Spausdinti šį puslapį

Melžėjų varžytuvėse įgyja žinių

Res­pub­li­ki­nis švie­tė­jiš­kas ren­gi­nys „Ge­riau­si mel­žė­jai“ jau ta­po tra­di­ci­ja ir mū­sų ra­jo­ne. Mel­žė­jų var­žy­tu­vės ra­jo­ne su­reng­tos šeš­tą kar­tą.

 

 

Mel­žė­jų var­žy­tu­vės ra­jo­ne su­reng­tos šeš­tą kar­tą.


 

Šį ren­gi­nį ra­jo­ne ini­ci­ja­vo ir or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja-ins­pek­to­rė Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė. Dėl ge­riau­sio mel­žė­jo var­do da­ly­viai var­žė­si Vid­man­to Ba­lan­džio ūky­je, esan­čia­me Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Krikš­tė­nų kai­me.

Šie­met pa­si­tik­rin­ti ži­nias bei su­ži­no­ti nau­jų mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, ku­rių pri­va­lu lai­ky­tis mel­žiant, pa­no­ro 8 ra­jo­no mel­žė­jai. Pa­na­šus skai­čius mel­žė­jų da­ly­va­vo ir anks­tes­nė­se, ta­čiau or­ga­ni­za­to­rė sa­ko, jog šis kon­kur­sas po­pu­lia­rė­ja, nes už­si­re­gist­ruo­ja ir nau­ji da­ly­viai.

Šie­met pir­mą kar­tą da­ly­va­vo Auš­ra Bur­nei­kie­nė iš V. Ba­lan­džio ūkio, Vi­lius Kas­pe­ra­vi­čius iš Egi­di­jaus Ce­siu­lio ūkio. An­trą kar­tą da­ly­va­vo Lai­ma Pa­žins­kai­tė iš E. Ce­siu­lio ūkio, Skais­tė Za­ka­raus­kai­tė iš Va­len­to Var­no ūkio bei Ja­ni­na Ge­lū­nie­nė iš Ig­no Ge­lū­no ūkio.

Vai­da La­to­žie­nė iš S. Po­ciū­no ūkio, ūki­nin­kės Zo­fi­ja Griš­ke­vi­čie­nė ir Aud­ro­nė Kaz­laus­kie­nė – nuo­la­ti­nės šių var­žy­tu­vių da­ly­vės.

D. Už­ku­rė­ly­tė sa­ko, kad pa­grin­di­nis ren­gi­nio „Ge­riau­si mel­žė­jai 2014“ tiks­las ir už­da­vi­nys – kel­ti pie­no ga­min­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją bei keis­tis pa­ty­ri­mu ir in­for­ma­ci­ja. „Tik lai­kan­tis rei­ka­la­vi­mų bus pa­ga­min­tas aukš­čiau­sios ko­ky­bės pie­nas, tai­syk­lin­gai nau­do­jant mel­ži­mo tech­ni­ką, pie­no ga­my­ba bus ra­cio­na­li, di­di­na­mas dar­bo na­šu­mas“, – tei­gia pa­šne­ko­vė.

Mū­sų ra­jo­ne vy­ku­sio­se var­žy­tu­vė­se da­ly­va­vo ne­ma­žai jau­ni­mo. Tai ren­gė­jams svar­bu, nes ug­do­ma pro­fe­sio­na­li pa­mai­na pie­no ga­my­bo­je.

Mel­ži­mo var­žy­tu­vės pa­de­da iš­aiš­kin­ti ge­riau­sius ra­jo­no ir ša­lies mel­žė­jus. Da­ly­viai tu­rė­jo at­sa­ky­ti į te­ori­nius klau­si­mus, pa­de­monst­ruo­ti mel­ži­mo bei melž­tu­vo sa­ni­ta­ri­nio ap­do­ro­ji­mo įgū­džius.

D. Už­ku­rė­ly­tė sa­ko, kad var­žy­tu­vės nau­din­gos ir tuo, jog kai ku­rie mel­žė­jai įpra­tę dirb­ti ne vi­sai tei­sin­gai. Da­ly­vau­da­mi švie­tė­jiš­kuo­se ren­gi­niuo­se jie įgy­ja ži­nių, kaip ga­min­ti ko­ky­biš­ką pie­ną, nau­do­ti pa­žan­giau­sias tech­no­lo­gi­jas.

Var­žy­tu­vių lai­mė­to­ja – il­ga­me­tė kon­kur­sų da­ly­vė Aud­ro­nė Kaz­laus­kie­nė. Ben­dras ba­lų skai­čius – 138 iš 150 ga­li­mų su­rink­ti. Mel­žiant sto­vė­ji­mo vie­to­je dau­giau­sia ba­lų su­rin­ko Zo­fi­ja Griš­ke­vi­čie­nė. Auš­ra Bur­nei­kie­nė ge­riau­siai at­li­ko so­ma­ti­nių ląs­te­lių nu­sta­ty­mą. Tri­jų pir­mų vie­tų lai­mė­to­jos spa­lio 17 d. vyks į mel­žė­jų šven­tę Si­dab­ra­ve, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.

Or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­ja vi­siems ren­gi­nio rė­mė­jams, Krikš­tė­nų kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei Da­liai Ba­ni­šaus­kai­tei, se­niū­nai­tei Ja­ni­nai Svet­li­kaus­kie­nei, ūki­nin­kui Vid­man­tui Ba­lan­džiui.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)