Miesto tvarkymo darbai vejasi pavasarį

Vė­luo­jan­tis pa­va­sa­ris su­vė­li­no ir mies­to tvar­ky­mo dar­bus. Anks­čiau jau ko­vą pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys gat­ves bū­da­vo ge­ro­kai ap­kuo­pę. Šie­met pa­grin­di­niai dar­bai už­vi­rė ba­lan­džio vi­du­ry.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Įsibėgėjo tvarkymosi darbai.


 

„Per­nai jau ko­vo mė­ne­sį šiukš­lės daug kur bū­da­vo su­rink­tos, krū­mai nu­ge­nė­ti. Ka­dan­gi šie­met vis­kas ge­ro­kai vė­luo­ja, tai da­bar rei­kia sku­biai kib­ti į dar­bus“, – sa­ko Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas.

Anot jo, ko­vo mė­ne­sį ran­kų su­dė­jus taip pat ne­sė­dė­ta, ta­čiau te­ko pa­si­rink­ti to­kius dar­bus, ku­riems už­si­bu­vu­si žie­ma ma­žiau­siai truk­dė, – krū­mų ge­nė­ji­mą, se­nų me­džių kir­ti­mą, ap­džiūvu­sių ša­kų iš­ve­ži­mą. Nuo men­ka­ver­čių au­ga­lų iš­va­duo­tos Nuo­te­kų, Žie­do, Li­nų, Del­tu­vos gat­vės, Duks­ty­nos, Pra­mo­nės mik­ro­ra­jo­nai.

Ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­mų dar­bų są­ra­šo vir­šu­je – per žie­mą gat­vė­se su­si­kau­pu­sių že­mių iš­ve­ži­mas ir jų va­ly­mas.

Se­niū­ni­jo­je jau su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų, be­si­skun­džian­čių dul­kan­čio­mis gat­vė­mis, skam­bu­čių. Rei­ka­lau­ja­ma kuo grei­čiau iš­vež­ti že­mes, kad ne­kel­tų dul­kių.

Pa­sak S. Jac­kū­no, šiuos dar­bus at­lie­ka ir dir­ban­tie­ji pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą, ir gat­ves pri­žiū­rin­tis ope­ra­to­rius.

Šie­met gi­li žie­ma bu­vo, gat­ves daž­nai smė­lio ir drus­kos mi­ši­niu bars­ty­ti rei­kė­jo, tai ir pa­va­sa­rį dau­giau smė­lio li­ko.

Dir­ba­ma net nak­ti­mis, kai mies­tas mie­ga – mat gat­ves va­lant la­bai dul­ka. Die­no­mis pra­ei­viai tik­rai ne­bū­tų pa­ten­kin­ti į to­kius dul­kių de­be­sis pa­te­kę. Že­mės su­siur­bia­mos spe­cia­lia tech­ni­ka ir iš­ve­ža­mos.

Ker­ta ša­bakš­ty­nus

Ir ki­ti pa­va­sa­ri­niai dar­bai ne­bus ati­dė­lio­ja­mi. Ša­bakš­ty­nams ko­va skel­bia­ma Da­riaus ir Gi­rė­no, Ka­rei­vi­nių gat­vė­se, li­ku­sio­je ne­su­tvar­ky­to­je Li­nų gat­vės da­ly­je, pau­py­je.

Šio­mis die­no­mis vie­šie­ji ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bai nu­ma­to­mi Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne, prie pre­ky­bos cen­tro „Ei­fe­lis“, Duks­ty­nos bei Vaiž­gan­to ka­pi­nė­se.

Se­niū­ni­ja taip pat pa­si­rū­pi­na, kad kas­met bū­tų per­da­žo­mi Vil­niaus gat­vė­je esan­čio til­to tu­rėk­lai. „No­ri­me su­spė­ti iki Mies­to šven­tės. Ta­čiau sku­ba­me pra­dė­ti, nes pa­va­sa­rio per­mai­nin­gi orai, lie­tus ga­li su­truk­dy­ti da­žy­mo dar­bus“, – pla­nais da­li­ja­si pa­šne­ko­vas.

Šią sa­vai­tę mies­tą šva­ri­na ir gra­ži­na 17 dar­bi­nin­kų – pri­im­ti pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą bei ati­dir­ban­tys už sa­vi­val­dy­bės su­tei­kia­mas pa­šal­pas. At­ši­lus orams jų se­niū­ni­ja nu­ma­to pri­im­ti dau­giau.

Sa­vos tra­di­ci­jos

Uk­mer­gė­je su­si­klos­čiu­sios sa­vos pa­va­sa­ri­nių tal­kų tra­di­ci­jos. Dau­ge­lis pa­va­sa­ri­nę tal­ką įsi­vaiz­duo­ja kaip vie­nin­gą vi­so mies­to iš­ėji­mą su šluo­tom ir grėb­liais į gat­ves.

„Pa­na­šiai or­ga­ni­zuo­ja­ma ir tal­ka „Da­rom“. O mes tie­siog ne­pri­si­ri­ša­me prie jos ir de­ri­na­mės su įvai­riais ko­lek­ty­vais vi­są mė­ne­sį. Dir­ba, ka­da kas ga­li, ka­da su­sior­ga­ni­zuo­ja“, – pa­sa­ko­ja S. Jac­kū­nas.

Džiau­gia­si jis ak­ty­viau­siais tal­ki­nin­kais – moks­lei­viais. Ne­men­kas įmo­nių ir įstai­gų, kai ku­rių par­ti­jų in­dė­lis. Su šei­mo­mis kas­met mies­to tvar­ky­ti iš­ei­na Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai, veik­lių ver­sli­nin­kų klu­bo na­riai.

Ap­lin­ką tvar­ko­si pri­va­čių bei dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai. Se­niū­nas pa­ste­bi, kad ra­gi­ni­mų kas­met ne­lau­kia Miš­kų 40 na­mo gy­ven­to­jai. Na­mo pir­mi­nin­kė Ire­na Kli­mie­nė pa­va­sa­rį bei ru­de­nį vie­na pir­mų­jų or­ga­ni­zuo­ja tal­kas.

Ti­ki­si

„iš­si­de­rė­ti“ moks­lei­vių

Per­nai se­niū­ni­jo­je pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dar­ba­vo­si 640 as­me­nų. Vie­ni bu­vo pa­skir­ti iš dar­bo bir­žos, ki­ti iš sa­vi­val­dy­bės ati­dirb­ti už pa­šal­pas, tre­ti – teis­mo spren­di­mu. Pa­na­šaus dar­bi­nin­kų skai­čiaus ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir šie­met.

S. Jac­kū­nas sa­ko, kad per­nai pa­vy­ko įti­kin­ti dar­bo bir­žą leis­ti vie­šuo­sius dar­bus dirb­ti moks­lei­viams. Jų per va­sa­ros atos­to­gas se­niū­ni­jo­je bu­vo įdar­bin­ta 17. Vi­sa­me ra­jo­ne – 50 mo­ki­nių.

Šiais me­tais dar­bo bir­ža pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą moks­lei­vių įdar­bin­ti nė­ra nu­ma­čiu­si. Ta­čiau, pa­sak se­niū­no, dar lau­kia de­ry­bos su dar­bo bir­ža šiuo klau­si­mu – mat ra­jo­no jau­ni­mas pats ro­do ini­cia­ty­vą. Ti­ki­ma­si, kad ir šie­met šių tal­ki­nin­kų se­niū­ni­ja su­lauks.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų