Poezijos šventėje – tarmių įvairovė

Lie­tu­va – vie­na, o kal­bų jo­je tiek, jog skir­tin­gų re­gio­nų gy­ven­to­jai ne vi­sa­da ir su­pras­tų vie­nas ki­tą. Kaip jas at­pa­žin­ti ir per­pras­ti tar­mių įvai­ro­vę? Po­eti­nio žo­džio ieš­ko­to­jai at­sa­ky­tų, jog po­ezi­ja, ku­ria tar­me be­skam­bė­tų, nu­stel­bia vi­sus skir­tu­mus ir ri­bas.

 

Autorės nuotr. Literatus subūrė poezijos šventė.


 

Ši­taip apie gim­tą­jį kraš­tą ir jo kal­bą, li­te­ra­tū­rą ir mu­zi­ką kal­bė­jo Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se kas­met vyks­tan­čios ne­kas­die­nės po­pie­tės da­ly­viai. Tai – įstai­gos ben­druo­me­nė, ra­jo­no li­te­ra­tai, sve­čiai.

Tra­di­ci­nė po­ezi­jos šven­tė čia ren­gia­ma ko­ne du de­šimt­me­čius. Po­etus su­kvie­tu­si bib­lio­te­ki­nin­kė Vil­ma Be­la­pet­ra­vi­čie­nė šį­met ją sky­rė Tar­mių me­tams ir po­pie­tę pa­va­di­no „Kal­bė­ki­me ir dai­nuo­ki­me tar­miš­kai“.

„Nors mū­sų ša­lis – ma­ža, jos kal­bos įvai­ro­vė įspū­din­ga. Di­džiuo­ja­mės, kad gy­ve­na­me Lie­tu­vo­je, di­džiuo­ja­mės ir jos kal­ba: jo­je – tar­mės, pa­tar­mės ir daug šnek­tų, ku­rios yra svar­bi Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­do da­lis“, – svei­kin­da­ma su­si­rin­ku­siuo­sius, sa­kė ji.

Na­mų par­ke su­si­rin­ko po­ezi­jai ne­abe­jin­gi klau­sy­to­jai. Sa­vo kū­ry­bą skai­tė įstai­gos dar­buo­to­jai ir gy­ven­to­jai, po­etai iš Šven­tu­pės, Uk­mer­gės, sve­čiai iš Ute­nos ir Ku­piš­kio glo­bos įstai­gų.

Pri­sta­ty­da­ma kiek­vie­ną jų, V. Be­la­pet­ra­vi­čie­nė džiau­gė­si, kad at­vy­ko ir dzū­kų, ir su­val­kie­čių, ir ki­tų tar­mių at­sto­vų. Tie­sa, ne vie­nam gim­tai­siais da­bar ta­pę ki­ti kraš­tai. Štai iš Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nės Ute­nos at­vy­kę ko­le­gos iš tik­rų­jų – dzū­kė ir že­mai­tis. „Ne­svar­bu, kur at­si­dū­rei: vis tiek esi iš ten, kur pir­mo­jo oro įkvė­pei“, – šyp­so­jo­si jie. Ir šmaikš­ta­vo, jog tai, kad že­mai­čiai – at­ski­ra res­pub­li­ka, ne iš pirš­to lauž­ta: jie tu­ri sa­vo pa­sus, her­bą ir ap­skri­tai sa­vo cha­rak­te­riu ki­ta­tau­čius pri­me­na.

Šven­tė­je kal­bė­ta ne vien ei­lė­mis. Įvai­rio­mis šnek­to­mis po­rin­ti pa­sa­ko­ji­mai, pri­si­mi­ni­mai, pa­sa­kos. Daž­nas su­grį­žo į vai­kys­tę: ne­slė­pė, ko­kių iš­dai­gų pri­krės­da­vo, ko­kie bo­bu­lės ke­pi­niai gar­džiau­si bū­da­vo, ko­kiais jau nyks­tan­čiais var­dais kai­mo se­no­liai įvai­rius daik­tus va­di­no. Pri­si­pa­ži­no, kaip ku­rį mo­tu­lė ar tė­ve­lis auk­lė­jo.

Vi­siems la­bai pa­ti­ko Ku­piš­kio so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jo Er­lan­do Par­fio­no­vo ku­piš­kė­niš­kai pa­ra­šy­tas ei­lė­raš­tis. O Ja­siu­liš­kių glo­bos na­mų so­cia­li­nio dar­bo pa­da­li­nio va­do­vė Sta­nis­la­va Vil­čins­kie­nė, tik­rų tik­riau­sia že­mai­tė, pa­ren­gė hu­mo­ris­ti­nę pro­gra­mė­lę. „Lie­tu­va gra­ži ne tik sa­vo kal­bo­mis. Ir nors mus vi­sus jun­gia ben­dri dar­bai, kiek­vie­nas re­gio­nas ski­ria­si sa­vo bū­du, mąs­ty­mu“, – sa­kė ji, kvies­da­ma pa­si­klau­sy­ti že­mai­tiš­kų anek­do­tų.

Šven­tės da­ly­viai taip pat iš­gir­do 1883 me­tais pa­ra­šy­tą ei­lė­raš­tį „Lie­tu­viš­ka kal­ba“, ku­ria­me at­sklei­džia­ma, kaip nuo se­no puo­se­lė­ja­mas ir aukš­ti­na­mas lie­tu­viš­kas žo­dis.

Skam­bė­jo ir dai­nuo­ja­mo­ji po­ezi­ja – ja­siu­liš­kie­tės Eg­lės Sta­niū­nai­tės, iš Šven­tu­pės at­vy­ku­sios Al­du­tės No­vi­ko­vie­nės at­lik­ti kū­ri­niai. Ši Dau­guo­se gi­mu­si dzū­kė il­gą lai­ką gy­ve­no Vil­niu­je ir jau de­šimt­me­tį įsi­kū­ru­si Šven­tu­pė­je. Ne tik tar­miš­kai pa­ra­šy­tų dai­nų kvie­tė pa­si­klau­sy­ti Ja­siu­liš­kių glo­bos na­mų an­sam­blis „Me­lo­di­ja“.

Po­etai ir ki­ti ren­gi­nio da­ly­viai kal­bė­jo li­gi šiol ne­pa­mir­šę šnek­tų, skam­bė­ju­sių jų tė­vų gim­to­sio­se kai­mo so­dy­bo­se. Ne­pa­mir­šę, kaip anks­čiau bu­vo šven­čia­mos Ka­lė­dos, Ve­ly­kos, Sek­mi­nės. Šian­dien, anot jų, tos tra­di­ci­jos jau nyks­tan­čios. Kaip ir be­si­mai­nan­ti į an­gli­jas ir ki­tus už­sie­nius iš­vy­ku­sių jų vai­kų, anūkų kal­ba...

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų