Moderni papėdė – su istorijos prieskoniu

Nors pa­gal gra­fi­ką ir vė­luo­jant, pagaliau eina į pabaigą Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio pa­pė­dės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bai. Juos įver­tin­ti ne­tru­kus ke­ti­na­ma pa­kvies­ti uk­mer­giš­kius ir mies­to sve­čius.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Uk­mer­giš­kius ke­ti­na­ma pa­kvies­ti į iš­gra­žė­ju­sios pi­lia­kal­nio pa­pė­dės ati­da­ry­mą.


 

Pi­lia­kal­nio tvar­ky­mo bu­vo im­ta­si per­nai, sie­kiant šią vie­tą pa­vers­ti pa­trauk­lia vi­suo­me­nei ir pri­tai­ky­ta tu­riz­mui. Va­sa­rą pra­dė­tus dar­bus vil­ta­si už­baig­ti li­gi spa­lio, ta­čiau jie ge­ro­kai už­si­tę­sė.

Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Au­re­li­jus De­viat­ni­ko­vas var­di­jo ke­lias prie­žas­tis. Ko­ne la­biau­siai, anot jo, vis­kas už­tru­ko dėl to, kad dar­bai vyk­dy­ti sau­go­mo­je kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je: „Kai tik su kau­šu at­si­ka­si – ir ran­di že­mėj vi­so­kių gė­ry­bių.“

Spren­dė ko­mi­si­jos  

Pra­dė­jus že­mės dar­bus ir at­lie­kant ty­ri­mus, ša­lia bu­vu­sios žy­dų pir­ties griu­vė­sių bu­vo ap­tik­ti ne­aiš­kios kil­mės se­no­vi­niai pa­ma­tai. Ty­ri­mą vyk­džiu­siems vil­nie­čiams ar­che­o­lo­gams į pa­gal­bą te­ko kvies­tis eks­per­tą, ga­lin­tį su­teik­ti dau­giau ži­nių apie ra­di­nio ver­tę. Ma­ny­ta, jog sta­ti­nio lie­ka­nos ga­lin­čios siek­ti 18 ar­ba 19 am­žių, o jis bu­vo su­si­jęs su žy­dų mal­dos na­mais. Rei­kė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ar tai yra ar­che­o­lo­gi­nė ver­ty­bė, ku­rią bū­ti­na sau­go­ti.  

„Ne vie­na ko­mi­si­ja – ir vals­ty­bi­nė, ir mū­sų – spren­dė, ką da­ry­ti. Čia ne­ga­li tvar­ky­tis kaip sa­vam kie­me – ar­dy­ti, iš­im­ti. Bet pa­aiš­kė­jo, kad pa­ma­tai nė­ra to­kie svar­būs ir juos ga­li­ma iš­kas­ti. Vis­kas bu­vo per­pil­ta ir su­tvar­ky­ta“, – pa­sa­ko­jo A. De­viat­ni­ko­vas.

Pa­vel­do­sau­gi­nin­kų iš­va­dų lauk­ta il­gai, tad dar­bus te­ko ati­dė­ti. Ta­čiau vė­liau, anot jo, ko­ją la­bai stip­riai pa­ki­šo ir il­gai ne­at­ėjęs pa­va­sa­ris: „Bu­vo to­kios oro są­ly­gos, kad nei lip­ti, nei ką nors da­ry­ti. Dar­bus bu­vo ga­li­ma at­nau­jin­ti tik ba­lan­džio vi­du­ry.“

Dang­čiai –

pa­gal spe­cia­lų už­sa­ky­mą

Da­bar ša­lia pi­lia­kal­nio įreng­ti nau­ji ta­ke­liai, su­tvar­ky­ti ir iš­grįs­ti ak­me­ni­mis upe­lio šlai­tai, per jį nu­ties­tas til­te­lis. Įreng­ta vie­ta kil­no­ja­mai sce­nai, atsirado am­fi­te­at­ras. Pa­sak pa­šne­ko­vo, lie­ka­ni­niai čia bu­vu­sių pa­sta­tų ele­men­tai už­kon­ser­vuo­ti, kad bū­tų ap­sau­go­ti nuo at­mos­fe­ros po­vei­kio ir ne­ir­tų.

Ne­ma­žai lai­ko „su­val­giu­sių“ ty­ri­mų pri­rei­kė da­ry­ti ir tvar­kant ša­lia Ute­nos gat­vės esan­čią se­no­sios pir­ties sie­ną. „Iš pra­džių pla­nuo­ta tik už­kon­ser­vuo­ti, bet eks­per­tai ma­ta­vo, ka­sė, kad ga­lė­tų lie­ka­nas de­mon­tuo­ti ir jų vie­toj at­sta­ty­tų pa­na­šų ga­ba­lą“, – sa­kė jis.  

Pas­ku­ti­nis į pa­bai­gą ei­nan­čių pa­pė­dės dar­bų ak­cen­tas – sau­lės bu­rė­mis va­di­na­mi sto­ge­liai. Jie su­si­rin­ku­siuo­sius ap­sau­gos nuo lie­taus ir sau­lės.

Taip pat lau­kia­ma ne­įpras­tų šu­li­nių dang­čių, ku­riuos ran­go­vas ga­mi­na pa­gal spe­cia­lų už­sa­ky­mą. „Tai ne­bus pa­pras­ti me­ta­li­niai dang­čiai. Ga­mi­na­mi ypa­tin­gos iš­vaiz­dos, su spe­cia­liu įspau­du. Tai – da­lis mū­sų is­to­ri­jos“, – in­tri­ga­vo A. De­viat­ni­ko­vas.

Tarp te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bų nu­ma­ty­ti ir su­si­ju­sie­ji su ap­švie­ti­mu. Jis kol kas bus mi­ni­ma­lus. Po­že­mi­niai tin­klai nu­ties­ti, ta­čiau įreng­ti ant­že­mi­nę da­lį pla­nuo­ja­ma ki­ta­me dar­bų eta­pe.  

Ob­jek­tas per mė­ne­sį tu­ri bū­ti ati­duo­tas ver­tin­ti vals­ty­bi­nei ko­mi­si­jai. Pa­pė­dei iš sta­tyb­vie­tės pa­ga­liau vir­tus vie­ša ren­gi­niams pri­tai­ky­ta vie­ta, ke­ti­na­ma su­reng­ti jos pri­sta­ty­mą vi­suo­me­nei.

Ieš­kos lė­šų ki­tam eta­pui  

Dar­bai bu­vo at­lik­ti, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Uk­mer­gės mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas“. Eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to ver­tė 1 345 619 Lt. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 220 619 Lt.

Tuo me­tu ant­ro­jo eta­po pra­džios da­ta dar ne­nu­ma­ty­ta. Pla­nuo­se be ap­švie­ti­mo – ga­lu­ti­nis pa­pė­dės pri­ei­gų su­tvar­ky­mas, dar­bai ant pa­ties kal­no, ta­ke­lių, tvo­re­lių įren­gi­mas. Pa­va­duo­to­jas ne­sle­pia ne­puo­se­lė­jan­tis vil­čių, jog tai pra­si­dės grei­tai. Už­si­me­na apie ki­tų struk­tū­ri­nių fon­dų, fi­nan­suo­sian­čių pro­jek­tą, pa­ieš­ką ar­ba ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti iš re­gio­nų per­skirs­ty­to­mis lė­šo­mis. To­dėl per­trau­ka tarp eta­pų, anot jo, ga­lin­ti truk­ti ir ke­le­rius me­tus.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų