Spausdinti šį puslapį

Prieš cir­ko pa­si­ro­dy­mą – krau­jo pra­lie­ji­mas

La­bai ne­ma­lo­nus in­ci­den­tas ket­vir­ta­die­nį nu­ti­ko Klai­pė­dos gat­vė­je, va­di­na­ma­jame gy­vu­lių tur­gu­je, kur lai­ki­nai bu­vo įsi­kū­ręs gast­ro­liuo­jan­tis cir­kas iš Če­ki­jos. Čia šuo ap­kan­džio­jo vai­di­ni­mo su tė­vais at­ėju­sią pa­žiū­rė­ti mer­gai­tę.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Gast­ro­liuo­jan­tis če­kų cir­kas bu­vo ap­si­sto­jęs va­di­na­ma­jame gy­vu­lių tur­gu­je.


 

Ne­lai­mė nu­ti­ko prieš pat va­ka­re tu­rė­ju­sį vyk­ti vai­di­ni­mą. Tė­vai tuo me­tu ren­gė­si pirk­ti bi­lie­tus į „Mar­cel“ cir­ko pa­si­ro­dy­mą.

Ma­čiu­sie­ji in­ci­den­tą bu­vo su­krės­ti, kuo­met šuo puo­lė vai­ką ir ap­kan­džio­jo ko­ją.

Įvy­kį aiš­ki­no­si po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie nu­sta­tė, kad šuo pri­klau­so cir­ko dar­buo­to­jui. Šis tei­si­no­si, kad ka­lai­tė tie­siog ban­dė gin­ti šu­niu­kus, o vai­kas pri­ėjo per ar­ti.

Ne­pai­sant pa­si­tei­si­ni­mų, šuns šei­mi­nin­kui su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­las dėl šu­nų lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

Vai­kas bu­vo nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę, ten žaiz­da ap­tvars­ty­ta. Vai­kas pa­skie­py­tas nuo pa­siut­li­gės.

Ne­pai­sant ne­lai­mės, cir­ko vai­di­ni­mas tą va­ka­rą vy­ko.

Ta­čiau vis dėlto šis in­ci­den­tas kai­na­vo ne­ma­lo­nu­mų ne tik ap­kan­džio­to vai­ko tė­vams, bet ir pa­čiai cir­ko ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Kai apie in­ci­den­tą su­ži­no­jo po­li­ci­ja, pa­aiš­kė­jo, kad or­ga­ni­zuo­jant pa­si­ro­dy­mą bu­vo pa­žeis­tos Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lės.

Jos pa­keis­tos ir pa­tvir­tin­tos vi­sai ne­se­niai – ge­gu­žės 30 die­ną. Da­bar ne tik sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, bet ir pri­va­čio­se te­ri­to­ri­jo­se or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius apie tai bū­ti­na pra­neš­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riui.

Pa­sak šio sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Gra­baus­kie­nės, cir­kas to ne­pa­da­rė.

Po to, kai ket­vir­ta­die­nį cir­ko iš­si­nuo­mo­to­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ap­kan­džio­tas vai­kas, ki­tą die­ną cir­ko va­do­vai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus dėl lei­di­mo reng­ti ren­gi­nius. Ka­dan­gi to ne­pa­da­rė iš anks­to, pas­ku­bo­mis puo­lė rink­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus.

Cir­ko pa­si­ro­dy­mus Uk­mer­gė­je jau ne pir­mą kar­tą ly­di ne­ma­lo­nu­mai. Ge­gu­žės mė­ne­sį Kau­no „Meš­ku­čių cir­ko“ gast­ro­lių me­tu Uk­mer­gė­je taip pat nu­ti­ko in­ci­den­tas. Tie­sa, tą­kart ap­siei­ta be krau­jo pra­lie­ji­mo, ta­čiau su ne­men­ko­mis iš­lai­do­mis – už dve­jų me­tų vai­ko ne­ty­čia su­ga­din­tą la­ze­rio apa­ra­tą cir­ko va­do­vai iš ma­žy­lio tė­vų iš­si­rei­ka­la­vo 370 li­tų.

Be skan­da­lų Lie­tu­vo­je ne­ap­siei­na ir pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je gast­ro­lia­vęs če­kų „Mar­cel“ cir­kas.

Per­nai at­sa­kin­gų Kau­no tar­ny­bų at­sto­vai bu­vo ga­vę skun­dą, kad če­kai Lie­tu­vo­je ren­gia pa­si­ro­dy­mus ne­tu­rė­da­mi vi­sų rei­kia­mų lei­di­mų ir do­ku­men­tų. Tuo tar­pu Jur­bar­ke gy­vū­nų tei­sių ak­ty­vis­tai če­kų cir­ko pla­ka­tus bu­vo ap­kli­ja­vę ra­gi­ni­mais boi­ko­tuo­ti esą žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)