Spausdinti šį puslapį

Minėsime Baltijos kelio jubiliejų

Rug­pjū­čio 23-iąją mi­nė­si­me Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­jos 25-erių me­tų su­kak­tį. Ar­tė­jant ju­bi­lie­jui į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą bu­vo įtrauk­tos Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos. Vi­soms 37 vie­toms, tarp ku­rių net 11 – mū­sų ra­jo­ne, su­teik­tas na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­muo.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš 5-erius me­tus taip pa­mi­nė­jo­me 20-ąją Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tį.


 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Šir­me­nė pa­sa­ko­jo, kad mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je vi­sos 11 Bal­ti­jos ke­lią žy­min­čių žen­klų vie­tos yra pa­lei au­to­stra­dą Vilnius–Panevėžys.

9 vie­to­se, ku­rios tuo me­tu bu­vo pri­skir­tos tam tik­riems ša­lies ra­jo­nams ir jo­se sto­vė­jo bū­tent tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai, pa­sta­ty­ti pa­min­kli­niai ak­me­nys ar kry­žiai.

Dar ke­li ra­jo­nai vie­tų, ku­rio­se ke­ly­je sto­vė­jo jų žmo­nės, kol kas nie­kaip ne­įam­ži­no, ta­čiau ke­ti­na tai pa­da­ry­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­nui anuo­met pri­skir­ta vie­ta yra au­to­stra­dos Vilnius–Panevėžys 76 ki­lo­met­re, ne­to­li via­du­ko virš Ute­nos ke­lio.

To­je vie­to­je pa­sta­ty­tas pa­min­kli­nis ak­muo.

600 ki­lo­met­rų gran­di­nė

Bal­ti­jos ke­lio ak­ci­ja vy­ko 1989 m. rug­pjū­čio 23 d. 19 val. Ji sim­bo­li­za­vo Pa­bal­ti­jo tau­tų so­li­da­ru­mą ir ryž­tą bū­ti ne­pri­klau­so­mo­mis. Ją or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­dis, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos liau­dies fron­tai.

Bal­ti­jos ke­lio me­tu ruo­žu Vil­nius – Uk­mer­gė – Pa­ne­vė­žys – Pa­sva­lys – Baus­kė – Ry­ga – Ai­na­žiai – Per­nu – Ta­li­nas nu­si­drie­kė apie 600 km il­gio 2 mln. su­si­ki­bu­sių ran­ko­mis žmo­nių gran­di­nė.

Bai­mi­no­si, kad žmo­nių ne­už­teks

Vie­na iš tuo­me­ti­nių ak­ci­jos ko­or­di­na­to­rių – An­go­ni­ta Rup­šy­tė. 1989-ai­siais ji dir­bo Są­jū­džio rin­ki­mų šta­be. Šiuo me­tu ei­na Sei­mo Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Par­la­men­ta­riz­mo is­to­ri­jos ir at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gas.

A. Rup­šy­tė pri­si­me­na, kad 1989 me­tų lie­pą, li­kus vos dau­giau kaip mė­ne­siui iki is­to­ri­nės ak­ci­jos, bu­vo su­si­ti­kę vi­sų tri­jų ša­lių ko­or­di­na­to­riai. Grį­žus iš pa­si­ta­ri­mo pra­si­dė­jo la­bai in­ten­sy­vus dar­bas. Vi­sa Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja bu­vo su­skirs­ty­ta į 50 at­kar­pų, ku­rios pri­skir­tos skir­tin­giems ra­jo­nams.

Ak­ci­jos ko­or­di­na­to­riai tuo­met ka­bi­ne­te su­si­ki­bo už ran­kų ir ma­te­ma­tiš­kai su­skai­čia­vo, kiek maž­daug žmo­nių ga­lė­tų tilp­ti į gy­vą per tris ša­lis be­si­drie­kian­čią gran­di­nę.

Nuo­gąs­tau­ta, kad daug ne­su­si­rinks – juk va­sa­ra, so­do dar­bai, atos­to­gos, karš­tis... Tuo­met net bu­vo nu­ta­rę, kad ten, kur žmo­nių bus per ma­žai, jie lai­ky­sis už ge­du­lo juos­tų, sim­bo­li­zuo­jan­čių žu­vu­siuo­sius trem­ty­je.

Ta­čiau, kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, žmo­nių bu­vo tiek daug, kad gy­va gran­di­nė vie­to­mis bu­vo net ke­tur­gu­ba.

Uk­mer­giš­kiams – pa­to­giau­sia

Uk­mer­giš­kiams at­vyk­ti į Bal­ti­jos ke­lią bu­vo la­bai pa­to­gu – te­rei­kė­jo pa­va­žiuo­ti ke­lis ki­lo­met­rus nuo mies­to link au­to­stra­dos. Mū­sų ra­jo­nui bu­vo skir­tas 7-ojo ki­lo­met­ro jos ruo­žas.

Čia pat ša­lia sto­vė­jo žmo­nės, at­vy­kę iš Jur­bar­ko, Šven­čio­nių, Ma­ri­jam­po­lės. Jie rin­ko­si į au­to­stra­do­je bū­tent jų ra­jo­nams pri­skir­tus ruo­žus.

„Ka­dan­gi mo­bi­laus ry­šio nei in­ter­ne­to tuo me­tu ne­bu­vo, žmo­nės kvies­ti per ra­di­ją, nu­ro­dant, kaip va­žiuo­ti į pri­skir­tą vie­tą“, – pa­sa­ko­jo A. Rup­šy­tė.

Sa­vo­tiš­kas re­fe­ren­du­mas

Pa­sak jos, tai bu­vo sa­vo­tiš­kas re­fe­ren­du­mas, kai su­si­ki­bę už ran­kų pa­sa­kė­me sa­vo spren­di­mą. Ak­ci­ja bu­vo aiš­kus žmo­nių žen­klas, kad su oku­pa­ci­ja jie taiks­ty­tis ne­be­ga­li ir trokš­ta su­si­grą­žin­ti ne­pri­klau­so­my­bę. 1990 m. ko­vo 11 d. šį sie­kį vai­ni­ka­vo Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­tas.

A. Rup­šy­tė pui­kiai pri­si­me­na ak­ty­vius Są­jū­džio vei­kė­jus uk­mer­giš­kius – Kęs­tu­tį Gri­nių, Juo­zą Dau­nį ir ki­tus, su ku­riais tuo me­tu te­ko daug ben­drau­ti.

Įra­šy­tas į re­kor­dų kny­gą

Is­to­ri­kų tei­gi­mu, Bal­ti­jos ke­lias ta­po vie­nu svar­biau­sių įvy­kių pa­žy­mint So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos pa­si­ra­šy­tų Ri­ben­tro­po-Mo­lo­to­vo pak­to ir jo slap­tų­jų pro­to­ko­lų me­ti­nes bei skau­džias pa­sek­mes – 1940 m. So­vie­tų Są­jun­gos Bal­ti­jos vals­ty­bių oku­pa­ci­ją, pra­si­dė­ju­sias rep­re­si­jas ir žmo­nių trė­mi­mus.

Bal­ti­jos ke­lias yra įra­šy­tas į Gi­ne­so re­kor­dų kny­gą kaip il­giau­sia žmo­nių gran­di­nė. 2009 m. UNESCO įtrau­kė jį į „Pa­sau­lio at­min­ties“ są­ra­šą.

A. Rup­šy­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad itin svar­bu vi­sa, kas me­na is­to­ri­nius įvy­kius, iš­sau­go­ti bū­si­moms kar­toms. Tam pri­va­lu iš­sau­go­ti ir Bal­ti­jos ke­lio žen­klų vie­tas.

Ji pa­brė­žė, kad į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą įtrauk­tas ne ob­jek­tas, žy­min­tis Bal­ti­jos ke­lią, o pa­ti vie­ta, tuo­met pri­skir­ta vie­nam ar ki­tam ra­jo­nui. Jos at­mi­ni­mo žen­klai ga­lės bū­ti sta­to­mi ir at­ei­ty­je.

Pra­ėjus 25 me­tams, už­au­gus nau­jai kar­tai, pa­sak pa­šne­ko­vės, ra­sis vis dau­giau no­rin­čių­jų pri­si­min­ti, kur jie iš­reiš­kė sa­vo va­lią dėl mū­sų ša­lies at­ei­ties.

A. Rup­šy­tė sva­jo­ja iš­leis­ti nuo­trau­kų al­bu­mą, sim­bo­li­zuo­jan­tį Bal­ti­jos ke­lio aki­mir­kas. Tu­rin­tie­ji to­kių nuo­trau­kų la­bai lau­kia­mi ir „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­jo­je (tel. 63826).

Su­lauk­si­me sve­čių

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Šir­me­nė pri­me­na, kad mi­nint ak­ci­jos 25-me­tį Lie­tu­vo­je vyks ju­bi­lie­ji­niai ren­gi­niai „Bal­ti­jos ke­lio są­šau­ka“.

Žmo­nės bus kvie­čia­mi at­vyk­ti bū­tent į tą vie­tą, ku­rio­je jie ar jų tė­vai prieš ket­vir­tį am­žiaus sto­vė­jo su­si­ki­bę už ran­kų.

Vi­sos sa­vi­val­dy­bės jau yra ga­vu­sios to­kius kvie­ti­mus.

Į au­to­stra­dos ruo­žą Vilnius–Panevėžys ties mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­ja tu­rė­tų su­va­žiuo­ti žmo­nės iš 11 ra­jo­nų.

Uk­mer­gės ra­jo­nui anuo­met pri­skir­to­je vie­to­je 76 ki­lo­met­re, ne­to­li via­du­ko virš Ute­nos ke­lio prie pa­min­kli­nio ak­mens, bus su­kvies­ti sve­čiai iš vi­sų ra­jo­nų ben­drai va­ka­ro­nei.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

2014-08-01-2 straipsnio 2 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)