Spausdinti šį puslapį

Lietaus vanduo sėmė gatves

Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę dau­ge­lio au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai su­ko į kel­kraš­tį ir stab­dė trans­por­to prie­mo­nes – va­žiuo­ti dėl stip­raus lie­taus ir vė­jo gū­sių ta­po be­veik ne­įma­no­ma ir ne­sau­gu. Per tris va­lan­das pri­li­jo dau­giau nei iš vi­so nuo mė­ne­sio pra­džios.

 

Uk­mer­gės me­te­o­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­res­nio­ji ste­bė­to­ja Jo­lan­ta Dun­čie­nė sa­ko, kad Uk­mer­gė, pa­ly­gin­ti su ki­tais ra­jo­nais, nuo sti­chi­jos siau­tė­ji­mo nu­ken­tė­jo ne tiek daug. Ta­čiau škva­las vis tik „už­ka­bi­no“ ir mū­sų ra­jo­no vie­to­ves.

Vė­jo gū­siai kai kur sie­kė 20 met­rų per se­kun­dę. To­kio stip­ru­mo vė­jas nė­ra daž­nas mū­sų ra­jo­ne. Jis va­di­na­mas škva­lu.

Va­sa­ros re­kor­das – kri­tu­lių kie­kis. Per be­veik 3 va­lan­das pri­li­jo 33,2 mm. Pa­ste­bė­ta, kad pa­ly­gin­ti su rug­pjū­čio mė­ne­sio I de­ka­da lie­taus iš­kri­to treč­da­liu dau­giau. Per de­šimt die­nų lie­taus iš­kri­to 21 mm. Kai ku­rių Uk­mer­gės vie­tų ne­ap­len­kė kru­ša. Iš dan­gaus kri­to 8 mm sker­smens le­de­kai – taip me­te­o­ro­lo­gai va­di­na kru­šos le­du­kus.

Dau­giau­sia rū­pes­čių mies­te su­kė­lė už­si­kim­šu­si lie­taus ka­na­li­za­ci­ja.

UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko, kad ją va­ly­ti te­ko Ge­di­mi­no, Kau­no gat­vė­se. Vil­niaus gat­vė­je tarp IKI ir „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­trų iš vi­so nė­ra įreng­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja. To­dėl ten ir ne po to­kio stip­raus lie­taus nuo­lat telk­šo di­džiu­lė ba­la.

Su gau­siai te­kan­čiu van­de­niu į ka­na­li­za­ci­ją pa­te­ko įvai­rios są­na­šos – gat­vė­se su­si­kau­pu­sios že­mės, gat­vių kel­kraš­čiuo­se nu­šie­nau­ta žo­lė. Anot pa­šne­ko­vo, pro­ble­mų ma­žiau bū­tų, jei nu­šie­nau­ta žo­lė bū­tų su­grėbs­to­ma, o ne pa­lie­ka­ma džiū­ti to­je pa­čio­je vie­to­je, kur ir au­go. Lie­taus ka­na­li­za­ci­jos „prie­šai“ – ir jau pra­dė­ję kris­ti me­džių la­pai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)