Daugiausia avarijų– dėl įgūdžių ir žinių stokos

Lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai įsi­ti­ki­nę, kad daž­niau­sia eis­mo įvy­kių prie­žas­tis yra vai­ra­vi­mo įgū­džių ir ži­nių sto­ka. Tai at­sklei­dė Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mas „Go­o­dy­e­ar“ pa­dan­gų ba­ro­met­ras 2014“.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

89 proc. lie­tu­vių ir 88 proc. es­tų vai­ruo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos trū­ku­mą lai­ko pa­grin­di­ne eis­mo įvy­kių prie­žas­ti­mi. Šiai nuo­mo­nei pri­ta­ria ir 76 proc. lat­vių. Tarp pa­grin­di­nių įvar­di­ja­mų eis­mo įvy­kių prie­žas­čių pa­ten­ka ir ne­ko­ky­biš­kos pa­dan­gos bei al­ko­ho­lis ir nar­ko­ti­kai. Taip ma­no sep­ty­ni iš de­šim­ties lie­tu­vių, es­tų ir lat­vių.

Grei­čio vir­ši­ji­mo su di­de­le eis­mo įvy­kių ri­zi­ka ne­sie­ja 40 proc. lie­tu­vių ir lat­vių, kuo­met es­tai iš vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ven­to­jų la­biau­siai pai­so grei­čio ap­ri­bo­ji­mų. Net kas ant­ras šios ša­lies gy­ven­to­jas eis­mo įvy­kių prie­žas­ti­mi įvar­di­ja grei­čio vir­ši­ji­mą.

Taip pat ty­ri­mas at­sklei­dė, kad vai­ruo­to­jai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, ko­kias pa­dan­gas nau­do­ti sa­vo au­to­mo­bi­liui – be­veik 40 proc. lie­tu­vių nė­ra gir­dė­ję apie ES pa­dan­gų žen­kli­ni­mą.

Vai­ruo­to­jai ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos ir kaip pa­si­rink­ti pa­dan­gas pri­klau­so­mai nuo skir­tin­gų ke­lio są­ly­gų. Pa­vyz­džiui, stai­giai stab­dant ke­lei­vi­nį au­to­mo­bi­lį, va­žiuo­jan­tį 80 km/val. grei­čiu ant drėg­no pa­vir­šiaus A kla­sės pa­dan­go­mis, stab­dy­mo ke­lias su­trum­pė­ja iki 18 m, ly­gi­nant su F kla­sės pa­dan­go­mis.

„Eks­plo­a­tuo­jant au­to­mo­bi­lį su ne­tin­ka­mo­mis pa­dan­go­mis nei­gia­mai vei­kia­mos jo sa­vy­bės, nes pa­dan­ga yra ta au­to­mo­bi­lio da­lis, ku­ri tie­sio­giai kon­tak­tuo­ja su ke­lio pa­vir­šiu­mi. Vie­nas di­džiau­sių šian­die­nos iš­šū­kių – in­for­muo­ti var­to­to­jus, kaip pa­si­rink­ti pa­dan­gas, ku­rios kas­dien už­tik­rin­tų sau­gų au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mą“, – tei­gia Er­nes­tas Če­jaus­kas, „Go­o­dy­e­ar“ pa­dan­gų spe­cia­lis­tas Šiau­rės Eu­ro­pos ir Bal­ti­jos ša­ly­se.

Pa­ta­ri­mai sau­giai ke­lio­nei

At­kreip­ki­te dė­me­sį į sa­vo fi­zi­nę būk­lę. Tu­ri­te ge­rai ma­ty­ti ir gir­dė­ti, bū­ti bud­rūs bei su­ge­bė­ti re­a­guo­ti į ne­ti­kė­tas si­tu­a­ci­jas. Jo­kiu bū­du ne­vai­ruo­ki­te, jei esa­te iš­gė­rę al­ko­ho­lio ar vais­tų, ku­rie su­ke­lia mie­guis­tu­mą ir ga­li tu­rė­ti įta­kos vai­ra­vi­mo ge­bė­ji­mams bei bud­ru­mui. Ne­vai­ruo­ki­te la­bai pa­var­gę, emo­ciš­kai pri­slėg­ti.

***

Pla­nuo­ki­te sa­vo ke­lio­nę. Vai­ruo­to­jai, ne­pla­nuo­jan­tys da­ry­ti per­trau­kų vai­ruo­da­mi, daž­niau­siai ver­čia sa­ve va­žiuo­ti, kol vi­siš­kai nu­vargs­ta. Tai di­di­na ri­zi­ką pa­kliū­ti į eis­mo įvy­kį.

***

Bent kar­tą per mė­ne­sį pa­tik­rin­ki­te, ar au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pri­pūs­tos tin­ka­mai. Ne­pa­mirš­ki­te pa­tik­rin­ti pa­dan­gų pro­tek­to­riaus gy­lio. Tin­ka­mo gy­lio pro­tek­to­rius ap­sau­go nuo sly­di­mo, ak­vap­la­na­vi­mo ir ne­ti­kė­to pa­dan­gos spro­gi­mo.

***

Vi­suo­met iš­lai­ky­ki­te sau­gų at­stu­mą iki prie­ky­je va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. At­min­ki­te, kad stab­dy­mo ke­lias ant šla­pios ke­lio dan­gos pail­gė­ja.

***

Esant rū­kui, ly­jant, snin­gant ar aki­nant sau­lei, su­ma­žin­ki­te grei­tį. Vai­ruo­jant taip pat svar­bu ne­pra­ras­ti kan­try­bės ir ne­pul­ti į pa­ni­ką.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų