Spausdinti šį puslapį

Daugiausia avarijų– dėl įgūdžių ir žinių stokos

Lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai įsi­ti­ki­nę, kad daž­niau­sia eis­mo įvy­kių prie­žas­tis yra vai­ra­vi­mo įgū­džių ir ži­nių sto­ka. Tai at­sklei­dė Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mas „Go­o­dy­e­ar“ pa­dan­gų ba­ro­met­ras 2014“.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

89 proc. lie­tu­vių ir 88 proc. es­tų vai­ruo­to­jų kom­pe­ten­ci­jos trū­ku­mą lai­ko pa­grin­di­ne eis­mo įvy­kių prie­žas­ti­mi. Šiai nuo­mo­nei pri­ta­ria ir 76 proc. lat­vių. Tarp pa­grin­di­nių įvar­di­ja­mų eis­mo įvy­kių prie­žas­čių pa­ten­ka ir ne­ko­ky­biš­kos pa­dan­gos bei al­ko­ho­lis ir nar­ko­ti­kai. Taip ma­no sep­ty­ni iš de­šim­ties lie­tu­vių, es­tų ir lat­vių.

Grei­čio vir­ši­ji­mo su di­de­le eis­mo įvy­kių ri­zi­ka ne­sie­ja 40 proc. lie­tu­vių ir lat­vių, kuo­met es­tai iš vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių gy­ven­to­jų la­biau­siai pai­so grei­čio ap­ri­bo­ji­mų. Net kas ant­ras šios ša­lies gy­ven­to­jas eis­mo įvy­kių prie­žas­ti­mi įvar­di­ja grei­čio vir­ši­ji­mą.

Taip pat ty­ri­mas at­sklei­dė, kad vai­ruo­to­jai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, ko­kias pa­dan­gas nau­do­ti sa­vo au­to­mo­bi­liui – be­veik 40 proc. lie­tu­vių nė­ra gir­dė­ję apie ES pa­dan­gų žen­kli­ni­mą.

Vai­ruo­to­jai ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos ir kaip pa­si­rink­ti pa­dan­gas pri­klau­so­mai nuo skir­tin­gų ke­lio są­ly­gų. Pa­vyz­džiui, stai­giai stab­dant ke­lei­vi­nį au­to­mo­bi­lį, va­žiuo­jan­tį 80 km/val. grei­čiu ant drėg­no pa­vir­šiaus A kla­sės pa­dan­go­mis, stab­dy­mo ke­lias su­trum­pė­ja iki 18 m, ly­gi­nant su F kla­sės pa­dan­go­mis.

„Eks­plo­a­tuo­jant au­to­mo­bi­lį su ne­tin­ka­mo­mis pa­dan­go­mis nei­gia­mai vei­kia­mos jo sa­vy­bės, nes pa­dan­ga yra ta au­to­mo­bi­lio da­lis, ku­ri tie­sio­giai kon­tak­tuo­ja su ke­lio pa­vir­šiu­mi. Vie­nas di­džiau­sių šian­die­nos iš­šū­kių – in­for­muo­ti var­to­to­jus, kaip pa­si­rink­ti pa­dan­gas, ku­rios kas­dien už­tik­rin­tų sau­gų au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mą“, – tei­gia Er­nes­tas Če­jaus­kas, „Go­o­dy­e­ar“ pa­dan­gų spe­cia­lis­tas Šiau­rės Eu­ro­pos ir Bal­ti­jos ša­ly­se.

Pa­ta­ri­mai sau­giai ke­lio­nei

At­kreip­ki­te dė­me­sį į sa­vo fi­zi­nę būk­lę. Tu­ri­te ge­rai ma­ty­ti ir gir­dė­ti, bū­ti bud­rūs bei su­ge­bė­ti re­a­guo­ti į ne­ti­kė­tas si­tu­a­ci­jas. Jo­kiu bū­du ne­vai­ruo­ki­te, jei esa­te iš­gė­rę al­ko­ho­lio ar vais­tų, ku­rie su­ke­lia mie­guis­tu­mą ir ga­li tu­rė­ti įta­kos vai­ra­vi­mo ge­bė­ji­mams bei bud­ru­mui. Ne­vai­ruo­ki­te la­bai pa­var­gę, emo­ciš­kai pri­slėg­ti.

***

Pla­nuo­ki­te sa­vo ke­lio­nę. Vai­ruo­to­jai, ne­pla­nuo­jan­tys da­ry­ti per­trau­kų vai­ruo­da­mi, daž­niau­siai ver­čia sa­ve va­žiuo­ti, kol vi­siš­kai nu­vargs­ta. Tai di­di­na ri­zi­ką pa­kliū­ti į eis­mo įvy­kį.

***

Bent kar­tą per mė­ne­sį pa­tik­rin­ki­te, ar au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pri­pūs­tos tin­ka­mai. Ne­pa­mirš­ki­te pa­tik­rin­ti pa­dan­gų pro­tek­to­riaus gy­lio. Tin­ka­mo gy­lio pro­tek­to­rius ap­sau­go nuo sly­di­mo, ak­vap­la­na­vi­mo ir ne­ti­kė­to pa­dan­gos spro­gi­mo.

***

Vi­suo­met iš­lai­ky­ki­te sau­gų at­stu­mą iki prie­ky­je va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio. At­min­ki­te, kad stab­dy­mo ke­lias ant šla­pios ke­lio dan­gos pail­gė­ja.

***

Esant rū­kui, ly­jant, snin­gant ar aki­nant sau­lei, su­ma­žin­ki­te grei­tį. Vai­ruo­jant taip pat svar­bu ne­pra­ras­ti kan­try­bės ir ne­pul­ti į pa­ni­ką.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)