Spausdinti šį puslapį

Dėl meningokoko teko dezinfekuoti mokyklą

Įta­rus me­nin­go­ko­ką, gy­do­mas „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis. Dez­in­fe­kuo­to­se mo­kyk­los pa­tal­po­se pa­mo­kos vyks­ta įpras­ta tvar­ka. Tre­čio­je kla­sė­je be­si­mo­kan­čiam ber­niu­kui in­fek­ci­ja bu­vo įtar­ta ant­ra­die­nį. Pra­di­nu­kas tą­dien iš­vež­tas gy­dy­ti į Vil­nių. Tai „Uk­mer­gės ži­nioms“ pa­tvir­ti­no Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Me­nin­go­ko­ku su­sir­go „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis.


 

...Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė.

„Bu­vo su­rink­ti duo­me­nys apie moks­lei­vio kla­sės drau­gus, šei­mą. Vi­si, tu­rė­ję su juo ar­ti­mą kon­tak­tą, – ben­drak­la­siai, pe­da­go­gai, šei­mos na­riai – nu­kreip­ti pas gy­dy­to­ją, skir­tas gy­dy­mas an­ti­bio­ti­kais. Iš­pla­tin­tos at­min­ti­nės, kaip to­kiu at­ve­ju elg­tis“, – sa­kė ve­dė­ja.

Ki­lus in­fek­ci­jos pa­vo­jui, anot jos, pa­tal­pų prie­žiū­ra ir su­tvar­ky­mu už­si­i­ma pa­ti mo­kyk­la. „Vis­kas bu­vo pa­da­ry­ta taip, kaip ir pri­klau­so. Tą pa­čią die­ną kla­sė ir vi­sas blo­kas, ku­ria­me ji yra, dez­in­fe­kuo­ti su tam tik­ro­mis me­džia­go­mis, pa­tal­pos iš­vė­din­tos. Rei­kia la­bai ge­rai vė­din­ti, nes in­fek­ci­jos su­kė­lė­jas ne­mėgs­ta gry­no oro“, – tei­gė ji.

Pa­mo­kos mo­kyk­lo­je ne­bu­vo nu­trauk­tos – vyk­do­mos įpras­ta tvar­ka. Ri­zi­kos už­si­krės­ti esą ga­li­ma ne­si­bai­min­ti. „Mo­ki­nių tė­vai tik­rai ne­tu­rė­tų pa­ni­kuo­ti. Gy­do­mo ber­niu­ko si­tu­a­ci­ja nė­ra blo­ga – svar­bu, kad vis­kas bu­vo lai­ku pa­ste­bė­ta“, – ti­ki­no ve­dė­ja.

Pa­sak „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus Le­o­no Žuk­lio, ži­nios apie su­sir­gu­sį moks­lei­vį mo­kyk­lą pa­sie­kė ant­ra­die­nio ry­tą. „Su­ži­no­jom, kad vie­nas mo­ki­nu­kas su įta­ri­mu dėl me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos bu­vo iš­vež­tas iš na­mų. Su­si­sie­kėm su vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tru – jie pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, kaip elg­tis. Iš­kė­lėm vai­kus, at­li­kom dez­in­fek­ci­ją, pa­pil­do­mai vė­di­nam skers­vė­ji­niu bū­du kla­ses“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rius.

Apie įvy­kį sa­ko in­for­ma­vęs mo­ki­nių tė­vus: „Va­do­vau­da­ma­sis spe­cia­lis­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis, elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne jiems pa­ra­šiau, kad pa­grin­do nei­ti į mo­kyk­lą nė­ra. Ta­čiau jei tė­vai la­bai ne­ri­mau­ja dėl vai­ko svei­ka­tos – ga­li lik­ti na­muo­se.“

Tre­čia­die­nį į mo­kyk­lą, anot jo, ne­at­ėjo vos penk­ta­da­lis mo­ki­nių. „Tė­ve­liai su­pa­ni­ka­vo vė­liau – ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko tik pen­kio­li­ka pro­cen­tų, – sa­kė jis. – Ta­čiau pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ti, jog vers­tų ei­ti, ir ne­drįs­tu­me. O vai­kams bu­vo pro­ga pa­si­il­gint atos­to­gas – tai nė­ra blo­gai. Šiuo at­ve­ju pa­mo­kas, ku­rio­se ne­bu­vo, lai­ky­sim kaip pra­leis­tas dėl pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties.“  

Tuo me­tu kla­sės auk­lė­to­jos elek­tro­ni­nia­me die­ny­ne in­for­ma­vu­sios tė­ve­lius, jog vai­kų ar­ti­miau­siu me­tu ge­riau ne­leis­tų ir į vie­šus ren­gi­nius. Esą ne­sau­gu dėl ne­ži­nia kur ga­lin­čios „kla­jo­ti“ ba­ci­los.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė Gre­ta Gar­ga­sie­nė in­for­ma­vo, jog Uk­mer­gės ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je šiais me­tais re­gist­ruo­ti du me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos at­ve­jai.

Lie­tu­vo­je iš vi­so nuo sau­sio 1 d. iki gruo­džio 1 d. už­re­gist­ruo­tas 61 me­nin­go­ko­ki­nės in­fek­ci­jos at­ve­jis. Pen­ki iš jų – mir­ti­ni.

Re­gist­ruo­ja­mi at­ve­jai, anot spe­cia­lis­tės, – pa­vie­niai, gru­pi­nių su­sir­gi­mų ne­re­gist­ruo­ta.

***

Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja – bak­te­ri­jos su­kel­ta ūmi in­fek­ci­ja. Anks­ty­vie­ji li­gos po­žy­miai pa­na­šūs į per­ša­li­mo li­gų: karš­čia­vi­mas, gal­vos skaus­mas, šalt­krė­tis, spran­do rau­me­nų su­stin­gi­mas, vė­mi­mas. Li­gai pro­gre­suo­jant iš­ryš­kė­ja odos bė­ri­mas.

In­fek­ci­ja plin­ta oro la­še­li­niu bū­du, ar­ti­mo kon­tak­to me­tu už­si­kre­čia­ma per kvė­pa­vi­mo ta­kus. Už­krės­ti ga­li tiek ser­gan­tis as­muo, tiek svei­kas bak­te­ri­jų ne­šio­to­jas. Jų ne­šio­ji­mas ga­li tęs­tis iki ke­lių sa­vai­čių. In­ku­ba­ci­nis pe­ri­odas svy­ruo­ja 1–10 die­nų, vi­du­ti­niš­kai – 4 die­nas.

Me­nin­go­ko­ki­nė in­fek­ci­ja pa­vo­jin­ga įvai­raus am­žiaus žmo­nėms, ta­čiau daž­niau­siai ja ser­ga vai­kai iki 5 me­tų. Pa­vo­jus su­sirg­ti yra ir ki­tiems: esant su­sir­gi­mams vi­ru­si­nė­mis in­fek­ci­jo­mis, stre­sui, nu­sil­pus imu­ni­te­tui.

In­fek­ci­ja gy­do­ma an­ti­bio­ti­kais.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)