Pastatą siekta išlaikyti autentišką

Pa­si­bai­gus re­no­va­ci­jai, spor­ti­nin­kus ir dar­buo­to­jus pa­si­tin­ka kiek at­si­nau­ji­nęs Uk­mer­gės spor­to cen­tras. Ta­čiau pra­ei­viams į akis la­biau­siai krin­tan­čios ne­iš­vaiz­džios pa­sta­to sie­nos kol kas to­kios ir liks. Jos ir pa­ma­tai bus tvar­ko­mi ki­ta­me dar­bų eta­pe.

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sporto centras tvarkomas etapais.


 

Įstai­ga at­nau­jin­ta, įgy­ven­di­nant eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis iš da­lies fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą „Uk­mer­gės spor­to cen­tro pa­sta­to ener­gi­jos efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“. Dar­bai bu­vo pra­dė­ti vyk­dy­ti per­nai spa­lį, juos at­li­ko už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė iš Vil­niaus „Ire­ko“.

Sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Au­re­li­jus De­viat­ni­ko­vas pa­sa­ko­jo, jog įsta­ty­ti nau­ji lan­gai, ku­rie pa­gal pro­jek­tą pri­va­lė­ję bū­ti me­di­niai. Pa­keis­tos lau­ko du­rys, spor­to sa­lė­je pa­keis­ta ap­švie­ti­mo sis­te­ma ir su­tvir­tin­tos lu­bos.

Taip pat ne­be­li­ko se­no­jo sto­go, kė­lu­sio dau­giau­sia pro­ble­mų. Su­tvir­tin­ta ir ap­šil­tin­ta per­dan­ga: tai, anot pa­va­duo­to­jo, – su­dė­tin­giau­sia pro­jek­to da­lis. „Reng­da­mi tech­ni­nį pro­jek­tą, da­rėm spe­cia­lius ty­ri­mus, pa­sta­to būk­lę ver­tin­ti kvies­ti spe­cia­lis­tai. Jie nu­ro­dė su­tvir­tin­ti me­ta­li­nėm si­jom, kad per­dan­ga ne­bū­tų su­ga­din­ta ir iš­lik­tų au­ten­tiš­ka – se­no­vi­nė me­di­nė. Tai bu­vo vie­nas sun­kiau­sių dar­bų“, – pa­sa­ko­jo jis.

Ren­gian­tis dar­bams, tech­ni­nį pro­jek­tą te­ko de­rin­ti su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tu. Nors pats pa­sta­tas nė­ra kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė, jis yra se­na­mies­čio ap­sau­gos zo­no­je. Be to, is­to­riš­kai svar­bus ob­jek­tas sie­ja­mas su se­ną­ja mies­to kul­tū­ra, ku­riai įta­kos tu­rė­jo di­džiu­mą jo gy­ven­to­jų su­da­rę žy­dai.

Čia bu­vo Uk­mer­gės žy­dų ben­druo­me­nės di­džio­ji si­na­go­ga. Ma­no­ma, kad ši vie­ta pir­mą­syk ap­ra­šy­ta 1721 me­tais. 1877-ai­siais si­na­go­gą pa­si­glem­žė Uk­mer­gę nu­siau­bęs gais­ras. Žy­dų mal­dos na­mai, at­sta­ty­ti ne­pa­kei­tus iš­orės vaiz­do, čia vei­kė iki 1941-ųjų. 1953 me­tais pa­sta­tas bu­vo re­konst­ruo­tas ir ta­po vai­kų spor­to mo­kyk­la.

To­dėl da­bar­ti­nis Spor­to cen­tro re­no­va­ci­jos pro­jek­tas įpa­rei­go­jo iš­sau­go­ti vie­tos reikš­mę, iš­ven­giant mo­der­nių po­ky­čių. At­nau­jin­ti ele­men­tai, kaip ir me­di­niai lan­gai, tu­ri iš­lai­ky­ti ano me­to dva­sią.

Pa­sak A. De­viat­ni­ko­vo, vie­nas iš pa­grin­di­nių re­no­va­ci­jos tiks­lų – kad bū­tų su­ma­žin­tos pa­sta­te su­var­to­ja­mos ener­gi­jos są­nau­dos.

Pir­mo eta­po dar­bai už­baig­ti lai­ku, kaip ir nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je. Kol jie bu­vo vyk­do­mi, įstai­gos auk­lė­ti­nių tre­ni­ruo­tės reng­tos sta­dio­ne, spor­ti­nin­kus pri­glaus­da­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Pro­jek­to, ku­riam skir­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, ver­tė – 667 764 Lt. Apie 15 tūkst. li­tų pri­si­dė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. A. De­viat­ni­ko­vas sa­ko, jog bus ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mų ant­ram eta­pui: „Gai­la, kad da­bar­ti­nės prie­mo­nės ne­ap­ima pa­sta­to vi­daus. Reik­tų dar 1,7 mi­li­jo­no vi­dui ir pa­baig­ti iš­orę.“

De­ja, tvar­kant pa­sta­tą, ne­iš­veng­ta ir chu­li­ga­niz­mo at­ve­jų. Vėl ten­ka keis­ti liet­vamz­džius ir la­ta­kus, mat chu­li­ga­nai jau an­trą kar­tą vis­ką su­lau­žė...

Tre­čia­die­nį Spor­to cen­tre su­lauk­ta VšĮ Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros at­sto­vų. Cen­tro va­do­vas Vy­tau­tas Tut­lys sa­kė, jog at­li­kus pa­tik­rą, re­no­va­ci­ja lai­ko­ma vi­siš­kai už­baig­ta.  

Anot di­rek­to­riaus, sten­gia­ma­si, jog su­grį­žus po atos­to­gų pa­si­tik­tų ir bent kiek pa­si­kei­tęs vi­dus: „Kiek lei­džia ga­li­my­bės, ban­dom sa­vo jė­gom tvar­ky­tis. Per­ka­mės da­žus, ka­bi­ne­tus, laip­ti­nes, ko­ri­do­rius iš­si­da­žėm.“ Gra­žin­tis dar­buo­to­jams pa­de­da ir dir­ban­tie­ji vie­šuo­sius dar­bus.

Uk­mer­gės spor­to cen­trą lan­ko apie 700 moks­lei­vių. Čia dir­ba 56 dar­buo­to­jai.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų