Skatina burtis saugiai kaimynystei

Pri­rei­kus po­li­ci­jos pa­gal­bos, jos ti­ki­ma­si su­lauk­ti ne­del­siant. Ta­čiau kar­tais už­tik­rin­ti sau­gu­mą ga­li pa­dė­ti ne kas ki­tas, o kai­my­nai. To­dėl gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi glau­džiau ben­drau­ti su gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos žmo­nė­mis ir bur­tis į sau­gios kai­my­nys­tės gru­pes.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Sau­gi kai­my­nys­tė skir­ta pa­ra­gin­ti ben­dra­dar­biau­ti, ku­riant sau­gią ap­lin­ką, ben­druo­me­nės na­rius, gat­vės, na­mo ar­ba kad ir laip­ti­nės gy­ven­to­jus. Ta­čiau mū­sų ra­jo­ne ji dar ne­įga­vu­si pa­grei­čio. Nors bū­tų ypač pra­var­ti kai­muo­se, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­ko Vla­do But­kaus tei­gi­mu, ne vi­sos ra­jo­no se­niū­ni­jos pri­si­jun­gu­sios prie šios pro­gra­mos.

Bur­tis kai­my­nams pa­ta­ria­ma tam, kad bū­tų leng­viau už­ker­ta­mas ke­lias nu­si­kals­ta­mu­mui. Anot pa­rei­gū­no, sau­gios kai­my­nys­tės te­ri­to­ri­jo­je ma­žes­nė va­gys­čių, chu­li­ga­niz­mo, ki­tų pa­žei­di­mų ti­ki­my­bė.

„Gy­ven­to­jai, pra­neš­da­mi apy­lin­kės ins­pek­to­riui apie prie kai­my­nų na­mų be­si­su­kio­jan­čius įtar­ti­nus as­me­nis ar, pa­vyz­džiui, kai­me pa­ste­bė­tus sve­ti­mus au­to­mo­bi­lius, ga­li ap­sau­go­ti sa­vo ir ki­tų tur­tą. Tai ypač ak­tu­a­lu da­bar, kai kal­ba­ma apie eu­ro įve­di­mą ir pa­dau­gė­jo suk­čių – li­tų „per­skai­čiuo­to­jų“, – sa­ko jis.  

Pa­tei­kia vie­nos gar­baus am­žiaus Šir­vin­tų ra­jo­no gy­ven­to­jos pa­vyz­dį. Mo­te­ris fo­to­gra­fuo­ja vi­sus kai­me pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. „Apy­lin­kės ins­pek­to­rius nu­va­žiuo­ja, su­si­ren­ka vi­są in­for­ma­ci­ją. Jei iš­lįs­tų va­gys­tė ar kaž­kas ki­tas, bū­tų už ko už­si­ka­bin­ti“, – pa­sa­ko­jo pa­rei­gū­nas.

Pri­si­me­na ir ini­cia­ty­vių del­tu­viš­kių dė­ka už­baig­tą va­gys­čių mies­te­ly­je is­to­ri­ją: „Del­tu­vo­je nak­ti­mis bu­vo pra­dė­ję lan­ky­tis va­gys. Žmo­nės, nors ir be sau­gios kai­my­nys­tės, su­si­bū­rė, ėmė pa­tru­liuo­ti, ir vis­kas bai­gė­si.“

V. But­kus sa­ko, jog įkū­ru­sie­ji sau­gios kai­my­nys­tės gru­pę ben­dra­dar­biau­ja su sa­vo apy­lin­kės ins­pek­to­riu­mi: „Jam tie­sio­giai ga­li­ma pra­neš­ti apie ki­lu­sius in­ci­den­tus. Kad ir apie na­mo rū­sy­je be­si­ren­kan­tį, triukš­mau­jan­tį jau­ni­mą.“ Tuo me­tu po­li­ci­jos pa­gal­bą pa­skam­bi­nus ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, anot jo, gal­būt ne vi­sa­da pa­vyk­tų su­teik­ti kuo sku­biau.  

Sau­gi kai­my­nys­tė, pa­sak pa­šne­ko­vo, rei­ka­lin­ga ne vien dėl nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos, bet ir gy­ven­to­jų ge­ro­vės. Pa­ste­bi­ma, jog ne­re­tai na­mo gy­ven­to­jai nė ne­pa­žįs­ta sa­vo kai­my­nų, į ku­riuos kreip­tų­si, iš­ti­kus bė­dai. „Jei­gu pas ką nors trūks­ta vamz­dis ir už­lie­ja vi­są na­mą, kai­my­nai ne­ga­li su­ras­ti šei­mi­nin­ko, nes ne­ži­no, nei kur dir­ba, nei kur ieš­ko­ti, kam pa­skam­bin­ti“, – sa­ko jis.

No­rin­tie­ji da­ly­vau­ti „Sau­gios kai­my­nys­tės“ pro­gra­mo­je tu­rė­tų su­šauk­ti bent ke­lių kai­my­nų su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me da­ly­vau­tų ir te­ri­to­ri­ją ap­tar­nau­jan­tis apy­lin­kės ins­pek­to­rius. Iš­rink­tas sau­gios kai­my­nys­tės gru­pės va­do­vas pa­si­ra­šys sau­gios kai­my­nys­tės su­si­ta­ri­mą. Taip pat pa­ta­ria­ma pa­si­keis­ti te­le­fo­no nu­me­riais, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­no duo­ta­me lanks­ti­nu­ke su­si­ra­šy­ti kai­my­nų duo­me­nis.

Dėl in­for­ma­ci­jos šiais klau­si­mais ga­li­ma kreip­tis į V. But­kų tel. (8 340) 60413 ar­ba 8 612 75863.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų