Į pagalbą tenka šauktis ir policiją

Mo­kyk­los ne­lan­kan­čius, el­ge­sio pro­ble­mų tu­rin­čius vai­kus ban­do­ma draus­min­ti įvai­rio­mis prie­mo­nė­mis. Vie­na jų – so­cia­li­za­ci­jos cen­tras. Per­nai ten pa­bu­vo­jo pen­ki jau­nie­ji uk­mer­giš­kiai. Ne­no­ro mo­ky­tis, lan­ky­ti pa­mo­kas prie­žas­tim daž­nai įvar­di­ja­mas mo­ty­va­ci­jos ne­bu­vi­mas. „Jei­gu pa­mo­ko­je ne­įdo­mu – nie­ko ir ne­su­pra­si.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mo­kyk­los ne­lan­ky­mas ga­li baig­tis baus­me.


 

Gai­la, kad prie to pri­si­de­da ir kai ku­rie tė­vai. Jie, pa­tys ne­tu­rė­da­mi įgū­džių, ne­ska­ti­na vai­kų ei­ti į mo­kyk­lą“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja In­gri­da Krikš­ta­po­nie­nė.

Da­lį mo­kyk­los ne­lan­ky­mo sta­tis­ti­kos, anot jos, ir le­mia pa­vie­nių vai­kų blo­gas lan­ko­mu­mas. „Ta­čiau džiu­gi­na tai, jog ro­dik­liai ge­rė­ja. 2013–2014 m. vie­nam vai­kui te­ko 17 pra­leis­tų pa­mo­kų, 2014–2015 m. – de­vy­nios. Ma­žė­ja mo­kyk­lų, kur vai­kai pra­lei­džia dau­giau nei 30 pa­mo­kų per mė­ne­sį“, – pa­sa­ko­jo pa­va­duo­to­ja.

Tai lė­mė su­stip­rin­tas pre­ven­ci­nis dar­bas. „La­bai svar­bus ir mo­kyk­los va­do­vo vaid­muo, pe­da­go­gų po­kal­biai su tė­vais. Ne­rei­kia sku­bė­ti baus­ti – pir­miau­sia svar­bu pa­dė­ti tiek vai­kui, tiek tė­vams. Tam mo­kyk­lo­se yra vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos. Ga­li pa­dė­ti psi­cho­lo­gas – ra­jo­no pe­da­go­gi­nė­je psi­cho­lo­gi­nė­je tar­ny­bo­je ar­ba mo­kyk­lo­je, taip pat – so­cia­li­nis pe­da­go­gas. Pra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus, ko­mi­sa­ria­to pa­gal­bos“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­ja su­si­de­da iš sa­vi­val­dy­bės sky­rių, po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros, pre­ven­ci­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų.

Tai­ko prie­mo­nes

Apie ne mo­kyk­lo­je bū­nan­čius vai­kus pra­ne­ša vie­šo­sios bib­lio­te­kos, ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jai.

Tam tik­rus bū­dus, ku­riais sie­kia­ma pa­keis­ti el­ge­sio pro­ble­mų tu­rin­čio vai­ko el­ge­sį, jų prin­ci­pus, sky­ri­mo tvar­ką nu­sta­to Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mas.

Tarp mi­ni­ma­lios prie­žiū­ros prie­mo­nių – įpa­rei­go­ji­mas iki 16 me­tų mo­ky­tis pa­gal pra­di­nio ir pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, lan­ky­tis pas psi­cho­lo­gą ar psi­chiat­rą. Ga­li bū­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­los ar die­nos cen­tro lan­ky­mas. Dar vie­na prie­mo­nė ski­ria­ma tik teis­mo spren­di­mu: bu­vi­mas na­muo­se nu­sta­ty­tu lai­ku.

Pra­šy­mas dėl prie­mo­nės sky­ri­mo tei­kia­mas ra­jo­no Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jai. Ją ski­ria sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Kaip bu­vo vyk­do­ma, ko­mi­si­ją in­for­muo­ja mo­kyk­la.

Pri­vers­ti­nės glo­bos ne­iš­si­gąs­ta

Ga­li bū­ti ski­ria­ma vi­du­ti­nės prie­žiū­ros prie­mo­nė. „To­kiu at­ve­ju vai­kas iš­ve­ža­mas į so­cia­li­za­ci­jos cen­trą, iš kur mums tei­kia­mos ata­skai­tos apie jo el­ge­sį, – sa­kė I. Krikš­ta­po­nie­nė – Už­per­nai tu­rė­jom tris to­kius vai­kus, per­nai – pen­kis. Bet ten ne vi­sa­da už­ten­ka vie­tų. Ir nors kai ka­da vai­kai net­gi ke­lia grės­mę vi­suo­me­nei, ne­ga­lim nie­ko pa­da­ry­ti. Kol nė­ra vie­tų, teis­mas ne­ga­li pri­im­ti nu­tar­ties.“

Ta­čiau jau­nie­ji pra­si­žen­gė­liai pri­si­ver­da ko­šės net ir glo­bo­ja­mi so­cia­li­za­ci­jos cen­trų. Pa­vyz­džiui, iš­leis­ti va­sa­ros atos­to­gų, „su­ge­ba“ įvyk­dy­ti ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų, bet ir bau­džia­mų­jų nu­si­žen­gi­mų...

Anot I. Krikš­ta­po­nie­nės, ga­li­mas ir vai­kų prie­žiū­ros prie­mo­nių pra­tę­si­mas, ku­riam ir­gi rei­kia teis­mo spren­di­mo. To raš­tu ga­li pra­šy­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius, po­li­ci­ja, mo­kyk­la, vai­kų glo­bos na­mai.

Prie­mo­nes skir­ti daž­niau­siai pra­šo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai: 2013 m. tei­kė pra­šy­mus 10 kar­tų, per­nai – 18. Ne­ma­žai – mo­kyk­los: ati­tin­ka­mai 3 ir 11. Tė­vai – 3 ir 5, vai­kų glo­bos na­mai per­nai tei­kė 3.

„Iš da­lies tai ro­do di­dė­jan­tį pa­aug­lių nu­si­kals­ta­mu­mą. Ta­čiau ne vien tik tai. Di­dė­ja ben­dra­dar­bia­vi­mas tarp ži­ny­bų, sten­gian­tis spręs­ti pro­ble­mas“, – svars­to pa­šne­ko­vė.

Lie­tu­va – tarp aut­sai­de­rių

UNESCO ty­ri­mas skel­bia, kad vai­ko ge­ro­vę ge­riau­siai už­tik­ri­na Olan­di­ja, Suo­mi­ja, Is­lan­di­ja, Nor­ve­gi­ja, Šve­di­ja. Vie­tos šio są­ra­šo apa­čio­je ati­te­ko Ru­mu­ni­jai, Latvi­jai, Grai­ki­jai ir mū­sų ša­liai. Į ją, be­je, nu­kri­tu­si ir JAV.

„Mo­kyk­la vie­na ne­ga­li už­tik­rin­ti tos ge­ro­vės. Tai – ug­dy­mo įstai­ga, bet auk­lė­ti tu­ri ir tė­vai, skir­ti vai­kui dė­me­sį nuo ma­žu­mės, nes pas­kui „su­re­mon­tuo­ti“ pro­ble­mas sun­ku. Kai tė­vai pa­tys ne­tu­ri ge­bė­ji­mų, ne­iš­ug­dy­tas at­sa­ko­my­bės po­rei­kis – daž­niau­siai to­kių šei­mų vai­kai ir ne­ina į mo­kyk­lą“, – sa­ko I. Krikš­ta­po­nie­nė.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų