Spausdinti šį puslapį

Miesto šventės akcentai sudėlioti

Jau su­dė­lio­ti pa­grin­di­niai Mies­to šven­tės ak­cen­tai. Li­kus dviem mė­ne­siams iki ge­gu­žės 30-ąją vyk­sian­čios svar­biau­sios Uk­mer­gės šven­tės pa­reng­ta pre­li­mi­na­ri jos pro­gra­ma ir šū­kis – „Su­si­ei­ki­me, kai­my­nai“. Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė pa­sa­ko­jo...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

...Kad šven­tės te­ma ap­ima ne tik per tvo­rą gy­ve­nan­čių žmo­nių kai­my­nys­tę. Tai taip pat ir mies­tų, et­no­gra­fi­nių re­gio­nų bei vals­ty­bių kai­my­nys­tė.

Mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­je do­mė­ta­si, ko­kių ša­lių at­sto­vai Uk­mer­gė­je gy­ve­na. Pa­aiš­kė­jo, kad čia nuo se­niau­sių lai­kų gy­ve­no ne tik žy­dai, ru­sai, ro­mai. Egip­to, Pran­cū­zi­jos, Ki­ni­jos, Ita­li­jos, Uk­rai­nos, Ira­no, Bal­ta­ru­si­jos, Azer­bai­dža­no, Li­ba­no, Suo­mi­jos, Šve­di­jos, Ka­zach­sta­no, Ira­ko, In­di­jos, Gru­zi­jos, Bul­ga­ri­jos, Nor­ve­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos, Bel­gi­jos ar Olan­di­jos pi­lie­čiai taip pat yra lei­dę šak­nis į mū­sų kraš­to že­mę.

Ti­ki­ma­si ei­ty­nė­se ge­gu­žės 30-ąją pa­ma­ty­ti įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus, pa­si­puo­šu­sius bū­tent šių ša­lių na­cio­na­li­nių kos­tiu­mų ak­cen­tais.

Mies­te ke­ti­na­ma vėl sta­ty­ti per­nai vi­sus su­ža­vė­ju­sią bro­mą. Tik prie jos puo­šy­bos šie­met bus ra­gi­na­ma pri­si­jung­ti kuo dau­giau or­ga­ni­za­ci­jų, mat nu­pin­ti žo­ly­nų vai­ni­kus – sun­kus ir il­gas dar­bas.

Be tra­di­ci­nių ei­ty­nių lau­kia­ma ir dau­giau uk­mer­giš­kių pa­mėg­tų at­rak­ci­jų – ati­da­ry­mo šven­tės, tau­to­dai­li­nin­kų mu­gės, spor­to ren­gi­nių.

Lau­kia­ma ne­įpras­tai di­de­lio už­sie­nio ša­lių sa­vi­veik­li­nin­kų de­san­to. Su­ma­ny­ta pa­si­nau­do­ti kaip tik tą sa­vait­ga­lį sos­ti­nė­je vyk­sian­čiu tarp­tau­ti­niu fes­ti­va­liu „Skam­ba skam­ba kan­kliai“. Į Uk­mer­gę ke­ti­na­ma pa­kvie­ti ja­me da­ly­vau­sian­čius už­sie­nie­čius. Tu­rė­tų kon­cer­tuo­ti ir gru­pė „Vai­ras“.

Gra­žus tra­di­ci­nis ak­cen­tas – mies­to šven­tės pro­ga puo­šia­ma Vie­nuo­ly­no gat­vė. Šių me­tų puo­šy­bos te­ma – „Var­te­liai“.

VšĮ „Ly­de­rių kar­ta“ ben­dra­dar­biau­da­ma su Uk­mer­gės prieš­gais­ri­ne gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ir Jū­rų skau­tais or­ga­ni­zuos bai­da­rių ir plaus­tų var­žy­bas Šven­tą­ja, sta­dio­ne šven­tės iš­va­ka­rė­se vyks Lie­tu­vos po­li­ci­jos ga­liū­nų var­žy­bos, pa­ro­do­mą­ją pro­gra­mą ro­dys ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)