Dėl meningokoko teko dezinfekuoti mokyklą

Įta­rus me­nin­go­ko­ką, gy­do­mas „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis. Dez­in­fe­kuo­to­se mo­kyk­los pa­tal­po­se pa­mo­kos vyks­ta įpras­ta tvar­ka. Tre­čio­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čiam ber­niu­kui in­fek­ci­ja bu­vo įtar­ta ant­ra­die­nį. Pra­di­nu­kas tą­dien iš­vež­tas gy­dy­ti į Vil­nių. Tai „Uk­mer­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­nin­go­ko­ku su­sir­go „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis.


 

...Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė.

„Bu­vo su­rink­ti duo­me­nys apie moks­lei­vio kla­sės drau­gus, šei­mą. Vi­si, tu­rė­ję su juo ar­ti­mą kon­tak­tą, – ben­drak­la­siai, pe­da­go­gai, šei­mos na­riai – nu­kreip­ti pas gy­dy­to­ją, skir­tas gy­dy­mas an­ti­bio­ti­kais. Iš­pla­tin­tos at­min­ti­nės, kaip to­kiu at­ve­ju elg­tis“, – sa­kė ve­dė­ja.

Ki­lus in­fek­ci­jos pa­vo­jui, anot jos, pa­tal­pų prie­žiū­ra ir su­tvar­ky­mu už­si­i­ma pa­ti mo­kyk­la. „Vis­kas bu­vo pa­da­ry­ta taip, kaip ir pri­klau­so. Tą pa­čią die­ną kla­sė ir vi­sas blo­kas, ku­ria­me ji yra, dez­in­fe­kuo­ti su tam tik­ro­mis me­džia­go­mis, pa­tal­pos iš­vė­din­tos. Rei­kia la­bai ge­rai vė­din­ti, nes in­fek­ci­jos su­kė­lė­jas ne­mėgs­ta gry­no oro“, – tei­gė ji.

Pa­mo­kos mo­kyk­lo­je ne­bu­vo nu­trauk­tos – vyk­do­mos įpras­ta tvar­ka. Ri­zi­kos už­si­krės­ti esą ga­li­ma ne­si­bai­min­ti. „Mo­ki­nių tė­vai tik­rai ne­tu­rė­tų pa­ni­kuo­ti. Gy­do­mo ber­niu­ko si­tu­a­ci­ja nė­ra blo­ga – svar­bu, kad vis­kas bu­vo lai­ku pa­ste­bė­ta“, – ti­ki­no ve­dė­ja.

Pa­sak „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus Le­o­no Žuk­lio, ži­nios apie su­sir­gu­sį moks­lei­vį mo­kyk­lą pa­sie­kė ant­ra­die­nio ry­tą. „Su­ži­no­jom, kad vie­nas mo­ki­nu­kas su įta­ri­mu dėl me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos bu­vo iš­vež­tas iš na­mų. Su­si­sie­kėm su vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tru – jie pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, kaip elg­tis. Iš­kė­lėm vai­kus, at­li­kom dez­in­fek­ci­ją, pa­pil­do­mai vė­di­nam skers­vė­ji­niu bū­du kla­ses“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Apie įvy­kį sa­ko in­for­ma­vęs mo­ki­nių tė­vus: „Va­do­vau­da­ma­sis spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis, elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne jiems pa­ra­šiau, kad pa­grin­do nei­ti į mo­kyk­lą nė­ra. Ta­čiau jei tė­vai la­bai ne­ri­mau­ja dėl vai­ko svei­ka­tos – ga­li lik­ti na­muo­se.“

Tre­čia­die­nį į mo­kyk­lą, anot jo, ne­at­ėjo vos penk­ta­da­lis mo­ki­nių. „Tė­ve­liai su­pa­ni­ka­vo vė­liau – ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko tik pen­kio­li­ka pro­cen­tų, – sa­kė jis. – Ta­čiau pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ti, jog vers­tų ei­ti, ir ne­drįs­tu­me. O vai­kams bu­vo pro­ga pa­si­il­gint atos­to­gas – tai nė­ra blo­gai. Šiuo at­ve­ju pa­mo­kas, ku­rio­se ne­bu­vo, lai­ky­sim kaip pra­leis­tas dėl pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties.“  

Tuo me­tu kla­sės auk­lė­to­jos elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne in­for­ma­vu­sios tė­ve­lius, jog vai­kų ar­ti­miau­siu me­tu ge­riau ne­leis­tų ir į vie­šus ren­gi­nius. Esą ne­sau­gu dėl ne­ži­nia kur ga­lin­čios „kla­jo­ti“ ba­ci­los.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė Gre­ta Gar­ga­sie­nė in­for­ma­vo, jog Uk­mer­gės ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je šiais me­tais re­gist­ruo­ti du me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos at­ve­jai.

Lie­tu­vo­je iš vi­so nuo sau­sio 1 d. iki gruo­džio 1 d. už­re­gist­ruo­tas 61 me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos at­ve­jis. Pen­ki iš jų – mir­ti­ni.

Re­gist­ruo­ja­mi at­ve­jai, anot spe­cia­lis­tės, – pa­vie­niai, gru­pi­nių su­sir­gi­mų ne­re­gist­ruo­ta.

***

Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja – bak­te­ri­jos su­kel­ta ūmi in­fek­ci­ja. Anks­ty­vie­ji li­gos po­žy­miai pa­na­šūs į per­ša­li­mo li­gų: karš­čia­vi­mas, gal­vos skaus­mas, šalt­krė­tis, spran­do rau­me­nų su­stin­gi­mas, vė­mi­mas. Li­gai pro­gre­suo­jant iš­ryš­kė­ja odos bė­ri­mas.

In­fek­ci­ja plin­ta oro la­še­li­niu bū­du, ar­ti­mo kon­tak­to me­tu už­si­kre­čia­ma per kvė­pa­vi­mo ta­kus. Už­krės­ti ga­li tiek ser­gan­tis as­muo, tiek svei­kas bak­te­ri­jų ne­šio­to­jas. Jų ne­šio­ji­mas ga­li tęs­tis iki ke­lių sa­vai­čių. In­ku­ba­ci­nis pe­ri­odas svy­ruo­ja 1–10 die­nų, vi­du­ti­niš­kai – 4 die­nas.

Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja pa­vo­jin­ga įvai­raus am­žiaus žmo­nėms, ta­čiau daž­niau­siai ja ser­ga vai­kai iki 5 me­tų. Pa­vo­jus su­sirg­ti yra ir ki­tiems: esant su­sir­gi­mams vi­ru­si­nė­mis in­fek­ci­jo­mis, stre­sui, nu­sil­pus imu­ni­te­tui.

In­fek­ci­ja gy­do­ma an­ti­bio­ti­kais.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų