Spausdinti šį puslapį

Miesto kapinės prašviesėjo

Ke­lias pas­ta­rą­sias sa­vai­tes Uk­mer­gės ka­pi­nė­se ūžia elek­tri­niai pjūk­lai: Pa­ši­lės ir Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se pjau­na­mi se­ni pa­vo­jų ke­lian­tys me­džiai. Mies­to se­niū­ni­jos ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas Jo­nas Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad per jo il­gą dar­bo pa­tir­tį šie me­tai – pir­mie­ji, kai pa­ga­liau iš es­mės im­ta­si se­niai pri­bren­du­sių dar­bų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­pi­nė­se pjau­na­mi me­džiai.


 

Lig šiol per di­des­nę vėt­rą jis ir nak­ti­mis ne­mie­go­da­vęs – su ne­ri­mu lau­kė pra­ne­ši­mų apie ka­pi­nė­se ga­lė­ju­sius nu­virs­ti me­džius. To­kių rū­pes­čių dau­giau­siai bu­vo te­kę pa­tir­ti pra­ėju­sią va­sa­rą, kai dėl lūž­tan­čių ša­kų nu­ken­tė­jo ne vie­na ka­pa­vie­tė.

J. Mo­tie­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ka­pi­nė­se me­džius pjau­na ke­lios įmo­nės. UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ žel­di­nių tvar­ky­mo dar­bams yra lai­mė­ju­si kon­kur­są. Šios įmo­nės dar­bi­nin­kai su bokš­te­liu pjau­na ava­ri­nius kle­vus ir lie­pas pa­lei Vaiž­gan­to ir Pa­ši­lės tvo­rą. Vi­siems jiems pjau­ti iš­duo­ti lei­di­mai.

Ki­tos įmo­nės iš Kau­no dar­bi­nin­kai at­lie­ka ge­ro­kai su­dė­tin­ges­nius dar­bus – me­džius pjau­na pa­čio­se ka­pi­nė­se, tarp pa­min­klų, o ne pa­tvo­ry­je. Čia jau rei­kia spe­cia­lios įran­gos. Pa­si­tel­kę ją aukš­ta­li­piai me­dį nuo vir­šaus rai­ko ka­la­dė­mis, taip, kad šios nie­ko ne­už­kliu­dy­tų.

Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se kau­nie­čiai, pa­sak J. Mo­tie­jū­no, jau nu­pjo­vė 12 kle­vų, lie­pų, uo­sių, o Pa­ši­lės ka­pi­nė­se – du: se­ną lie­pą ir pu­šį. At­vy­ko net trys aukš­ta­li­pių bri­ga­dos, tad dar­bai vy­ko la­bai ope­ra­ty­viai.

Uk­mer­gės ka­pi­nė­se vyks­tan­čiuo­se dar­buo­se ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir už pa­šal­pas ati­dir­ban­tys uk­mer­giš­kiai. Kas­dien ša­kas tvar­ko, krau­na ir šluo­ja apie 10 žmo­nių.

J. Mo­tie­jū­nas ti­ki­na ga­vęs są­ra­šą so­cia­liai rem­ti­nų, dau­gia­vai­kių šei­mų, ku­rioms nu­ro­dy­ta pa­do­va­no­ti ku­rui tin­ka­mos me­die­nos.

„Mal­kas ve­žėm Pau­pio, Ge­di­mi­no, Ka­rei­vi­nių, Baž­ny­čios gat­vė­se gy­ve­nan­čioms šei­moms“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, ku­ru žie­mai to­kiu bū­du bu­vo ap­rū­pin­ta ir Klai­pė­dos gat­vė­je esan­ti ne­įga­lių­jų drau­gi­ja.

Ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jas sa­kė, kad kliū­nan­čių ne­rei­ka­lin­gų me­džių ka­pi­nė­se dar li­kę. Da­bar dar­bų at­lie­ka­ma tiek, kiek yra lė­šų.

Uk­mer­gės se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad vi­sų pen­kių mies­te esan­čių ka­pi­nių prie­žiū­rai me­tams iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta apie 150 tūkst. li­tų. Pa­sak se­niū­nės, ka­dan­gi ne­ma­žai dar­bų nu­dirb­ta pa­si­tel­kus už so­cia­li­nes pa­šal­pas ati­dir­ban­čius žmo­nes, pa­vy­ko su­tau­py­ti pi­ni­gų ava­ri­nių me­džių pjo­vi­mui.

Anot se­niū­nės, šiems dar­bams skir­ta apie 120 tūkst. li­tų. Ka­dan­gi žie­ma – pa­to­giau­sias lai­kas jiems at­lik­ti, vėl prie šių dar­bų bus grįž­ta tik po me­tų.

Z. Pe­čiu­lie­nė pa­ti­ki­no, kad į mi­nė­tą su­mą ne­įei­na pi­ni­gai, ku­riais bus at­si­skai­ty­ta su kau­nie­čiais aukš­ta­li­piais. Tai esą at­ski­ra biu­dže­to ei­lu­tė. Vie­no me­džio nu­pjo­vi­mas pas juos kai­nuo­ja apie 1000 li­tų.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)