Spausdinti šį puslapį

Sukčiai vilioja iš senjorų pinigus

Šią sa­vai­tę iš gy­ven­to­jų Lie­tu­vos paš­tas su­lau­kė ke­le­to pra­ne­ši­mų, kad į juos krei­pė­si ne­ži­no­mi as­me­nys, ku­rie in­for­ma­vo, jog laiš­ki­nin­kas sen­jo­rams pen­si­jas iš­mo­kė­jo pa­dirb­tais pi­ni­gais. Sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jais pri­sis­ta­tan­tys as­me­nys siū­lo­si at­vyk­ti pas sen­jo­rus į na­mus ir pa­keis­ti gau­tą pen­si­ją ne­va tik­rais pi­ni­gais.

 

„No­ri­me įspė­ti, kad nei mū­sų, nei ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jai na­muo­se va­liu­tos ne­kei­čia, o su­lau­kus to­kių skam­bu­čių ne­del­siant pra­neš­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112“, – sa­kė Lie­tu­vos paš­to Paš­to tin­klo tar­ny­bos di­rek­to­rė In­ga Dun­du­lie­nė.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis pa­tvir­ti­no, kad to­kių at­ve­jų, kai suk­čiai iš sen­jo­rų mė­gi­na iš­vi­lio­ti pi­ni­gus, už­re­gist­ruo­tas ne vie­nas.

„Va­liu­tos kei­ti­mo lai­ko­tar­piu suk­čiai itin ak­ty­vūs, to­dėl ra­gi­na­me gy­ven­to­jus bū­ti bud­rius, ne­įsi­leis­ti ne­pa­žįs­ta­mų as­me­nų į na­mus, ne­teik­ti as­me­ni­nių duo­me­nų, o va­liu­tą keis­ti tik nu­ro­dy­to­se vie­to­se – paš­tuo­se, ban­kuo­se, kre­di­to uni­jo­se“, – tei­gė R. Ma­to­nis.

Lie­tu­vos paš­tas už­tik­ri­na, kad pen­si­joms ar ki­toms iš­mo­koms skir­ti pi­ni­gai yra sau­gūs ir tik­ri, gau­ti iš ša­lies ban­kų. Iš­si­keis­ti va­liu­tą ga­li­ma tik 330-yje paš­tų, ban­kų ar kre­di­tų uni­jų sky­riuo­se. Gy­ven­to­jų na­muo­se ar ki­to­se vie­to­se va­liu­ta nė­ra kei­čia­ma.

Ki­lus įta­ri­mams, kad gy­ven­to­jas bu­vo ap­gau­tas, pra­šo­ma kreip­tis į po­li­ci­ją ar­ba skam­bin­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)