Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai kas­met ver­ti­na, kaip ša­lies mo­kyk­lo­se mai­ti­na­mi moks­lei­viai. Ne­se­niai vy­ku­sio pa­tik­ri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mokyklų valgyklos tikrinamos kiekvieną rudenį.


 

 

Pro­duk­tai su ne­leis­ti­nais mais­to prie­dais moks­lei­vių mai­ti­ni­mui bu­vo tie­kia­mi ir Uk­mer­gės „Ry­to“ spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je.

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad drau­džia­mi mais­to prie­dai pa­si­tai­ko moks­lei­viams tie­kia­mo­se pie­niš­ko­se ar karš­to rū­ky­mo deš­re­lė­se, vir­to­je deš­ro­je, pa­da­žuo­se, ma­jo­ne­ze, gai­viuo­siuo­se gė­ri­muo­se, sau­sai­niuo­se, ban­de­lė­se, uo­gie­nė­se, si­ru­puo­se ar džio­vin­tuo­se vai­siuo­se.

Daž­niau­siai nu­sta­to­mi mais­to prie­dai – kon­ser­van­tai, aro­ma­to ir sko­nio stip­rik­liai, sa­cha­ri­nas.

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka, vai­kams mo­kyk­lo­se drau­džia­ma tiek­ti traš­ku­čius, rie­ba­luo­se vir­tus, skru­din­tus ga­mi­nius, sū­rius kon­di­te­ri­jos ga­mi­nius, ki­tus pro­duk­tus su mais­to prie­dais. Drau­džia­mi sal­du­my­nai – sal­dai­niai, šo­ko­la­das, kon­di­te­ri­jos ga­mi­niai su kre­mu, kram­to­mo­ji gu­ma.

Są­ra­še ir ga­zuo­ti, ener­gi­niai gė­ri­mai, mais­to pro­duk­tai, ku­rių su­dė­ty­je yra ka­vos, ki­sie­liai, sul­ti­nių kon­cen­tra­tai, rū­ky­ta žu­vis, kon­ser­vuo­ti mė­sos ir žu­vies ga­mi­niai, me­cha­niš­kai at­skir­ta mė­sa ir jos ga­mi­niai, sub­pro­duk­tai, mais­to pa­pil­dai, mais­tas, į ku­rio su­dė­tį įei­na ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­ti or­ga­niz­mai.

Pa­žei­dė­jų – 33

Tik­rin­to­jų duo­me­ni­mis, ly­gi­nant su pra­ei­tais me­tais, drau­džia­mus pro­duk­tus mai­ti­ni­mui nau­do­jan­čių mo­kyk­lų pa­dau­gė­jo. Vi­so­je Lie­tu­vo­je jų šie­met 33.

Pa­tik­ri­ni­mų me­tu Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai už­drau­dė tiek­ti ne­leis­ti­nus mais­to pro­duk­tus. Mai­ti­ni­mo pa­slau­gų tie­kė­jams re­ko­men­duo­ta dau­giau dė­me­sio skir­ti pro­duk­tų ko­ky­bei.

Tik­ri­nant di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas val­gyk­lų pa­tal­pų būk­lei, mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mui svei­kos mi­ty­bos įpro­čius ug­dan­čio­se ES fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se, moks­lei­vių mai­ti­ni­mo ko­ky­bei, drau­džia­mų mais­to prie­dų ar ne­leis­ti­nų mais­to pro­duk­tų tie­ki­mui.

Tu­rės pa­teik­ti pro­gra­mą

Pa­si­do­mė­ta, kaip su­re­a­guo­ta į pa­žei­di­mus „Ry­to“ spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je. Kaip daž­nai da­bar jos vir­tu­vė­je ke­ti­na lan­ky­tis Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos specialistai? Tarnybos vir­ši­nin­kas Ri­čar­das Gleiz­nys sa­kė, kad mo­kyk­la įpa­rei­go­ta raš­tu pa­teik­ti trū­ku­mų ša­li­ni­mo pro­gra­mą. Jo­je nu­sta­to­mas ter­mi­nas ir bū­dai. Pra­ėjus šiam ter­mi­nui, spe­cia­lis­tai ap­si­lan­kys pa­pil­do­mam pa­tik­ri­ni­mui. Jei trū­ku­mai pa­ša­lin­ti, to­liau tik­ri­na­ma ben­dra tvar­ka.

Tie­kia­ma ūki­nin­kų pro­duk­ci­ja

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­tik­ri­ni­mų duo­me­ni­mis, vi­siš­kai rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko per 60 pro­cen­tų ša­lies mo­kyk­lų. Už­per­nai jų bū­ta 38 pro­cen­tai.

At­ve­jų, kad moks­lei­viams bū­tų tie­kia­mi pro­duk­tai, pa­ga­min­ti iš ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų ža­lia­vų, iš vi­so ne­už­fik­suo­ta.

Pa­ste­bi­ma, kad vis dau­giau mo­kyk­lų da­ly­vau­ja ES fi­nan­suo­ja­mo­se pro­gra­mo­se, ska­ti­nan­čio­se var­to­ti pie­no pro­duk­tus, vai­sius ir dar­žo­ves.

Su­rink­ti duo­me­nys apie mo­kyk­lų mais­to tvar­ky­mo sky­rius, ku­rie pa­tie­ka­lų ga­my­bai nau­do­ja iš vie­tos ūki­nin­kų įsi­gy­tą pro­duk­ci­ją – vai­sius ir dar­žo­ves. To­kių mo­kyk­lų bu­vo apie 27 pro­cen­tai.

Kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se vi­so­se mo­kyk­lo­se tie­kia­mi vie­tos ūki­nin­kų už­au­gin­ti vai­siai ir dar­žo­vės. Tarp šių ra­jo­nų – ir Uk­mer­gės.

Apa­ra­tų at­si­sa­kė

82 pro­cen­tai Lie­tu­vos mo­kyk­lų tu­ri sa­vo mais­to tvar­ky­mo sky­rius ir pa­tie­ka­lus ga­mi­na vie­to­je, iš ža­lia­vų. Li­ku­si da­lis moks­lei­vių mai­ti­na­mi at­vež­ti­niu mais­tu.

Pa­dau­gė­jo mo­kyk­lų, ku­rio­se sto­vi vei­kian­tys pre­ky­bos au­to­ma­tai. Šie­met to­kių už­fik­suo­ta 80. Per­nai bu­vo 60. Ke­tu­rio­se iš jų bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ne­leis­ti­nų mais­to pro­duk­tų – už­kan­džių ir sal­du­my­nų.

Uk­mer­gės mo­kyk­lo­se to­kių pre­ky­bos apa­ra­tų nė­ra, iš­sky­rus „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­sei­no pa­tal­pas. Čia jis pa­sta­ty­tas dėl to, kad pa­slau­gos tei­kia­mos ir su­au­gu­sie­siems.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų