Minėsime Baltijos kelio jubiliejų

Rug­pjū­čio 23-iąją mi­nė­si­me Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jos 25-erių me­tų su­kak­tį. Ar­tė­jant ju­bi­lie­jui į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą bu­vo įtrauk­tos Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos. Vi­soms 37 vie­toms, tarp ku­rių net 11 – mū­sų ra­jo­ne, su­teik­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­muo.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš 5-erius me­tus taip pa­mi­nė­jo­me 20-ąją Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tį.


 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Šir­me­nė pa­sa­ko­jo, kad mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je vi­sos 11 Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos yra pa­lei au­to­stra­dą Vilnius–Panevėžys.

9 vie­to­se, ku­rios tuo me­tu bu­vo pri­skir­tos tam tik­riems ša­lies ra­jo­nams ir jo­se sto­vė­jo bū­tent tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai, pa­sta­ty­ti pa­min­kli­niai ak­me­nys ar kry­žiai.

Dar ke­li ra­jo­nai vie­tų, ku­rio­se ke­ly­je sto­vė­jo jų žmo­nės, kol kas nie­kaip ne­įam­ži­no, ta­čiau ke­ti­na tai pa­da­ry­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­nui anuo­met pri­skir­ta vie­ta yra au­to­stra­dos Vilnius–Panevėžys 76 ki­lo­met­re, ne­to­li via­du­ko virš Ute­nos ke­lio.

To­je vie­to­je pa­sta­ty­tas pa­min­kli­nis ak­muo.

600 ki­lo­met­rų gran­di­nė

Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­ja vy­ko 1989 m. rug­pjū­čio 23 d. 19 val. Ji sim­bo­li­za­vo Pa­bal­ti­jo tau­tų so­li­da­ru­mą ir ryž­tą bū­ti ne­pri­klau­so­mo­mis. Ją or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­dis, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos liau­dies fron­tai.

Bal­ti­jos ke­lio me­tu ruo­žu Vil­nius – Uk­mer­gė – Pa­ne­vė­žys – Pa­sva­lys – Baus­kė – Ry­ga – Ai­na­žiai – Per­nu – Ta­li­nas nu­si­drie­kė apie 600 km il­gio 2 mln. su­si­ki­bu­sių ran­ko­mis žmo­nių gran­di­nė.

Bai­mi­no­si, kad žmo­nių ne­už­teks

Vie­na iš tuo­me­ti­nių ak­ci­jos ko­or­di­na­to­rių – An­go­ni­ta Rup­šy­tė. 1989-ai­siais ji dir­bo Są­jū­džio rin­ki­mų šta­be. Šiuo me­tu ei­na Sei­mo Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jos ir at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas.

A. Rup­šy­tė pri­si­me­na, kad 1989 me­tų lie­pą, li­kus vos dau­giau kaip mė­ne­siui iki is­to­ri­nės ak­ci­jos, bu­vo su­si­ti­kę vi­sų tri­jų ša­lių ko­or­di­na­to­riai. Grį­žus iš pa­si­ta­ri­mo pra­si­dė­jo la­bai in­ten­sy­vus dar­bas. Vi­sa Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja bu­vo su­skirs­ty­ta į 50 at­kar­pų, ku­rios pri­skir­tos skir­tin­giems ra­jo­nams.

Ak­ci­jos ko­or­di­na­to­riai tuo­met ka­bi­ne­te su­si­ki­bo už ran­kų ir ma­te­ma­tiš­kai su­skai­čia­vo, kiek maž­daug žmo­nių ga­lė­tų tilp­ti į gy­vą per tris ša­lis be­si­drie­kian­čią gran­di­nę.

Nuo­gąs­tau­ta, kad daug ne­su­si­rinks – juk va­sa­ra, so­do dar­bai, atos­to­gos, karš­tis... Tuo­met net bu­vo nu­ta­rę, kad ten, kur žmo­nių bus per ma­žai, jie lai­ky­sis už ge­du­lo juos­tų, sim­bo­li­zuo­jan­čių žu­vu­siuo­sius trem­ty­je.

Ta­čiau, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, žmo­nių bu­vo tiek daug, kad gy­va gran­di­nė vie­to­mis bu­vo net ke­tur­gu­ba.

Uk­mer­giš­kiams – pa­to­giau­sia

Uk­mer­giš­kiams at­vyk­ti į Bal­ti­jos ke­lią bu­vo la­bai pa­to­gu – te­rei­kė­jo pa­va­žiuo­ti ke­lis ki­lo­met­rus nuo mies­to link au­to­stra­dos. Mū­sų ra­jo­nui bu­vo skir­tas 7-ojo ki­lo­met­ro jos ruo­žas.

Čia pat ša­lia sto­vė­jo žmo­nės, at­vy­kę iš Jur­bar­ko, Šven­čio­nių, Ma­ri­jam­po­lės. Jie rin­ko­si į au­to­stra­do­je bū­tent jų ra­jo­nams pri­skir­tus ruo­žus.

„Ka­dan­gi mo­bi­laus ry­šio nei in­ter­ne­to tuo me­tu ne­bu­vo, žmo­nės kvies­ti per ra­di­ją, nu­ro­dant, kaip va­žiuo­ti į pri­skir­tą vie­tą“, – pa­sa­ko­jo A. Rup­šy­tė.

Sa­vo­tiš­kas re­fe­ren­du­mas

Pa­sak jos, tai bu­vo sa­vo­tiš­kas re­fe­ren­du­mas, kai su­si­ki­bę už ran­kų pa­sa­kė­me sa­vo spren­di­mą. Ak­ci­ja bu­vo aiš­kus žmo­nių žen­klas, kad su oku­pa­ci­ja jie taiks­ty­tis ne­be­ga­li ir trokš­ta su­si­grą­žin­ti ne­pri­klau­so­my­bę. 1990 m. ko­vo 11 d. šį sie­kį vai­ni­ka­vo Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­tas.

A. Rup­šy­tė pui­kiai pri­si­me­na ak­ty­vius Są­jū­džio vei­kė­jus uk­mer­giš­kius – Kęs­tu­tį Gri­nių, Juo­zą Dau­nį ir ki­tus, su ku­riais tuo me­tu te­ko daug ben­drau­ti.

Įra­šy­tas į re­kor­dų kny­gą

Is­to­ri­kų tei­gi­mu, Bal­ti­jos ke­lias ta­po vie­nu svar­biau­sių įvy­kių pa­žy­mint So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos pa­si­ra­šy­tų Ri­ben­tro­po-Mo­lo­to­vo pak­to ir jo slap­tų­jų pro­to­ko­lų me­ti­nes bei skau­džias pa­sek­mes – 1940 m. So­vie­tų Są­jun­gos Bal­ti­jos vals­ty­bių oku­pa­ci­ją, pra­si­dė­ju­sias rep­re­si­jas ir žmo­nių trė­mi­mus.

Bal­ti­jos ke­lias yra įra­šy­tas į Gi­ne­so re­kor­dų kny­gą kaip il­giau­sia žmo­nių gran­di­nė. 2009 m. UNESCO įtrau­kė jį į „Pa­sau­lio at­min­ties“ są­ra­šą.

A. Rup­šy­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad itin svar­bu vi­sa, kas me­na is­to­ri­nius įvy­kius, iš­sau­go­ti bū­si­moms kar­toms. Tam pri­va­lu iš­sau­go­ti ir Bal­ti­jos ke­lio žen­klų vie­tas.

Ji pa­brė­žė, kad į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įtrauk­tas ne ob­jek­tas, žy­min­tis Bal­ti­jos ke­lią, o pa­ti vie­ta, tuo­met pri­skir­ta vie­nam ar ki­tam ra­jo­nui. Jos at­mi­ni­mo žen­klai ga­lės bū­ti sta­to­mi ir at­ei­ty­je.

Pra­ėjus 25 me­tams, už­au­gus nau­jai kar­tai, pa­sak pa­šne­ko­vės, ra­sis vis dau­giau no­rin­čių­jų pri­si­min­ti, kur jie iš­reiš­kė sa­vo va­lią dėl mū­sų ša­lies at­ei­ties.

A. Rup­šy­tė sva­jo­ja iš­leis­ti nuo­trau­kų al­bu­mą, sim­bo­li­zuo­jan­tį Bal­ti­jos ke­lio aki­mir­kas. Tu­rin­tie­ji to­kių nuo­trau­kų la­bai lau­kia­mi ir „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je (tel. 63826).

Su­lauk­si­me sve­čių

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Šir­me­nė pri­me­na, kad mi­nint ak­ci­jos 25-me­tį Lie­tu­vo­je vyks ju­bi­lie­ji­niai ren­gi­niai „Bal­ti­jos ke­lio są­šau­ka“.

Žmo­nės bus kvie­čia­mi at­vyk­ti bū­tent į tą vie­tą, ku­rio­je jie ar jų tė­vai prieš ket­vir­tį am­žiaus sto­vė­jo su­si­ki­bę už ran­kų.

Vi­sos sa­vi­val­dy­bės jau yra ga­vu­sios to­kius kvie­ti­mus.

Į au­to­stra­dos ruo­žą Vilnius–Panevėžys ties mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­ja tu­rė­tų su­va­žiuo­ti žmo­nės iš 11 ra­jo­nų.

Uk­mer­gės ra­jo­nui anuo­met pri­skir­to­je vie­to­je 76 ki­lo­met­re, ne­to­li via­du­ko virš Ute­nos ke­lio prie pa­min­kli­nio ak­mens, bus su­kvies­ti sve­čiai iš vi­sų ra­jo­nų ben­drai va­ka­ro­nei.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

2014-08-01-2 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų