Smurto šeimoje atvejų per metus padaugėjo trečdaliu

Per me­tus ra­jo­ne net treč­da­liu pa­dau­gė­jo smur­ta­vi­mo ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų. Ieš­ko­ma bū­dų, kaip už­kirs­ti ke­lią opiai so­cia­li­nei pro­ble­mai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

Šie­met Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­ta 140 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Per­nai po­li­ci­ja ty­rė 105 smur­ta­vi­mo įvy­kius.

Pra­ei­tą sa­vai­tę ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ko se­mi­na­ras, ku­ria­me bu­vo iš­klau­sy­tos pa­skai­tos, dis­ku­tuo­ta apie bū­dus, ga­lin­čius už­kirs­ti ke­lią šiam skau­džiam reiš­ki­niui.

Kartais smurto neprisimena

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pra­dė­ti 40 pro­cen­tų vi­sų iš­kvie­ti­mų dėl smur­to.

Kai nė­ra įro­dy­mų, liu­di­nin­kų ar­ba au­ka su­si­tai­ko su smur­tau­to­ju ir at­si­i­ma pa­reiš­ki­mą, ty­ri­mas ne­pra­de­da­mas.

Pa­rei­gū­nas ne­sle­pia, kad daž­nai pro­ble­miš­ka bū­na ir pir­mi­nė ap­klau­sa – tiek smur­tau­to­jas, tiek au­ka ne­re­tai bū­na gir­ti ir nė­ra ga­li­my­bės juos ap­klaus­ti. Iš­si­blai­vę jie jau kal­ba ki­taip – smur­tą nei­gia ar­ba ne­pri­si­me­na.

Mies­te ir kai­me – vie­no­da pa­dė­tis

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­ga Ma­li­naus­kie­nė sa­kė, kad smur­tas šei­mo­je – vi­so ra­jo­no pro­ble­ma: at­ve­jai, ku­riuos ti­ria po­li­ci­ja, ly­giai pa­si­skirs­tę tarp mies­to ir kai­mo.

Iš kai­mų dau­giau­sia įvy­kių re­gist­ruo­ta Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je – 13. Po 12 – Del­tu­vos bei Sie­si­kų se­niū­ni­jo­se. Ma­žiau­siai peš­tu­kų Že­mait­kie­my­je – čia už­re­gist­ruo­tas 1 at­ve­jis. 

Prieš dve­jus me­tus Vy­riau­sy­bės pri­im­tas Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, įpa­rei­go­jan­tis ran­ką prieš šei­mos na­rius pa­kė­lu­sius as­me­nis at­skir­ti nuo jų au­kų.

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus sa­ko, kad yra ga­li­my­bė ap­gy­ven­din­ti smur­tau­to­jus, ne­tu­rin­čius kur ap­si­gy­ven­ti iki by­los nag­ri­nė­ji­mo pa­bai­gos, – yra įreng­tos pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je, ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je. Ta­čiau jo­mis pa­si­nau­do­ta ne­bu­vo, nes to­kių pa­gei­da­vi­mų ne­su­lauk­ta. 

Kai­mo se­niū­nai tei­gia, kad iš­ki­lus po­rei­kiui, ieš­ko­ma ga­li­my­bės ap­gy­ven­din­ti smur­tau­to­ją ar­ba au­ką so­cia­li­nia­me būs­te.

Siū­lo ap­ta­ri­mus se­niū­ni­jo­se

Smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – tai pro­ble­ma, ku­rią spren­džiant bū­ti­nas įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas ir kei­ti­ma­sis in­for­ma­ci­ja.

R. Kiš­kis pa­siū­lė, kad kar­tą per sa­vai­tę kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je šias pro­ble­mas ap­tar­tų po­li­ci­jos įga­lio­ti­nis, se­niū­nas, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Taip kiek­vie­ną smur­to at­ve­jį bū­tų ga­li­ma gvil­den­ti kom­plek­siš­kai.

VšĮ „Mo­ters pa­gal­ba mo­te­riai“ di­rek­to­rė Er­nes­ta But­ku­vie­nė su­pa­žin­di­no su Pa­gal­bos cen­tro veik­la. Mo­te­rims, ku­rios dėl pa­ti­ria­mo smur­to krei­pia­si į cen­trą, su­tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė bei tei­si­nė pa­gal­ba.

Ragino kreiptis pagalbos

Psi­cho­lo­gė Auš­ri­nė Krikš­čio­nai­tie­nė pa­žy­mė­jo, jog smur­to for­mos daž­nai su­si­pi­na – mat fi­zi­nį daž­nai ly­di ir psi­cho­lo­gi­nis, ir sek­su­a­li­nis smur­tas.

Į cen­tro dar­buo­to­jus, ap­tar­nau­jan­čius 6 ra­jo­nus, šie­met krei­pė­si 212 nuo smur­tau­jan­čių vy­rų ken­čian­čių mo­te­rų. Su­lauk­ta 42 skam­bu­čių iš Uk­mer­gės. O, pa­vyz­džiui, iš Ra­sei­nių su­lauk­ta 67, Kė­dai­nių – 44 pa­gal­bos šauks­mai.

Tuo tar­pu kai­šia­do­rie­tės į cen­trą krei­pė­si vos 9 kar­tus.

Pa­ti­rian­čios fi­zi­nę, psi­cho­lo­gi­nę ar sek­su­a­li­nę prie­var­tą mo­te­rys ga­li kreip­tis tel. 8 800 66366 ar­ba el. paš­tu pa­gal­ba@mo­te­rims.lt.  

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

3 straipsnio 2 nuotr.12-16

 

Ligitos Juodvalkienės nuotr.


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų