Pirmieji į pagalbą atskuba policijos patruliai

Po­li­ci­jos veik­lo­je Pa­tru­li­nės tar­ny­bos vaid­muo la­bai svar­bus. Pa­tru­liams ten­ka už­tik­rin­ti as­mens ir nuo­sa­vy­bės sau­gu­mą,  įspė­ti ir už­kirs­ti ke­lią nu­si­kal­ti­mams, ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mams, da­ly­vau­ti at­sklei­džiant nu­si­kal­ti­mus ir su­lai­kant nu­si­kal­tė­lius.

 

Apie sa­vo dar­bą pa­sa­ko­ja Ričardas Gavėnas ir Mei­nar­das Bag­do­na­vi­čius.


 

 

Iš­ti­kus bė­dai pa­tru­liai pir­mie­ji at­sku­ba gy­ven­to­jams į pa­gal­bą.

Apie sa­vo dar­bą pa­sa­ko­ja di­džiau­sią sta­žą tu­rin­tis Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Ri­čar­das Ga­vė­nas bei šio­je tar­ny­bo­je pir­muo­sius me­tus dir­ban­tis Mei­nar­das Bag­do­na­vi­čius.

R. Ga­vė­nas: Me­tų ne­skai­čiuo­ju, to­dėl kai pa­klau­sia, kiek lai­ko jau dir­bu, kar­tais su­trin­ku. Va­di­na­si, dar­bas ne naš­ta, lai­kas grei­tai bė­ga. Tar­ny­bą pra­dė­jau 1987-ai­siais, vi­sus tuos me­tus dir­bu gat­vė­je. Iš­gy­ve­nau įvai­rias re­for­mas. Kaž­ka­da už­tik­rin­da­vom tik ke­lių eis­mo sau­gu­mą. Ši dar­bo kryp­tis man mie­liau­sia ir da­bar. Ji rei­ka­lau­ja dau­giau ži­nių, mąs­ty­mo, lo­gi­kos. Da­bar tu­ri­me at­lik­ti dar vie­ną svar­bią funk­ci­ją – tai vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mas.

M. Bag­do­na­vi­čius: Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas – ma­no pir­mo­ji dar­bo­vie­tė, tar­ny­bą pra­dė­jau prieš ge­rą pus­me­tį. Vai­kys­tė­je apie po­li­ci­nin­ko pro­fe­si­ją ne­sva­jo­jau. Su­si­do­mė­jau mo­kyk­los pas­ku­ti­nė­se kla­sė­se, įta­kos tu­rė­jo eks­kur­si­ja į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Tik pra­dė­jęs dirb­ti, pa­ju­tau tik­rą pro­fe­si­jos sko­nį, su­pra­tau, kaip vei­kia po­li­ci­jos sis­te­ma. Toks dar­bas man pa­tin­ka, ta­čiau vis jau­čiu – trūks­ta veiks­mo, kar­tais at­ro­do la­bai ra­mu, ta­da lau­kiu ko­kio įvy­kio.

R. Ga­vė­nas: Jei­gu ra­mu, va­di­na­si ir sau­gu. O tai reiš­kia, kad ge­rai vyk­do­me sa­vo funk­ci­jas, mat nuo pa­tru­li­nės tar­ny­bos dar­bo tie­sio­giai pri­klau­so ir tei­sėt­var­kos pa­dė­tis.

Ko­kia yra pa­tru­lio dar­bo die­na?

R. Ga­vė­nas: Pir­miau­sia da­ly­vau­ja­me ry­ti­nia­me po­li­ci­jos dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­me, iš­klau­so­me pa­ros įvy­kių su­ves­ti­nę. Tai – švie­žiau­sia in­for­ma­ci­ja, ku­rią mes tu­ri­me ži­no­ti. Pas­kui ruo­šia­mės pa­tru­lia­vi­mui.  Pa­ima­me  tech­ni­nes prie­mo­nes – alkoholio matuoklį, stik­lų švie­sos lai­du­mo ma­tuok­lį, kom­piu­te­rį, na­vi­ga­ci­ją, dik­to­fo­ną, fo­to­apa­ra­tą, pri­vers­ti­nę au­to­mo­bi­lių stab­dy­mo prie­mo­nę („ežį“). Už­si­de­da­me ne­per­šau­na­mą lie­me­nę, pa­si­i­ma­me ra­di­jo ry­šio prie­mo­nes. Pa­rei­gū­no eki­puo­tė: šau­na­ma­sis gin­klas, elek­tros impul­si­nis prie­tai­sas, ant­ran­kiai, gu­mi­nė laz­da, du­jų ba­lio­nė­lis, ži­bin­tu­vė­lis – vi­sa tai pri­va­lo­me tu­rė­ti.

Ap­žiū­ri­me au­to­mo­bi­lį, ar jis tvar­kin­gas, ar tin­ka­mai su­kom­plek­tuo­tas. Vai­ruo­jan­tis pa­tru­lis pri­va­lo at­lik­ti blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mo tes­tą. Su­si­pa­ži­nę su pa­tru­lio tar­ny­bos už­duo­ti­mis, ei­na­me pas va­dą pa­pil­do­mam in­struk­ta­žui. Gau­na­me  pa­pil­do­mus nu­ro­dy­mus, ki­tų po­li­ci­jos pa­da­li­nių in­for­ma­ci­ją ar už­duo­tis. Va­das su­pa­žin­di­na su vyk­do­mo­mis pre­ven­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis. Kar­tais bū­na rei­ka­lin­ga po­li­ci­jos pa­ly­da, ki­tą­syk – po­rei­kis re­gu­liuo­ti eis­mo srau­tą. Gau­na­mos in­for­ma­ci­jos ap­im­tis iš­ties bū­na di­džiu­lė, ka­dan­gi pa­tru­liuo­da­mi tu­ri­me į vis­ką at­kreip­ti dė­me­sį. Juk ran­da­me ir po­li­ci­jos ieš­ko­mus as­me­nis, ga­li­me pa­ste­bė­ti vog­tus au­to­mo­bi­lius ar ki­tą pa­vog­tą tur­tą.

M. Bag­do­na­vi­čius: Tar­ny­bo­je pra­bė­ga 12 va­lan­dų. Pa­tru­liuo­da­mi pa­lai­ko­me ry­šį su pa­rei­gū­nu, at­sa­kin­gu už pa­jė­gų val­dy­mą. Tai – Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo po­sky­rio bu­dė­to­jas ar­ba po­sti­nis. Pa­grin­di­nė mū­sų funk­ci­ja – vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mas. Jau ži­nau Uk­mer­gė­je  esan­čius „karš­tuo­sius taš­kus“ – pa­tru­liuo­da­mi vi­suo­met į juos už­su­ka­me.

Ar daž­nai pa­tru­liams ten­ka pa­nau­do­ti fi­zi­nę jė­gą?

R. Ga­vė­nas: Kar­tais fi­zi­nės jė­gos pa­nau­do­ji­mas yra bū­ti­nas, ta­čiau pir­miau­sia rei­kia įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. Vien tik jė­gos de­monst­ra­vi­mas ga­li pa­kenk­ti. Vi­suo­met sten­giuo­si iš­lai­ky­ti de­ra­mą pa­gar­bą, de­ja, pa­tys iš pa­žei­dė­jų ne vi­suo­met jos su­lau­kia­me. Bū­na ir to­kių as­me­nų, ku­riuos su­lai­kai, o jie pa­tys sa­ko: „Tu­rė­čiau ner­vin­tis, bet kad kaž­ko­dėl links­ma“...

M. Bag­do­na­vi­čius: Jau­čiu skir­tu­mą, kai pa­tru­liuo­ju su jau­nu pa­rei­gū­nu ir su vy­res­niu. Dirb­da­mas su vy­res­niu ko­le­ga ne tik mo­kau­si, bet pa­ste­biu, kad prie am­žiu­mi vy­res­nių po­li­ci­nin­kų pa­žei­dė­jai el­gia­si ir at­sa­kin­giau, ir pa­gar­biau.

R. Ga­vė­nas: Jau­ni pa­rei­gū­nai ge­rai pa­si­ruo­šę fi­ziš­kai. Jei­gu rei­kia as­me­nį, tu­rin­tį šal­tą gin­klą,   nu­gin­kluo­ti, pa­nau­do­ti ko­vi­nių im­ty­nių veiks­mus, – mū­sų pa­tru­liai to­kį pa­žei­dė­ją neut­ra­li­zuo­ja ir, žiū­rėk, jau su ant­ran­kiais. Spren­di­mai žai­biš­ki, o fi­na­las – tei­sė­tas ir be skaus­min­gų pa­sek­mių. Pats dau­giau pa­si­kliau­ju iš­dirb­tų me­tų  pa­tir­ti­mi, ge­bė­ji­mu įti­kin­ti. Yra te­kę ir sa­vi­žu­džius gel­bė­ti, ir psi­chi­nius li­go­nius su­val­dy­ti...

Ko­kios sa­vy­bės rei­ka­lin­gos pa­tru­liui?

M. Bag­do­na­vi­čius: Pa­tru­lis tu­rė­tų mo­kė­ti iš­klau­sy­ti abi kon­flik­tuo­jan­čias pu­ses ir su­ge­bė­ti iš­lik­ti ne­ša­liš­ku, svar­bu ge­bė­ti val­dy­ti si­tu­a­ci­ją, na ir, ži­no­ma, pats pri­va­lo bū­ti ge­rai fi­ziš­kai pa­si­ruo­šęs.

R. Ga­vė­nas: Ma­nau, svar­biau­sia yra no­rė­ti dirb­ti šį dar­bą, o vi­sa ki­ta su­si­tvar­kys. Gal­būt ir skam­biai pa­sa­ky­ta,  ta­čiau šis no­ras, ma­tyt, ir yra pa­šau­ki­mas. To­dėl ir vi­siems sa­vo ko­le­goms pa­lin­kė­čiau no­rė­ti dirb­ti pa­tru­lio dar­bą.

Kal­bi­no As­ta Kro­ger­tie­nė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų