Kiaulių maras „pateko“ į Vidiškius

Af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pro­ver­žis Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je ket­vir­ta­die­nį pri­ver­tė čia sku­bė­ti įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tus. Ta­čiau tai – ne tik­ras pa­vo­jus, o su­reng­tos ci­vi­li­nės sau­gos kom­plek­si­nės pra­ty­bos.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pratybos surengtos „likviduoti“ kiaulių marą.


 

Sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Val­das Ra­ba­zaus­kas pa­sa­ko­jo, jog pra­ty­boms bu­vo pa­si­rink­tos ūki­nin­kės Eu­ge­ni­jos Če­pe­lie­nės val­dos. Baub­lių kai­me esan­tis kiau­lių ūkis yra vie­nas di­džiau­sių ra­jo­ne.   

Su­re­ži­suo­tos grės­mės prie­žas­tis – įta­ri­mai, kiau­lėms ga­li­mai ap­si­krė­tus ma­ru. Mė­gi­nius iš­ty­rus la­bo­ra­to­ri­jo­je, esą gau­na­mas tei­gia­mas at­sa­ky­mas. „Pa­tvir­ti­nus li­gos at­ve­jį, ima­ma­si veiks­mų ir vyk­do­mos prie­mo­nės“, – pra­ty­bų ei­gą aiš­ki­no V. Ra­ba­zaus­kas.

Jų tiks­las, anot spe­cia­lis­to, – iš­si­aiš­kin­ti, ar tin­ka­mai ben­dra­dar­biau­tų įvai­rios tar­ny­bos, lik­vi­duo­jant re­a­lų pa­vo­jų, ko­kių iš­kil­tų bė­dų. „Bu­vo su­pla­nuo­ta vyk­dy­ti veiks­mus ta­ria­ma­me li­gos ži­di­ny­je ir 3 ki­lo­met­rų zo­no­je – už­kirs­ti ke­lią, kad nie­kas į ją ne­pa­tek­tų“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Įvy­kio me­tu taip pat imi­tuo­ta va­gys­tė iš kiau­lių fer­mos – esą ūkio dar­bi­nin­kas ban­do iš jos iš­si­neš­ti par­še­lį. „Nors ir už­krės­ta, mė­sa nė­ra kenks­min­ga žmo­gui, to­dėl bu­vo su­ma­ny­ta „su­pla­nuo­ti“ jos va­gys­tę, – sa­kė jis. – Ta­čiau jei­gu iš tik­rų­jų kil­tų kiau­lių ma­ras, to­je zo­no­je ne­ga­li bū­ti jo­kio ju­dė­ji­mo, nie­ko iš­neš­ti ne­ga­li­ma. Gy­vu­liai nai­ki­na­mi ir už­ka­sa­mi vie­to­je. Li­ga mums ne­pa­vo­jin­ga, bet mes esam už­kra­to ne­šio­to­jai. Net ir mu­sė ga­li per­neš­ti vi­ru­są.“    

Dar vie­na pra­ty­bų są­ly­ga – ne­tik­ras gais­ras. Ta­ria­mą ne­lai­mę su­kė­lė to­je pa­čio­je te­ri­to­ri­jo­je „už­si­de­gęs“ me­di­nis vie­no aukš­to pa­sta­tas.    

Apie tris va­lan­das tru­ku­sio­se pra­ty­bo­se nuo ry­to da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės, Vi­diš­kių se­niū­ni­jos, mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ke­li­nin­kai. Sau­go­ti te­ri­to­ri­ją bu­vo pa­kvies­ti ka­riš­kiai. 

To­kios pra­ty­bos ra­jo­ne or­ga­ni­zuo­tos pir­mą kar­tą, jos su­reng­tos pa­gal ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ci­vi­li­nės sau­gos dar­bo pla­ną. Pa­na­šaus po­bū­džio – sta­lo pra­ty­bos, vyk­dy­tos prieš ke­le­rius me­tus, – bu­vo su­si­ju­sios su paukš­čių gri­pu. 

Tuo me­tu ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio­sioms af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro te­ma pa­si­rink­ta, at­si­žvel­giant į si­tu­a­ci­ją kai­my­ni­nė­se ša­ly­se. O ta si­tu­a­ci­ja, Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­jo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo ins­pek­to­riaus Al­gi­man­to Ka­les­ny­ko tei­gi­mu, iš­lie­kan­ti su­dė­tin­ga.

„Lie­tu­vo­je nė­ra re­gist­ruo­ta li­gos at­ve­jų. Ta­čiau ži­di­nių yra kai­my­ni­nė­se šalyse – Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je. To­dėl pa­sie­nio zo­no­je, 10 ki­lo­met­rų nuo sie­nų, ūki­nin­kams su­griež­tin­tos gy­vu­lių lai­ky­mo są­ly­gos. Mes gy­ve­nam to­liau nuo sie­nų, pas mus – ki­ti rei­ka­la­vi­mai, bet ir­gi griež­tes­ni nei anks­čiau“, – sa­ko gy­dy­to­jas.  

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

11-08-1 straipsnio 2 nuotr

 

Nors kiaulių maras žmonėms nepavojingas, jie gali pernešti virusą.


 11-08-1 straipsnio 3 nuotr


 

11-08-1 straipsnio 4 nuotr


 

11-08-1 straipsnio 5 nuotr


 

11-08-1 straipsnio 6 nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų