ją „gar­di­na“ sal­du­my­nais, ki­ti – ki­no fil­mais, kon­cer­tais. Siū­lo­ma ne­pa­mirš­ti ir se­nų­jų prie­ta­rų, bur­tų, ku­rie ir šian­dien pa­dė­tų su­si­kur­ti sa­vo mei­lės le­gen­dą. Mei­lės ke­rai vi­sais lai­kais sie­ja­mi su ste­buk­lin­go­mis žo­ly­nų ga­lio­mis.

 

Au­to­rės nuotr. Kiek­vie­nas sten­gia­si vis ki­taip su­ža­vė­ti sa­vo Va­len­ti­ną.


 

Vep­riš­kė žo­li­nin­kė Ra­sa Ši­mo­nie­nė ti­ki­na, jog nuo įvai­riau­sių au­ga­lų – gė­lių, vais­ta­žo­lių – mei­lė ir jaus­mai ne­at­ski­ria­mi. „Kas gi nė­ra plė­šęs ra­mu­nės žied­la­pių, klaus­da­mas: „My­li – ne­my­li?“ – sa­ko ji.

Ypa­tin­gas au­ga­las, anot žo­li­nin­kės, yra rū­ta: „Pa­sa­ko­ja­ma, kad mo­te­rys, iš­gė­ru­sios gė­ri­mo iš jos, tap­da­vo my­li­mos ir gei­džia­mos. Se­na le­gen­da pa­sa­ko­ja, kad ra­ga­nos nu­vi­lio­da­vo jau­nus ber­ne­lius į lau­kus, kur žy­di rū­tos. Stip­rus kva­pas juos ap­svai­gin­da­vo, ap­ža­vė­da­vo, ir ra­ga­nos jiems at­ro­dy­da­vo gra­žiau­sios ir gei­džia­miau­sios mer­ge­lės. Taip ber­niu­kai pra­ras­da­vo ne­kal­ty­bę.“

Da­li­ja­si ži­nio­mis ir apie ki­tus gam­tos ste­buk­lus. Štai ru­gia­gė­lė, pa­sak jos, pa­de­da pa­ža­din­ti pa­tin­kan­čio vy­ro mei­lę. Rei­kia nu­si­skin­ti ir ne­šio­tis ki­še­nė­je ar prie krū­ti­nės pri­glaus­tą. Jei nu­skin­ta iš­lie­ka il­gai švie­žia – mei­le ga­li ne­abe­jo­ti, jei greit nu­vys­ta – nu­vys ir mei­lė.

Au­ga­lus pa­si­telk­da­vo bur­tams

Jaz­mi­nas, jo ete­ri­nis alie­jus nau­do­ja­mas vy­rų vi­lio­ji­mui, gun­dy­mui. „No­rint, kad iš­si­pil­dy­tų mei­lės no­rai, rei­kia de­gin­ti, smil­ky­ti džio­vin­tus ro­žės žied­la­pius. O jei no­ri­te, kad jū­sų vy­ras bū­tų iš­ti­ki­mas, rei­kia pa­im­ti ne jau­nes­nės nei tre­ji me­tai gels­vės šak­nies ir gar­din­ti ja mais­tą, ar­ba­tą. Sa­ko, kad vy­ras bus tik jū­sų“, – šyp­so­si R. Ši­mo­nie­nė.

Net ir pa­pras­čiau­sias agur­kas, anot jos, lai­ko­mas vai­sin­gu­mo sim­bo­liu dėl gau­sy­bės sėk­ly­čių. O štai ąžuo­lo gi­lės, ne­šio­ja­mos su sa­vim, ska­ti­na mo­te­rų vai­sin­gu­mą, vy­rų sek­su­a­li­nį pa­trauk­lu­mą. „Kra­pų sėk­las ne­šio­tis na­tū­ra­laus au­di­nio mai­še­ly­je rei­kia, no­rint pri­trauk­ti mo­te­rų dė­me­sį, o jei vy­ras no­ri la­biau pa­tik­ti mo­te­rims, tu­ri iš­si­mau­dy­ti kra­pų vo­nio­je“, – pa­ta­ria pa­šne­ko­vė.

Ti­ki­na, kad jo­na­žo­lės smil­ko­mos, no­rint iš­sklai­dy­ti mei­lės rū­pes­čius. Iš­duo­da ir se­ną bur­tą, pa­de­dan­tį su­ves­ti po­ras. Esą rei­kia pa­im­ti du ša­la­vi­jo la­pus, ant vie­no pei­liu iš­rai­žy­ti vai­ki­no var­dą, ant ki­to – mer­gi­nos. Ta­da abu la­pus su­ka­po­ti pei­liu, iš jų iš­vir­ti ar­ba­tą ir su­gir­dy­ti jau­nuo­liams.

Ir jaus­mams, ir aist­rai

O kaip­gi Mei­lės die­ną be af­ro­di­zia­kų? Jais ar­ba, kaip sa­ko R. Ši­mo­nie­nė, „liub­či­kais“ lai­ko­mi čiob­re­liai, dur­na­ro­pės, va­le­ri­jo­nas, mė­ta, čes­na­kas, im­bie­ras, žie­mė, ba­zi­li­kas, roz­ma­ri­nas, ge­be­nė... Tad vie­no­kių ar ki­to­kių aist­rą ža­di­nan­čių prie­mo­nių ras­tu­me kiek­vie­no­je vir­tu­vė­je.

