Apleistoje gamykloje – dešimtoko žūtis

Daug me­tų ap­leis­ta stūk­san­ti bu­vu­si kok­lių ce­cho ga­myk­la skai­čiuo­ja au­kas. Ba­lan­džio 13-ąją čia žu­vo de­šim­to­kas. Ne­to­lie­se gy­ve­nan­tys uk­mer­giš­kiai ti­ki­na – sta­ti­niai se­niai ta­pę sta­ty­bi­nių me­džia­gų va­gių tai­ki­niu.

Į tragedijos vietą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Gedimino Nemunaičio nuotr.


Skau­di ne­lai­mė Vil­niaus gat­vės 120 nu­me­riu pa­žy­mė­to­je buvusioje ga­myk­lo­je nu­ti­ko šeš­ta­die­nio ry­tą, apie 9 val. 40 min.

Po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta apie griu­vė­siuo­se pri­spaus­tą še­šio­lik­me­tį.

Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad kris­da­mas be­to­ni­nis blo­kas pri­spau­dė kon­struk­ci­jo­se me­ta­lą ar­džiu­sį vai­ki­ną. Blo­ko bū­ta di­džiu­lio. Nuo pa­tir­tos trau­mos vai­ki­nas mi­rė vie­to­je. Kar­tu su juo bu­vęs vien­me­tis drau­gas apie tai pa­pa­sa­ko­jo ša­lia gy­ve­nan­tiems moks­lei­vio ar­ti­mie­siems, o šie – po­li­ci­jai.

Į ne­lai­mės vietą bu­vo iš­siųs­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir nie­ko jau ne­be­ga­lė­ję pa­dė­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai.

Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, pa­nau­do­ję pneu­ma­ti­nę įran­gą, pa­kė­lė per­den­gi­mo plokš­tę ir iš­trau­kė žu­vu­sio­jo kū­ną.

Įta­ria­ma, jog žu­vu­sy­sis su drau­gu ar­dy­da­mi pa­sta­to sie­nas iš­imi­nė­jo me­ta­li­nes pa­sta­to kon­struk­ci­jas. Jas par­duo­da­vo me­ta­lo su­pir­kė­jams. Ka­žin, ar at­si­tik­ti­nai ne­lai­mės vie­to­je su­kio­jo­si ir vy­rai, uk­mer­giš­kiams pa­žįs­ta­mi kaip sta­ty­bi­nių me­džia­gų su­pir­kė­jai.

04-16 1 straipsnio 2 nuotr.2

Šioje vietoje gelžbetonio blokas prispaudė šešiolikmetį.


 

Sten­gė­si pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gų

Žu­vęs še­šio­lik­me­tis mo­kė­si de­šim­to­je kla­sė­je. Tą pa­čią kla­sę lan­kė ir jo kai­my­nas, kar­tu bu­vęs tra­ge­di­jos vie­to­je ir sa­vo aki­mis ma­tęs ben­drak­la­sio žū­tį.

Mo­kyk­los, ku­rio­je mo­kė­si žu­vęs pa­aug­lys, pe­da­go­gai jį api­bū­di­no tei­gia­mai, sa­kė – bu­vęs tvar­kin­gas, man­da­gus. Ta­čiau mo­ky­to­jai ne­nei­gė: šei­ma, ku­rio­je jis au­go, kė­lė di­de­lių rū­pes­čių, tė­vai gir­ta­vo, tad vai­ki­nas vi­saip sten­gė­si pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gų tal­kin­da­mas su­au­gu­siems įvai­riuo­se pa­die­niuo­se dar­buo­se. Dau­gia­vai­kė­je šei­mo­je še­šio­lik­me­tis bu­vo jau­niau­sias.

Pe­da­go­gai tvir­ti­no ne vie­ną kar­tą lan­kę­si jo tė­vų na­muo­se ir net siū­lė tvar­ky­ti do­ku­men­tus ir ap­gy­ven­din­ti moks­lei­vį val­diš­ko­je įstai­go­je. Ta­čiau to­kį pa­siū­ly­mą pats vai­ki­nas ka­te­go­riš­kai at­me­tė.

Da­bar di­džiau­sias mo­ky­to­jų rū­pes­tis – kaip pa­gel­bė­ti žu­vu­sio­jo ben­drak­la­siui, ma­čiu­siam tra­giš­ką drau­go mir­tį. Su juo ben­draus psi­cho­lo­gai.

Kas­dien vi­rė dar­bai

Ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo, kad pas­ta­ruo­ju me­tu ga­myk­los griu­vė­siuo­se kas­dien vi­rė dar­bas.

Ka­dan­gi leng­vai pa­sie­kia­mos ver­tin­gos me­džia­gos iš­vog­tos jau se­niai, da­bar no­rint pa­si­pe­lny­ti tek­da­vo ge­ro­kai pa­plu­šė­ti. Ver­tin­giau­sias li­kęs gro­bis – kon­struk­ci­jas tvir­ti­nan­tis me­ta­las. Jį įma­no­ma pa­siek­ti tik pjau­nant me­ta­lui pjau­ti skir­tais pjūk­lais. Bū­tent taip dar­ba­vo­si ir žu­vu­sy­sis.

Bu­vu­si kok­lių ce­cho ga­myk­la tuš­čia sto­vi jau ne vie­ne­rius me­tus. Ją yra įsi­gi­ju­si UAB INVESTICON.

Maž­daug prieš tre­je­tą me­tų vie­na­me iš jos pa­sta­tų dar vei­kė ke­ra­mi­kos ce­cho par­duo­tu­vė. Tai­gi va­gys tuš­čiuo­se gre­ti­muo­se pa­sta­tuo­se dar­buo­da­vo­si pa­slap­čio­mis.

Kai sta­ti­nių sa­vi­nin­kai pa­si­kei­tė, o par­duo­tu­vė bu­vo už­da­ry­ta, sta­ty­bi­nių me­džia­gų va­gys pra­dė­jo dar­buo­tis at­vi­rai – die­nos me­tu.

Prieš tre­jus me­tus šio­je te­ri­to­ri­jo­je jau įvy­ko skau­di ne­lai­mė. Žais­da­mas elek­tros pa­sto­tė­je ap­de­gė 14 me­tų vai­kas.

Nė­ra spe­cia­lis­to

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau dau­giau nei me­tus nė­ra spe­cia­lis­to, ku­ris bū­tų at­sa­kin­gas už sta­ti­nių nau­do­ji­mo prie­žiū­rą. Jau pa­reng­ti do­ku­men­tai ir ar­ti­miau­siu me­tu bus skel­bia­mas to­kio spe­cia­lis­to pa­ieš­kos kon­kur­sas.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pri­si­mi­nė, kad prieš po­rą me­tų į ra­jo­no ta­ry­bą krei­pė­si bu­vu­sios ga­myk­los sta­ti­nių sa­vi­nin­kai, pra­šę at­leis­ti juos nuo že­mės mo­kes­čio. Ta­čiau to­kios leng­va­tos sa­vi­val­dy­bė ne­su­tei­kė.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ap­gai­les­ta­vo, kad esant pri­va­čiai nuo­sa­vy­bei sa­vi­val­dy­bė tik­rai ne­ga­li im­tis pa­sta­tų grio­vi­mo ar te­ri­to­ri­jos ap­tvė­ri­mo dar­bų. Pa­sak me­ro, šio ne­kil­no­ja­mo tur­to sa­vi­nin­kai bu­vo ne kar­tą ra­gin­ti rū­pin­tis sa­vo tur­tu. Ta­čiau į tai dė­me­sio ne­krei­pė. Tad ga­myk­la yra įtrauk­ta į ne­pri­žiū­ri­mų pa­sta­tų są­ra­šą.

Pa­sak A. Ko­pūs­to, šią sa­vai­tę bus ban­do­ma dar kar­tą su­si­ras­ti sa­vi­nin­kus bei kreip­tis į teis­mą dėl ad­mi­nist­ra­ci­nių bau­dų sky­ri­mo.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

04-16 1 straipsnio 3 nuotr.3

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų