Spausdinti šį puslapį

Rugpjūčio mėnesį – kelių policijos reidai

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai rug­pjū­čio mė­ne­sį vi­so­je ša­ly­je vyk­dys šias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes, skir­tas eis­mo da­ly­vių el­ge­siui ke­ly­je kon­tro­liuo­ti.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Kiek­vie­ną šio mė­ne­sio sa­vait­ga­lį bus vyk­do­mi trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mo, ap­svai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų pa­tik­ri­ni­mai.

Rug­pjū­čio 4–10 d. – va­žia­vi­mo grei­čio kon­tro­lė, 11–17 d. – pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mo kon­tro­lė, 18–24 d. – pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo kon­tro­lė bei grei­čio kon­tro­lė. Pas­ta­ro­ji prie­mo­nė ini­ci­juo­ta Eu­ro­pos ke­lių po­li­ci­jos tin­klo TISPOL, dėl to ji bus vyk­do­ma dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių.

Rug­pjū­čio 25–31 d. nu­ma­to­ma pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mo, o nuo rug­pjū­čio 25 iki rug­sė­jo 14 d. – at­švai­tų, ki­tų švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų nau­do­ji­mo tam­siuo­ju pa­ros me­tu kon­tro­lė.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, kad šie­met ša­ly­je po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­aiš­ki­no 216 669 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Tarp jų: 77 806 nu­sta­ty­to va­žia­vi­mo grei­čio vir­ši­ji­mo, 13 331 au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių sau­gos dir­žų ne­nau­do­ji­mo at­ve­jai, 7 327 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, 4 462 ne­blai­vūs dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai, 364 mo­to­cik­lų ir mo­pe­dų vai­ruo­to­jų sau­gos šal­mų ne­nau­do­ji­mo at­ve­jai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)