„Mei­lės ri­tu­a­lams nau­do­ja­mas žo­le­les ge­riau­sia rink­ti pa­va­sa­rio penk­ta­die­niais. Žo­liau­ti rei­kia ge­ro­kai prieš pa­te­kant sau­lei, o nu­pjau­tos žo­le­lės ne­ga­li pa­lies­ti že­mės“, – pa­žy­mi žo­li­nin­kė. Dar, anot jos, sū­dy­tos ir pa­ke­pin­tos ka­na­pių sėk­los yra pats stip­riau­sias af­ro­di­zia­kas, skir­tas tik vy­rams. „Kad jie bū­tų stip­rūs ir pa­jė­gūs, vir­ki­te svo­gū­nų ir sa­lie­rų sriu­bą, pa­gar­din­tą čes­na­ku“, – pa­ta­ria vi­soms mo­te­rims.

Pa­si­da­li­ja ir aist­rą ža­di­nan­čios ar­ba­tos re­cep­tu: im­ti ke­tu­rias ša­ke­les čiob­re­lių, po dvi ša­ke­les mė­tos ir roz­ma­ri­no, už­pli­ky­ti ir iš­ger­ti.

„Se­niau žmo­nės daug bū­rė­si ir tuo stip­riai ti­kė­jo. Da­bar, gy­ve­nant tech­no­lo­gi­jų ir sku­bė­ji­mo am­žiu­je, ne­la­bai be­tu­ri­me lai­ko sau, sa­vo ar­ti­mui. Siū­ly­čiau trum­pam stab­tel­ti, iš­si­vir­ti ska­nios ar­ba­tos, pa­si­kal­bė­ti, kar­tu pa­si­vaikš­čio­ti po lau­kus ren­kant žo­ly­nus ir, svar­biau­sia, ne­pa­mirš­ti my­lė­ti vie­nas ki­tą“, – sa­ko žo­li­nin­kė.

Do­va­no­ja ir šle­pe­tes

Kad pa­da­ry­tų įspū­dį my­li­mam žmo­gui, šiuo­lai­ki­nių bur­tų ieš­ko­ma par­duo­tu­vė­se. Pre­ky­bos tin­klo MAXIMA at­sto­vė Re­na­ta Sau­ly­tė sa­ko, jog per šią šven­tę pir­kė­jai tra­di­ciš­kai do­mi­si gė­lė­mis bei sal­du­my­nais. Po­pu­lia­riau­sios Va­len­ti­no die­ną – skin­tos gė­lės: ro­žės, tul­pės. Kiek re­čiau – nar­ci­zai. Iš va­zo­ni­nių gė­lių daž­niau­siai ren­ka­si or­chi­dė­jas, ro­žy­tes, rak­ta­žo­les. Tuo me­tu vie­nas po­pu­lia­riau­sių ga­mi­nių – jų kon­di­te­rių iš­kep­tas mig­do­li­nis braš­kių tor­tas. Mėgs­ta­mi ir šir­de­lės for­mos de­ser­tai.

Va­len­ti­no die­nos sta­lui, pa­sak R. Sau­ly­tės, daž­niau­siai pa­si­ren­ka­mas pu­to­jan­tis vy­nas. Skai­čiuo­ja­ma, kad šio gė­ri­mo par­da­vi­mai šven­tės die­ną iš­au­ga iki 50 proc.

Taip pat ieš­ko­ma do­va­nų. Tarp po­pu­lia­riau­sių – įvai­rūs su­ve­ny­rai, kny­gos, šle­pe­tės, cha­la­tai, pa­ta­ly­nės kom­plek­tai. Gau­siai per­ka­mi šir­de­lės for­mos lip­du­kai, mag­ne­tai, pa­gal­vė­lės, minkš­ti žais­lai, puo­de­liai, tau­pyk­lės, nuo­trau­kų rė­me­liai, žva­kės.

Pa­gei­dau­ja nak­vy­nės

Ki­ti gi ro­man­ti­kos ieš­ko Mei­lės die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se, kon­cer­tuo­se ir do­va­no­ja bi­lie­tus. Ne­ma­žai to­kių šeš­ta­die­nį plūs­tels ir į Tau­jė­nų dva­rą. Pa­sak ad­mi­nist­ra­to­rės Vai­vos, įsi­my­lė­jė­liams – spe­cia­lus dva­ro pa­siū­ly­mas: at­li­kė­jos Ne­dos Ma­lū­na­vi­čiū­tės ir ak­to­riaus, bar­do Ole­go Dit­kov­skio kon­cer­tas.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji kon­cer­tu, anot jos, pra­leis­ti ro­man­tiš­ką va­ka­rą ne tik už­si­sa­ko vie­tų dva­ro ka­vi­nė­je, bet ir pa­gei­dau­ja nak­vy­nės jo kam­ba­riuo­se.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų