Muziejininkai išsikrausto net su grindimis

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jus sle­gia iš­si­kraus­ty­mo rū­pes­čiai. Pa­sta­tas, ku­ria­me įsi­kū­ru­si mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja, ne­tru­kus bus nu­griau­tas, tad mu­zie­ji­nin­kai ke­lia­si į se­ną­sias sa­vo pa­tal­pas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ruo­šia­mos pa­tal­pos dar­buo­to­jams.


 

Jie ke­ti­na iš­si­ga­ben­ti ne tik daik­tus, bal­dus, bet ir du­ris, lan­gus ir net grin­dis.

„Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro prie­sta­to grio­vi­mas taps ne­ei­li­niu įvy­kiu Uk­mer­gės pa­dan­gė­je. Tik­rai dar ne­bū­ta at­ve­jo, kad tek­tų griau­ti pa­sta­tą, ku­ria­me vei­kė vals­ty­bi­nė įstai­ga. Ta­čiau ka­dan­gi tuš­čias sto­vė­jęs prie­sta­to pir­mas aukš­tas – ava­ri­nės būk­lės, ga­vus fi­nan­sa­vi­mą „Drau­gys­tės“ re­mon­tui pri­im­tas bū­tent toks spren­di­mas – nu­griau­ti vi­są prie­sta­tą.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus ad­mi­nist­ra­ci­ja šio prie­sta­to ant­ra­me aukš­te vei­kė be­veik še­še­rius me­tus. Prieš įsi­ke­liant mu­zie­jaus di­rek­to­rės Vai­du­tės Sa­kol­ni­kie­nės ini­cia­ty­va daug re­mon­to dar­bų bu­vo at­lik­ta rė­mė­jų lė­šo­mis. Pa­vyz­džiui, su­dė­tos grin­dys, su­sta­ty­ti lan­gai.

Mu­zie­ji­nin­kai šio ge­ro pa­lik­ti ne­ke­ti­na. Iš­si­kraus­ty­da­mi vi­sa tai iš­si­neš drau­ge su bal­dais ir daik­tais. O tų daik­tų, anot di­rek­to­rės, su­si­kau­pė tik­rai daug. Tarp jų – di­džiu­lė bib­lio­te­ka, ar­chy­vas.

Iš­si­kraus­ty­mo dar­buo­se da­ly­vau­ja pa­tys mu­zie­ji­nin­kai bei vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­tys žmo­nės.

Vi­sus daik­tus jie tem­pia ir į kai­my­nys­tė­je esan­čias Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus pa­tal­pas. Jos da­bar kos­me­tiš­kai re­mon­tuo­ja­mos. Vė­liau vi­sas tur­tas bus tvar­ko­mas, o da­bar už­duo­tis – kuo grei­čiau iš­si­kraus­ty­ti.

Pa­sak di­rek­to­rės, se­nuo­siuo­se niū­riuo­se ka­bi­ne­tuo­se, iš ku­rių prieš še­še­rius me­tus iš­si­kraus­tė, vi­si 11 dar­buo­to­jų ne­be­tilps. Ko­lek­ty­vą teks iš­skai­dy­ti.

Du žmo­nės pri­sig­laus mu­zie­jui lai­ki­nai skir­ta­me sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ka­bi­ne­te, dar du – Ge­di­mi­no gat­vė­je, Uk­mer­gės ar­chy­vo pa­tal­po­se.

Ki­ti ko­lek­ty­vo na­riai, taip pat ir įstai­gos di­rek­to­rė, įsi­kurs bu­vu­sio­se pa­tal­po­se, ku­rias prieš še­še­rius me­tus su to­kiu di­de­liu džiaugs­mu pa­li­ko. Ten bu­vo įreng­tos sau­gyk­los ir edu­ka­ci­nė kla­sė.

Kiek lai­ko mu­zie­ji­nin­kams teks gy­ven­ti lai­ki­no­je trem­ty­je, nie­kas pa­sa­ky­ti da­bar ne­ga­lė­tų: gal dve­jus, o gal ir pen­ke­rius me­tus. Tai pri­klau­sys nuo lė­šų, ski­ria­mų „Drau­gys­tės“ ki­no te­at­ro pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai.

Šie­met skir­tų­jų vi­sus taip džiu­gi­nan­čių lė­šų – 1 mln. 200 tūkst. – pa­kaks tik pa­sta­to fa­sa­do re­mon­tui. La­bai ti­ki­ma­si, kad vi­daus re­konst­ruk­ci­jai lė­šų vals­ty­bė skirs ki­tą­met.

„Drau­gys­tės“ pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja tu­rė­tų pra­si­dė­ti va­sa­ros pa­bai­go­je. Kon­kur­są šiems dar­bams lai­mė­jo UAB „Ire­ko“.

Dar­bus įmo­nė pra­dės bū­tent nuo va­di­na­mo­jo sve­tim­kū­nio – prie­sta­to grio­vi­mo. Lei­di­mą grio­vi­mo dar­bams ti­ki­ma­si gau­ti rug­pjū­čio ant­ro­je pu­sė­je.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų