Miesto bendruomenė išsikrausto

Mies­to ben­druo­me­nė pa­ga­liau kraus­to­si iš Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čių bu­vu­sios Dai­lės mo­kyk­los pa­tal­pų, ku­rias jai bu­vo su­tei­ku­si sa­vi­val­dy­bė. Pa­tal­pas ben­druo­me­nei bu­vo nu­ro­dy­ta at­lais­vin­ti dar per­nai pa­va­sa­rį, o ne­pa­klu­sus rei­ka­la­vi­mui į pa­gal­bą šauk­ta­si ant­sto­lių.   

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Skruz­dė­ly­no“ man­ta ke­liau­ja į ki­tas pa­tal­pas.


Bu­vu­sio­se dai­lės mo­kyk­los pa­tal­po­se mies­to ben­druo­me­nė glau­dė­si apie pen­ke­rius me­tus, bu­vo čia įkū­ru­si sen­daik­čių tur­ge­lį „Skruz­dė­ly­nas“. Anot šios ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko Ju­liaus Ka­zė­no, vyk­da­vo na­rių su­si­rin­ki­mai, ren­gi­niai.

Ne­pel­ny­tai va­ro­mi iš pa­tal­pų mies­to ben­druo­me­nės na­riai pa­si­ju­to dėl to, kad, anot J. Ka­zė­no, prieš įsi­kur­da­mi jo­se, ap­tvar­kė pa­sta­tą. Jis ma­no, jog re­mon­tas ge­ro­kai pri­stab­dė prieš tai ne­nau­do­ja­mo pa­sta­to iri­mą.

Pa­tal­pas ap­leis­ti vil­ki­no be­veik vi­sus me­tus. O tą pa­ska­ti­no sa­vi­val­dy­bės krei­pi­ma­sis į ant­sto­lius.

J. Ka­zė­nas pa­sa­ko­jo, jog blu­sų tur­gui pa­vy­ko su­ras­ti ki­tą vie­tą. Iš­si­nuo­mo­tas Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vui pri­klau­san­tis 500 kv. m prie tur­gaus esan­tis an­ga­ras. Anot pa­šne­ko­vo, „pa­vy­ko su­si­tar­ti už pa­do­rią kai­ną – 100 eu­rų per mė­ne­sį“.

Da­bar kaip tik vyks­ta kraus­ty­mo­si pro­ce­sas – „Skruz­dė­ly­no“ sen­daik­čiai, ki­ti mies­to ben­druo­me­nei pri­klau­san­tys daik­tai leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais ir net sunk­ve­ži­miais ga­be­na­mi į nau­ją­sias pa­tal­pas.

Pa­nau­dos su­tar­tis su mies­to ben­druo­me­ne dėl pa­sta­to da­lies nuo­mos bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2010 me­tais. Ji bu­vo kar­tą pra­tęs­ta. Ta­čiau sta­ti­nį pri­pa­ži­nus ava­ri­niu su­tar­tį bu­vo nu­spręs­ta nu­trauk­ti anks­čiau ter­mi­no – per­nai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, jog pa­sta­tas pri­pa­žin­tas ava­ri­niu ir ke­lią grės­mę žmo­nėms. „Jo­kia veik­la to­kios būk­lės pa­sta­te ne­ga­li­ma. Grės­mę ke­lia net sto­go, lu­bų būk­lė“, – tei­gia jis.

Pa­sta­to būk­lei nu­sta­ty­ti bu­vo pa­sam­dy­ta įmo­nė „Ty­ri­mai ir pro­jek­tai“. Įver­ti­nę pa­ma­tus, sie­nas, per­dan­gas, du­ris, elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, van­den­tie­kį ir ki­tus kri­te­ri­jus eks­per­tai nu­sta­tė, kad sta­ti­nys yra ava­ri­nis.

Dėl to ir te­ko prieš lai­ką nu­trauk­ti sa­vi­val­dy­bės su­tar­tį dėl pa­sta­to nuo­mos su mies­to ben­druo­me­ne. Ka­dan­gi ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas kraus­ty­tis ne­sku­bė­jo, kreip­ta­si į ant­sto­lius.

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tį pa­sta­tą ke­ti­na­ma re­konst­ruo­ti. Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui biu­dže­tas tik­rai ne­leis­tų, bus ban­do­ma tai pa­da­ry­ti da­ly­vau­jant ben­dra­me pro­jek­te „Žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ke­lias Eu­ro­po­je“.

Ma­no­ma, jog įgy­ven­di­nus šiuos pla­nus, pa­sta­tas virs­tų jau­kiu kul­tū­ros ži­di­niu mū­sų mies­te – da­lį jo ga­lė­tų už­im­ti Uk­mer­gės me­no mo­kyk­la, vyk­tų kul­tū­ri­niai ren­gi­niai bei veik­la. Taip pat S. Jac­kū­nas sa­ko, kad pui­kias pa­tal­pas tu­rė­tų ir mies­to žy­dų ben­druo­me­nė.

Ti­ki­ma­si, jog tai pa­vyks – šis įspū­din­gas, bet ge­ro­kai „nu­ste­ken­tas“ na­mas ka­dai­se pri­klau­sė Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nei. Daug me­tų ja­me vei­kė Dai­lės mo­kyk­la.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų