Kovoje su vagišiais suvienijo jėgas

AB LESTO ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­skel­bė ka­rą trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių plė­ši­kams. Nu­tar­ta kar­tu or­ga­ni­zuo­ti bu­dė­ji­mus ir rei­dus. AB LESTO pa­ti­ria di­de­lių nuos­to­lių dėl va­gys­čių iš trans­for­ma­to­ri­nių.

 

Autorės nuotr. Šį sy­kį AB LESTO dar­buo­to­jai spė­jo pri­pil­dy­ti trans­for­ma­to­ri­nę aly­va, kol ji ne­per­de­gė.


 

Daž­niau­siai il­ga­pirš­čiai nu­si­tai­ko į jo­se esan­čią au­ši­ni­mo aly­vą, ku­rią pas­kui par­duo­da.

Uk­mer­gės ra­jo­ne yra apie 700 trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių, pri­klau­san­čių LESTO. Šie­met dėl to­kių va­gys­čių įmo­nė pa­ty­rė 20 tūks­tan­čių li­tų nuos­to­lio.

Ben­dro­vės spe­cia­lis­tai tei­gia, kad pas­ta­ruo­ju me­tu va­gys ypač su­įžū­lė­jo. Nuo spa­lio pra­džios įvyk­dy­tos 6 va­gys­tės. Vie­no­je trans­for­ma­to­ri­nė­je bū­na apie 200 lit­rų mo­di­fi­kuo­tos aly­vos.

Vie­na aly­vos va­gys­tė įmo­nei kai­nuo­ja apie 1500 li­tų. Ta­čiau jei ne­li­kus au­ši­ni­mo aly­vos pa­sto­tės įren­gi­nys su­de­ga, ši su­ma iš­au­ga net iki 4000 li­tų. Kai nuos­to­lių pa­ti­ria gy­ven­to­jai, ben­dro­vė ta­ria­si dėl kom­pen­sa­vi­mo.

AB LESTO Pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės de­par­ta­men­to vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Val­das Te­reš­ke­vi­čius sa­ko, kad dėl šių nuos­to­lių nu­ken­čia ne tik įmo­nė, bet ir gy­ven­to­jai. Mat tie pi­ni­gai, ku­rie ga­lė­tų bū­ti skir­ti elek­tros tin­klų mo­der­ni­za­vi­mui, nu­plau­kia į nuos­to­lių pa­den­gi­mo ei­lu­tę.

Ben­drą prie­mo­nių pla­ną su­da­rę AB LESTO ir Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­skel­bė ka­rą trans­for­ma­to­ri­nių pa­sto­čių plė­ši­kams.

Pa­sak V. Te­reš­ke­vi­čiaus, ap­tar­tas pla­nas kar­tu or­ga­ni­zuo­ti bu­dė­ji­mus ir rei­dus prie trans­for­ma­to­ri­nių bus sis­te­min­gai vyk­do­mas.

Pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ko pir­mo­ji po­li­ci­jos ir ben­dro­vės ak­ci­ja – vyk­ta ap­žiū­rė­ti ne­to­li Lai­biš­kių esan­čios trans­for­ma­to­ri­nės, iš ku­rios ne­se­niai bu­vo iš­vog­ta aly­va.

AB LESTO ėmė­si ir ki­tų trans­for­ma­to­ri­nių ap­sau­gos prie­mo­nių – kai ku­rio­se iš jų vei­kia sig­na­li­za­ci­jos sis­te­ma, ku­ri yra įmon­tuo­ja­ma į įren­gi­nius.

Prieš po­rą me­tų at­skleis­ta apie 50 per ke­le­tą mė­ne­sių įvyk­dy­tų aly­vos va­gys­čių ir nu­baus­ti jų vyk­dy­to­jai. Pa­aiš­kė­jo, kad „dar­ba­vo­si“ vie­na or­ga­ni­zuo­ta gru­puo­tė.

Ne­at­me­ta­ma, kad ir vi­sų šių pas­ta­ruo­ju me­tu įvyk­dy­tų va­gys­čių kal­ti­nin­kai – or­ga­ni­zuo­ta gru­pė as­me­nų.

AB LESTO dar­buo­to­jai tei­gia, jog di­džiau­sias rams­tis ko­vo­je su va­gys­tė­mis – gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mas. Jų pra­ne­ši­mai pa­de­da at­skleis­ti nu­si­kal­ti­mus. Re­mian­tis gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mais at­sklei­džia­ma net 50 pro­cen­tų va­gys­čių.

Nu­si­kal­tė­liai daž­niau­siai vog­tą aly­vą su­mai­šo su dy­ze­li­niu ku­ru ir par­duo­da pi­ges­niu ku­ru su­si­gun­džiu­siems vai­ruo­to­jams. Ta­čiau šis mi­ši­nys nė­ra tin­ka­mas ku­ras au­to­mo­bi­liams – jis ga­di­na trans­por­to prie­mo­nes. Be to, trans­for­ma­to­ri­nė­se esan­ti aly­va yra mo­di­fi­kuo­ta – ji ken­kia svei­ka­tai. 

AB LESTO krei­pia­si į gy­ven­to­jus ra­gin­da­ma pa­ste­bė­jus va­gys­čių at­ve­jus ar ban­dy­mus aly­vą par­duo­ti ne­del­siant pra­neš­ti po­li­ci­jai. Taip pat ga­li­ma skam­bin­ti LESTO klien­tų ap­tar­na­vi­mo te­le­fo­nu 1802 ar­ba ano­ni­mi­ne li­ni­ja (8 5) 255 2555.

Anks­čiau trans­for­ma­to­ri­nių plė­ši­kai ga­lė­da­vo iš­si­suk­ti pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis, bet nuo šios va­sa­ros baus­mės su­griež­tė­jo. Įsi­bro­vu­s į svar­bią reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čius ob­jek­tus, ko­kiems pri­ski­ria­mos ir trans­for­ma­to­ri­nės, gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki 6 me­tų.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų