Spausdinti šį puslapį

Pa­si­ša­li­nu­siems iš eis­mo įvy­kio – so­li­džios bau­dos

Pa­ste­bi­ma, jog dau­gė­ja at­ve­jų, kuo­met pa­si­ša­li­na­ma iš eis­mo įvy­kių. Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius nu­sta­ty­ta 40 to­kių at­ve­jų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Ne­ri­jus Bu­tė­nas pa­ta­ria net ir su­kė­lus ne­žy­mų eis­mo įvy­kį, kai už­kliu­do­mas veid­ro­dė­lis, įbrė­žia­mi da­žai, ge­riau už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją.

„Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai kal­ti­nin­kas iš­va­žiuo­ja, ne­su­reikš­min­da­mas įvy­kio, o au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui tai at­ro­do žy­mus ap­ga­di­ni­mas. Tuo­met jis krei­pia­si į po­li­ci­ją, už­fik­suo­ja­mas eis­mo įvy­kio fak­tas, nu­sta­to­mas kal­ti­nin­kas. Šiuo at­ve­ju ki­tą trans­por­to prie­mo­nę ap­ga­di­nęs vai­ruo­to­jas jau trak­tuo­ja­mas kaip as­muo, pa­si­ša­li­nęs iš eis­mo įvy­kio vie­tos“, – aiš­ki­na pa­rei­gū­nas.

Su­kė­lus eis­mo įvy­kį pa­ta­ria­ma už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, tuo­met drau­di­mo kom­pa­ni­ja ap­mo­ka eis­mo įvy­kio me­tu pa­da­ry­tą ža­lą. Pa­si­ša­li­nus iš įvy­kio, vai­ruo­to­jui gre­sia at­sa­ko­my­bė, nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se.

Pa­si­trau­ki­mas iš eis­mo įvy­kio, su ku­riuo vai­ruo­to­jas yra su­si­jęs, pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­les, už­trau­kia bau­dą vai­ruo­to­jams nuo 3000 iki 4000 Lt su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu nuo 3 iki 5 me­tų ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą nuo 15 iki 30 pa­rų su tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mu nuo 3 iki 5 me­tų, o as­me­nims, ne­tu­rin­tiems tei­sės vai­ruo­ti, – bau­dą nuo 4000 iki 5000 Lt su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu ar be kon­fis­ka­vi­mo ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą nuo 20 iki 30 pa­rų su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu ar be kon­fis­ka­vi­mo.

N. Bu­tė­nas tei­gia, kad dau­gu­mą vai­ruo­to­jų, pa­si­ša­li­nu­sių iš eis­mo įvy­kio vie­tos, pa­de­da nu­sta­ty­ti dė­me­sin­gi gy­ven­to­jai. To­kių įvy­kių iš­ty­ri­mui ypa­tin­gai svar­bi vi­suo­me­nės pa­gal­ba.

Po­li­ci­ja pra­šo gy­ven­to­jus, ta­pu­sius kad ir ne­žy­maus tech­ni­nio eis­mo įvy­kio liu­di­nin­kais, ar pa­ste­bė­jus pra­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį su aiš­kiais ap­ga­di­ni­mų pa­žy­miais, pa­si­žy­mė­ti au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius, įsi­dė­mė­ti spal­vą ir mar­kę. Tuo­met šią in­for­ma­ci­ją per­duo­ti po­li­ci­jai ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)