Įkaitų drama baigėsi sėkmingai

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gė­je ru­tu­lio­jo­si įkai­tų lais­vi­ni­mo dra­ma. Įkai­tų va­duo­ti iš sos­ti­nės bu­vo at­vy­kę „Aro“ pa­rei­gū­nai. Lai­mei, gin­klų pa­nau­do­ti ne­pri­rei­kė – de­ry­bi­nin­kų įkal­bė­tas vy­riš­kis pa­si­da­vė ir bu­vo iš­ga­ben­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į Uk­mer­gę su­lė­kė gau­sios spe­cia­lio­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos. 


Pir­mi­nis pra­ne­ši­mas, kad Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je vy­ras įkai­tu pa­ė­mė sa­vo pa­ties na­miš­kius, bu­vo gau­tas tre­čia­die­nio ry­tą. 

Ar­ti­mie­siems pa­skam­bi­nęs 42 me­tų A. P. gra­si­no iš­žu­dy­ti vi­sus ne­są­ži­nin­gus ver­sli­nin­kus. Kal­bė­jo ki­tus keis­tus da­ly­kus.

Apie tai žmo­nės in­for­ma­vo po­li­ci­ją.

At­vy­kę pa­rei­gū­nai si­tu­a­ci­ją įver­ti­no kaip ke­lian­čią grės­mę. Nes pir­ma­me dau­gia­bu­čio aukš­te gy­ve­nan­tis vy­ras už­si­ra­ki­no su ma­ža­me­čiu sū­nu­mi ir pen­si­nin­ku tė­vu. Na­muo­se jis tu­rė­jo sa­vi­gy­nai iš­duo­tus šau­na­muo­sius gin­klus. Bu­to lan­gai bu­vo at­da­ri, vy­riš­kio kal­bos ir ke­ti­ni­mai – ne­nu­spė­ja­mi.

Apie 13 val. po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­su­po dau­gia­bu­tį, iš jo nie­kam ne­lei­do nei iš­ei­ti, nei įei­ti.

Na­mui bu­vo at­jung­tas du­jų tie­ki­mas, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je – su­stab­dy­tas eis­mas.

Į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo ug­nia­ge­siai bei grei­to­ji pa­gal­ba, an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „Aras“ ir Mo­bi­lio­sios kuo­pos pa­rei­gū­nai.

At­vy­ko ir gau­sus bū­rys žur­na­lis­tų bei di­džiu­lė mi­nia smal­suo­lių. Kai ku­rie ste­bė­ti įvy­kio at­va­žia­vo iš ki­tų mies­to pa­kraš­čių.

Dar­bo die­nai pa­si­bai­gus at­vy­ko ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jos.

Si­tu­a­ci­ja dau­giau nei ke­tu­rias va­lan­das bu­vo vi­siš­kai ne­aiš­ki – nie­kas ne­ži­no­jo, kas vyks­ta įkai­tais na­miš­kius pa­ė­mu­sio uk­mer­giš­kio bu­te.

Apie 18 val. įkai­tų dra­ma pa­ga­liau bai­gė­si. A. P. šar­vuo­tas bu­to du­ris ati­da­rė pats.

Iš bu­to iš­ėjo sep­tyn­me­tis su se­ne­liu. Juos ir įta­ria­mą­jį – ber­niu­ko tė­vą iš­si­ve­žė po­li­ci­nin­kai.

Vai­kas ir jo se­ne­lis ne­su­ža­lo­ti. Po­li­ci­jos ži­nio­mis, vy­riš­kis jiems ne­gra­si­no, ne­smur­ta­vo. Pa­sak pa­rei­gū­nų, iš­spręs­ti įkai­tų dra­mą pa­dė­jo de­ry­bi­nin­kai ir psi­cho­lo­gai.

„Mes bu­vo­me ga­vę pra­ne­ši­mą, kad pi­lie­tis, gi­męs 1971-ai­siais, tu­rin­tis gin­klą, ga­li­mai ke­lia grės­mę vai­kui, sep­ty­ne­rių me­tų sū­nui ir vy­res­nio am­žiaus sa­vo tė­vui. To­kia si­tu­a­ci­ja, kad jis su sa­vo an­tra pu­se bu­vo su­si­py­kęs. Ka­dan­gi ki­lo grės­mė vai­kui, bu­vo nu­spręs­ta iš­si­kvies­ti „Aro“ dar­buo­to­jus ir de­ry­bi­nin­kus.

De­ry­bų me­tu vy­rą pa­vy­ko įti­kin­ti ir jis ati­da­vė vai­ką į „Aro“ glo­bą. Gin­klą mes pa­ė­mė­me. Vai­kas ir tė­vu­kas sau­gūs. Su vai­ku kal­bė­jo­me, ben­dra­vo­me, su juo vis­kas ge­rai. Vy­ras bu­vo pa­ni­ko­je, tą pa­ni­ką vai­kas jau­tė“, – po ope­ra­ci­jos žur­na­lis­tus in­for­ma­vo Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis.

A. P. va­do­vau­ja ne­di­de­lei Uk­mer­gė­je re­gist­ruo­tai už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei. Pa­sak ar­ti­mų­jų, šei­ma ver­tė­si au­to­mo­bi­lių pre­ky­ba, gy­ve­no pa­si­tu­rin­čiai, vy­ras ne­se­niai bu­vo grį­žęs iš sli­di­nė­ji­mo ku­ror­to. 

Vy­riš­kio žmo­na įvy­kio ry­tą iš­vy­ko į dar­bą ir pa­li­ko vy­rą su sū­nu­mi na­muo­se. Ta­čiau šis kaž­ko­dėl vai­ko ne­iš­lei­do į mo­kyk­lą ir pra­dė­jo skam­bin­ti sa­vo drau­gams, kal­bė­ti apie tai, kad jis nie­kam sū­naus ne­ati­duos, kad iš­žu­dys vi­sus ne­są­ži­nin­gus ver­sli­nin­kus.

Ma­no­ma, kad uk­mer­giš­kį prie to­kios būk­lės pri­ve­dė al­ko­ho­lis. Gal­būt dėl to su­tri­ko jo psi­chi­ka.

Be­je, kaip tik šią sa­vai­tę bu­vo pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka, jog lie­tu­viai tarp vi­sų ES vals­ty­bių pi­lie­čių daž­niau­siai ren­ka­si šau­na­muo­sius gin­klus sa­vi­gy­nai. Apy­tiks­liai kas sep­tin­tas mū­sų ša­lies gy­ven­to­jas tu­ri ar anks­čiau tu­rė­jo šau­na­mą­jį gin­klą.

Uk­mer­gė dar ne­at­si­gau­na po ki­to ge­ro­kai dra­ma­tiš­kiau pa­si­bai­gu­sio įvy­kio, kuo­met grei­čiau­siai su­tri­kus psi­chi­kai taip pat Už­upy­je, bu­te, vai­kų aki­vaiz­do­je vy­ras pei­liu su­ba­dė sa­vo žmo­ną.

Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl žmo­gaus te­ro­ri­za­vi­mo.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Daugiau nuotraukų rasite mūsų facebook profilyje.

2014-02-07-1 straipsnio 2 nuotr

 

Įvy­kį se­kė bū­rys žur­na­lis­tų ir smal­suo­lių.


 

2014-02-07-1 straipsnio 3 nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų