Rugsėjo skambutis sukvies ir suaugusiuosius

Lau­kiant į ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gas su­grįž­tan­čių mo­ki­nių, sku­ba­ma jo­se už­baig­ti re­no­va­ci­jos dar­bus. Moks­lo me­tus kai ku­rios mo­kyk­los pa­si­tin­ka ne tik at­si­nau­ji­nu­sios: nau­jo­vių ža­da­ma ir ug­dy­mo pro­ce­se.

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Rugsėjo pirmosios šventė pražysta gėlėmis...


 

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, jog ne­pa­baig­ta re­no­va­ci­ja An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je. Dar­bai dar tę­sis rug­sė­jį, ta­čiau ug­dy­mo pro­ce­sui, anot jos, ne­truk­dys. Bus re­no­vuo­tas vi­sas ant­ras gim­na­zi­jos aukš­tas, at­ei­ty­je lau­kia tre­čio­jo re­mon­tas.

Da­žy­mo ar ki­tų smul­kių dar­bų prieš moks­lo me­tus at­lik­ta ne vie­no­je įstai­go­je. „Sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų Pa­bais­ko mo­kyk­lai lan­gams su­si­dė­ti, ne­di­de­lis re­mon­tė­lis taip pat pa­da­ry­tas Dai­na­vos iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riu­je. Žie­mą čia ne­be­bus pro­ble­mų dėl šal­čio“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja. Ap­šil­tin­ta mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ iš­orė, li­ko su­tvar­ky­ti pa­ma­tus, su­dė­ti trin­ke­les.

Iki­mo­kyk­li­nės 8 va­lan­dų gru­pės šie­met ati­da­ro­mos Del­tu­vo­je ir Sie­si­kuo­se. „Del­tu­viš­kiams pa­gal pro­jek­tą lė­šų sky­rė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, taip pat ieš­ko­jo rė­mė­jų. To­dėl at­lik­tas di­des­nis re­mon­tas – ne tik grin­dų pa­da­žy­mo“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Tiks­las – ug­dy­ti ly­de­rius

Pla­nuo­ja­ma, kad į ra­jo­no mo­kyk­las rug­sė­jį su­si­rinks 4292 moks­lei­viai – 227 ma­žiau nei per­nai. „Šis skir­tu­mas ne toks di­de­lis, kaip anks­tes­niais me­tais, to­dėl tru­pu­tį leng­viau at­si­kvė­pėm. Ta­čiau tas po­ky­tis vis tiek liūd­nas...“ – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė. Lau­kia­ma 285 pir­mak­la­sių. Per­nai jų bu­vo 335.

Ne­be­lie­ka Jau­ni­mo mo­kyk­los – ke­lios jos kla­sės per­kel­tos į Už­upio mo­kyk­lą. Tuo me­tu šio­ji kar­tu su „Ši­lo“ mo­kyk­la rug­sė­jį jau ant­rus me­tus pa­si­tin­ka bū­da­mos pa­grin­di­nė­mis. „Ir da­bar nos­tal­gi­ja iš mo­ky­to­jų gir­di­si, kad ne­tu­ri abi­tu­rien­tų. Iš­gy­ven­ti šį po­ky­tį ne taip pa­pras­ta, rei­kia lai­ko su­si­tai­ky­ti. Ta­čiau tin­klo per­tvar­ka įgy­ven­din­ta tin­ka­mai, mies­to mo­kyk­los tu­rė­jo bū­ti re­or­ga­ni­zuo­tos, ir tu­rim iš­mok­ti gy­ven­ti ki­taip“, – sa­kė ve­dė­ja.

Apie švie­ti­mo po­ky­čius kal­bė­ta ir šią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Uk­mer­gės ra­jo­no švie­ti­mo ly­de­rys­tės fo­ru­me „Kar­tu mes ga­li­me dau­giau“. Švie­ti­mo dar­buo­to­jai dis­ku­ta­vo apie tech­no­lo­gi­jų svar­bą ug­dy­mo pro­ce­sui, po­rei­kį keis­tis kar­tu su gy­ve­ni­mu. „Pe­da­go­gas tu­ri bū­ti ne tik mo­ky­to­jas, bet ir drau­gas mo­ki­niui, – fo­ru­me iš­sa­ky­to­mis min­ti­mis da­li­jo­si pa­šne­ko­vė. – Vie­nas pa­grin­di­nių už­da­vi­nių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­loms – ug­dy­ti ly­de­rį, o tai ir ga­li da­ry­ti ly­de­riai. Tu­rim siek­ti, jog mo­ki­nių re­zul­ta­tai bū­tų ge­res­ni ir mo­kyk­los ap­lin­ka to­kia, kad jo­je tam bū­tų vi­sos są­ly­gos.“

Ant­ra­die­nį D. Ste­po­na­vi­čie­nė taip pat da­ly­va­vo Vil­niu­je vy­ku­sio­je me­ti­nė­je švie­ti­mo dar­buo­to­jų kon­fe­ren­ci­jo­je. Jo­je pri­sta­ty­ta vals­ty­bi­nė švie­ti­mo stra­te­gi­ja 2013–2022 me­tams, ap­tar­ti mo­kyk­lų tin­klo kū­ri­mo tai­syk­lių po­ky­čiai. Ve­dė­ja mi­nė­jo, jog vie­nas iš svars­ty­tų klau­si­mų – ga­li­my­bė kai­mo mo­kyk­lo­se, tu­rin­čio­se po vie­ną 11–12 kla­sę, pa­lik­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą. To­dėl, jos tei­gi­mu, ti­kė­ti­na, kad mū­siš­kės Tau­jė­nų, Žel­vos ir Vep­rių vi­du­ri­nės mo­kyk­los ne­taps pa­grin­di­nė­mis. Jas ak­re­di­ta­vus, ga­lė­tų tap­ti gim­na­zi­jo­mis.

Su­lau­kė po­ky­čių

Gim­na­zi­jos sta­tu­su nuo šie­met džiau­gia­si sie­si­kie­čiai. Moks­lo me­tams ren­gia­si 244 gim­na­zis­tai. Mo­ky­sis de­šimt pir­mo­kė­lių, tarp jų – du iš Pet­ro­nių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus. Sie­si­kų gim­na­zi­jo­je dir­ba per 30 pe­da­go­gų.

„Rug­sė­jo 1-osios šven­tės lau­kia­me pa­ky­lė­ti, – džiau­gia­si di­rek­to­rius Vai­do­tas Ka­li­nas. – Jai ruoš­da­mie­si, at­nau­ji­nom ir sa­vo at­ri­bu­ti­ką. Nau­jo­je gim­na­zi­jos em­ble­mo­je įpras­min­tos pa­grin­di­nės ver­ty­bės – drau­giš­ku­mas, sa­va­no­rys­tė.“

Gim­na­zis­tai taip pat ap­si­rengs uni­for­mas. Vyš­ni­nės spal­vos ap­ran­gą – švar­ke­lius, sa­ra­fa­nus, si­jo­nus, kel­nes – siū­di­no­si įmo­nė­je „Ma­no­vi­ta“. Di­rek­to­rius sa­ko, jog svar­biau­sia ku­riant em­ble­mą ir ren­kan­tis dra­bu­žius bu­vo mo­ki­nių nuo­mo­nė. Kad vai­kai pa­si­puoš uni­for­mo­mis, pa­ten­kin­ti ir tė­vai.

Sie­si­kie­čiai da­ly­vau­ja ly­de­rys­tės pro­jek­tuo­se, pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se. „Jas įgy­ven­din­da­mi, di­džiau­sią dė­me­sį skir­sim so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mui. Taip pat pla­nuo­ja­me mo­ki­nių su­si­ti­ki­mus su di­rek­to­riu­mi prie ar­ba­tos, at­si­sa­kėm bu­dė­ji­mo tarp pa­mo­kų – mo­ki­niai per per­trau­kas tu­ri il­sė­tis“, – pa­sa­ko­jo V. Ka­li­nas. Jis dė­kin­gas vie­tos ūki­nin­kams, ver­sli­nin­kams, prie mo­kyk­los ge­ro­vės pri­si­de­dan­tiems ski­riant lė­šų ug­dy­mo rei­ka­lams.

Lau­kia dar­že­li­nu­kų

Pa­sa­ko­jo, jog į nau­ją iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę dar­že­li­nu­kai bus at­ve­ža­mi iš na­mų ir par­ve­ža­mi, gru­pė­je or­ga­ni­zuo­ja­mas mai­ti­ni­mas. „Vai­kus ug­dy­sim pa­gal sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo mo­de­lį, o dar­bas vyks ne tik gru­pėj: bus iš­vy­kų, ki­tų pa­žin­ti­nių veik­lų. Ga­lim pri­im­ti 20 vai­kų, ta­čiau pra­šy­mų tu­rim kiek dau­giau – ban­dy­sim vi­sus su­tal­pin­ti“, – sa­ko va­do­vas. Gru­pė­je dirbs trys dar­buo­to­jos.

Mo­kys jo­di­nė­ti

Kar­tu su Sie­si­kų moks­lei­viais rug­sė­jo lau­kia ir kiek ne­įpras­ti „auk­lė­ti­niai“. Į nuo 2003-ių­jų gy­vuo­jan­tį mo­kyk­los zo­o­lo­gi­jos so­dą su­grįž­ta įvai­rūs gy­vū­nė­liai, ku­riuos va­sa­rą vai­kai ap­si­i­ma pri­žiū­rė­ti na­muo­se. So­de mo­ki­nius kiek­vie­ną ry­tą pa­si­tin­ka bio­lo­gi­jos mo­ky­to­jas Da­lius Sta­še­lis. Šio­je ka­ra­li­jo­je – žu­vys, rop­liai, šin­ši­lai, de­gu, ki­ti grau­ži­kai... Gy­vū­nų rū­šių – apie 60, tarp ku­rių – ke­lio­li­ka skir­tin­gų paukš­čių rū­šių.  

Gal­vo­ja­ma ir apie dar vie­ną ne­įpras­tą gy­ven­to­ją. Ben­dra­dar­biau­jant su Sie­si­kų žir­gi­nin­kais, ren­gia­mos gai­rės mo­ky­ti vai­kus jo­di­nė­ti. „Ruo­šia­mas jo­ji­mo mo­ky­to­jas, gal mo­kyk­la tu­rė­tų žir­ge­lį že­mai­tu­ką – ši­taip pri­si­dė­tu­me ir prie lie­tu­viš­kų tra­di­ci­jų sau­go­ji­mo“, – šyp­so­si di­rek­to­rius.

Vėl sie­kia moks­lo

Mo­kyk­li­nis skam­bu­tis ne­tru­kus su­skam­bės ir tiems, ku­rie jau prieš daug me­tų be­sė­dė­ję mo­kyk­los suo­le. To­kių moks­lei­vių lau­kia­ma Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je. Čia jau an­tri me­tai vyk­do­ma su­au­gu­sių­jų vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­ma.

„Tai – dir­ban­tys, au­gi­nan­tys vai­kus žmo­nės, mo­kyk­lo­je mo­kę­si prieš 19–20 me­tų, ku­riems da­bar pri­rei­kė vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo, – pa­sa­ko­jo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Gend­vi­lis. – Aš­tuo­ni su­au­gu­sie­ji lan­kys 12 kla­sę ir trys, ku­rie ke­ti­na mo­ky­tis 11-oje. Mo­ki­nių skai­čius kin­ta, nes bū­na, kad at­ei­na ne rug­sė­jį, bet me­tų ei­go­je.“

Ka­dan­gi to­kių mo­ki­nių ne­daug, jie ren­ka­si sa­va­ran­kiš­ką mo­ky­mą­si. Du­kart per sa­vai­tę at­ei­na į kon­sul­ta­ci­jas, o at­si­skai­to lai­ky­da­mi įskai­tas. Pa­sak V. Gend­vi­lio, su­au­gu­sie­siems dės­to­mi vi­si mo­ko­mie­ji da­ly­kai. Jų vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo sie­kian­čiam as­me­niui pri­va­lo­ma mo­ky­tis ne ma­žiau kaip aš­tuo­nis.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų