Po gyvenimiškų paieškų – stotelė Briuselyje

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dir­ban­tie­ji vi­są šią sa­vai­tę da­ly­va­vo ak­ci­jo­je „Grįž­ta­me į mo­kyk­lą“. Mo­kyk­lo­je, ku­rią ka­daise bai­gė, ap­si­lan­kė ir mū­sų kraš­tie­tė, Briu­se­ly­je dir­ban­ti Žyd­ra Ba­ku­ty­tė.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ž. Bakutytė jau devynerius metus dirba Europos Komisijoje.


 

 Ž. Ba­ku­ty­tė yra bai­gu­si dabartinę An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ją. Tad šios gim­na­zi­jos moks­lei­vius ir pe­da­go­gus ji ir ap­lan­kė. Pa­sa­ko­jo apie ES ins­ti­tu­ci­jų ir sa­vo pa­čios dar­bą.

Tur­tin­gą stu­di­jų ir gy­ve­ni­mo pa­tir­tį tu­rin­ti mo­te­ris dir­ba Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Ver­ti­mo raš­tu ge­ne­ra­li­nia­me di­rek­to­ra­te, kuriame iš vi­so dar­buo­ja­si pus­tre­čio tūks­tan­čio dar­buo­to­jų, Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riu­je.

Žur­na­lis­tės spe­cia­ly­bę tu­rin­ti Ž. Ba­ku­ty­tė lei­džia in­ter­ne­ti­nį spe­cia­li­zuo­tą lei­di­nį, skir­tą šio sky­riaus spe­cia­lis­tams. Mo­te­ris ma­no, kad iki to, ką vei­kia da­bar, ją at­ve­dė pir­miau­sia smal­su­mas. „Tai va­ro­mo­ji jė­ga“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.

Pir­miau­siai pa­ži­no Lie­tu­vą

Smal­su­mas kiek­vie­nam žur­na­lis­tui – be­ne rei­ka­lin­giau­sias bū­do bruo­žas. Šia sa­vy­be ap­si­gin­kla­vu­si Žyd­ra, prieš 20 me­tų bai­gu­si žur­na­lis­ti­kos stu­di­jas, pra­dė­jo dirb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio ra­di­jo lai­do­je „Abi­pus Ne­mu­no“.

Tai bu­vo kul­tū­ri­nė re­gio­ni­nė lai­da, ku­rią mo­te­ris pri­si­me­na la­bai šil­tai. Su ta lai­da uk­mer­giš­kė pri­si­pa­žįs­ta pa­ži­nu­si Lie­tu­vą. Au­to­bu­su ap­va­žia­vo ato­kiau­siuo­se kai­muo­se ir mies­te­liuo­se gy­ve­nan­čius sa­vo he­ro­jus.

„Šau­nus lai­kas bu­vo. Žmo­nės ma­ne net pa­žin­da­vo pa­gal bal­są“, – pri­si­me­na pa­šne­ko­vė.

Sa­vęs pa­ieš­kos Pran­cū­zi­jo­je

Ta­čiau lai­dą ra­di­ju­je Ž. Ba­ku­ty­tė kū­rė tik dve­jus me­tus. Po po­kal­bio su vie­na lai­dos he­ro­je nu­ta­rė pa­lik­ti mėgs­ta­mą dar­bą ir ner­ti į gy­ve­ni­mo pra­smės pa­ži­ni­mo stu­di­jas.

Krikš­tė­nuo­se tuo­met veik­lą pra­dė­ju­si vie­nuo­lė Ro­za­na pa­pa­sa­ko­jo apie vie­ną ka­ta­li­kiš­ką ben­druo­me­nę Pran­cū­zi­jo­je. Uk­mer­giš­kei ga­li­my­bė jo­je ap­si­gy­ven­ti pa­si­ro­dė la­bai įdo­mi. „Ar­ti­mie­ji šį spren­di­mą pri­ėmė su aša­ro­mis, nie­kaip ne­su­pras­da­mi, kam man to rei­kia“, – pri­si­me­na mo­te­ris.

Pran­cū­zi­jos kal­nuo­se ne­di­de­lė­je ben­druo­me­nė­je vi­sus me­tus Žyd­ra pra­gy­ve­no ap­sup­ta vos 30 žmo­nių iš skir­tin­gų pa­sau­lio kam­pe­lių. Ta­čiau, pa­sak jos, gy­ve­ni­mas ten tik­rai ne­bu­vo nei at­si­sky­rė­liš­kas, nei nuo­bo­dus. Vyk­o daug įvai­rių su­si­ti­ki­mų.

„Ta pa­tir­tis ma­ne iš­lais­vi­no. Ta­pau la­biau sa­vi­mi. Toks gy­ve­ni­mas pir­miau­siai iš­mo­kė my­lė­ti“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Me­tai dau­ge­lio aki­mis žiū­rint ga­na ne­įpras­to gy­ve­ni­mo Žyd­rai ta­po ne­pa­mirš­ta­ma gy­ve­ni­mo mo­kyk­la, at­vė­ru­sia dau­ge­lį anks­čiau ne­su­pras­tų bū­ties pa­slap­čių, lei­du­sia pa­ma­ty­ti gy­vą ti­kė­ji­mą. „Tai bu­vo ker­ti­niai, įsi­gi­li­ni­mo į sa­ve me­tai“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Stu­di­ja­vo te­olo­gi­ją

Žyd­ra pa­sa­ko­jo, kad po ben­druo­me­nė­je pra­leis­tų me­tų treč­da­lis žmo­nių ren­ka­si ku­ni­gys­tės ar vie­nuo­lio ke­lią. Ji to­kio spren­di­mo ne­pri­ėmė. Grį­žo į Lie­tu­vą ir tę­sė žur­na­lis­tės dar­bą.

Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­je uk­mer­giš­kė tuo­met pra­dė­jo dirb­ti lai­do­je „Žen­klai“.

Pran­cū­zi­jo­je įgy­tą pa­tir­tį taip pat pri­tai­kė – mo­kė vai­kus ti­ky­bos.

Ta­čiau šis gy­ve­ni­mo eta­pas tru­ko taip pat ne­il­gai – apie dve­jus me­tus.

Smal­su­mas uk­mer­giš­kę vėl ska­ti­no ieš­ko­ji­mams. Pa­si­rink­to­sios stu­di­jos – Te­olo­gi­nių stu­di­jų ins­ti­tu­tas Briu­se­ly­je. Ja­me mo­kė­si ir dva­si­nin­kai, ir pa­sau­lie­čiai. Dau­gu­ma stu­den­tų – jau tu­rin­tys vie­ną ar ke­lis aukš­to­jo moks­lo di­plo­mus.

Dva­si­nė va­dy­ba – tik­rai ne kiek­vie­nam su­vo­kia­ma, ga­na su­dė­tin­ga te­ma. Ta­čiau Žyd­rai tai bu­vo to­bu­lų pa­šne­ke­sių su in­te­lek­tu­a­lais me­tai. Pa­šne­ke­sių, ku­rių pras­mę kai ka­da su­vo­kia tik da­bar, pra­ėjus ke­lio­li­kai me­tų.

Su mi­nist­re – į Briu­se­lį

Po šių stu­di­jų Žyd­ra ir vėl grį­žo į Lie­tu­vą ir pra­dė­jo dar vie­ną vėl ga­na ne­il­gą gy­ve­ni­mo eta­pą – įsi­dar­bi­no lei­dyk­lo­je „Ka­ta­li­kų pa­sau­lis“. Lei­do žur­na­lą „San­do­ra“. „Bu­vo­me pir­mie­ji žmo­nės, te­olo­gi­ją stu­di­ja­vę už­sie­ny­je ir grį­žę, kad sa­vo ži­nias pri­tai­ky­tu­me Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Dar­bas bu­vo su­si­jęs su ver­ti­mu ir žur­na­lis­ti­ka. Ta­čiau su juo te­ko at­si­svei­kin­ti. Šį­kart ne sa­vo no­ru – lei­dyk­la bu­vo nu­ma­rin­ta, ją vie­nin­gai pa­li­ko dau­gu­ma dar­buo­to­jų.

Smal­si mo­te­ris la­bai grei­tai įsi­su­ko į nau­ją veik­lą – ta­po da­bar­ti­nės mū­sų ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės, 2002-ai­siais ėju­sios Fi­nan­sų mi­nist­rės pa­rei­gas, padėjė­ja.

2004-ai­siais drau­ge su mi­nist­re iš­vy­ko į Briu­se­lį ir pra­dė­jo dirb­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je.

Sės­lu­mui nu­tei­kia vai­kai

Šim­tus įdo­mių žmo­nių sa­vo gy­ve­ni­me su­ti­ku­si ir įvai­rių pa­ty­ri­mų įgi­ju­si Ž. Ba­ku­ty­tė da­bar vi­są sa­vo dė­me­sį ir rū­pes­tį sten­gia­si skir­ti šei­mai.Vy­ras Aud­rius dir­ba Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Vi­di­nės rin­kos direktorate, Ban­ki­nin­kys­tės sky­riu­je.

Jau 10 me­tų kar­tu gy­ve­nan­ti po­ra au­gi­na 4 me­tų sū­nų Ma­tą ir 2 me­tu­kų duk­rą Ade­lę. Mo­te­ris ma­no, kad bū­tent vai­kai, šei­ma su­tei­kia žmo­gui sės­lu­mo jaus­mą. Tad da­bar pir­miau­sia yra vai­kai. Tie­sa juos au­gin­ti Bel­gi­jo­je nė­ra la­bai leng­va – į dar­bą mo­te­rys daž­niau­siai grįž­ta, kai vai­ke­liui su­ei­na vos 5 mė­ne­siai.

Ke­lis kar­tus per me­tus na­mo grįž­tan­ti Žyd­ra pri­pa­žįs­ta: „Anks­čiau pir­miau­siai bu­vo sie­kis kuo to­liau nu­va­žiuo­ti nuo na­mų, pa­tir­tys bu­vo svar­biau­sios. Da­bar at­si­ran­da sa­vų­jų šak­nų po­rei­kis“.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų