Spausdinti šį puslapį

Ragina neprarasti budrumo

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad vis daž­niau se­ni, vie­ni­ši žmo­nės tam­pa suk­čių au­ko­mis, ir ra­gi­na uk­mer­giš­kius bū­ti bud­rius.

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau gir­di­me apie ap­si­šau­kė­les so­cia­li­nes dar­buo­to­jas. At­ėju­sios į na­mus jos pri­sis­ta­to esan­čios iš So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ar So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro. Se­no­liams jos ža­da pa­gal­bą, prie­žiū­rą, prie­mo­ką prie pen­si­jos. Ap­si­šau­kė­lės daž­niau­siai klau­si­nė­ja se­no­lių apie jų vai­kus, kur jie gy­ve­na, kaip daž­nai ap­lan­ko tė­vus. Taip pat pra­šo as­mens do­ku­men­tų, esą sa­vi­val­dy­bė skirs pa­pil­do­mai prie pen­si­jos pi­ni­gų ir rei­kia tik nu­neš­ti pa­so ko­pi­ją.

Vie­na gar­baus am­žiaus mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kaip so­cia­li­ne dar­buo­to­ja pri­sis­ta­čiu­si ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ris siū­lė pa­keis­ti li­tus į eu­rus. Ki­ti pen­si­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad jie ne­be­ži­no, ar įsi­leis­ti nau­ją­jį so­cia­li­nį dar­buo­to­ją į na­mus, ar ne. Esą nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad at­ėjęs spe­cia­lis­tas nė­ra ap­si­me­tė­lis.

„So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jai į in­te­re­san­tų na­mus ne­vaikš­to. Pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką lan­ko­si ta pa­ti Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­ja. Ji tik­rai ne­kei­čia li­tų į eu­rus, ne­ski­ria pa­pil­do­mų iš­mo­kų, ji tik pa­de­da tvar­ky­ti bui­tį“, – pri­me­na­ma uk­mer­giš­kiams.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)