Spausdinti šį puslapį

Sustiprintos pajėgos į Ukmergę atvežė ramybę

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti, koks yra po­li­ci­jos pa­rei­gū­no dar­bas. Tą­dien ra­jo­ne bu­vo su­stip­rin­ta sau­gaus eis­mo kon­tro­lė. Įsi­ti­ki­no­me, kad in­for­ma­ci­ja apie to­kius rei­dus pro­vin­ci­jo­je pa­sklin­da žai­biš­kai...

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Žur­na­lis­tams te­ko pa­bu­dė­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.


 

 ...mies­te tą va­ka­rą ta­po itin ra­mu.

Pa­bu­dė­ti kar­tu su pa­rei­gū­nais žur­na­lis­tus pa­kvie­tė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė.

Ra­jo­ne sau­gaus eis­mo prie­žiū­rą šeš­ta­die­nio va­ka­rą vyk­dė du Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos, du Mo­bi­lio­sios kuo­pos bei ke­li Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių eki­pa­žai.

Žur­na­lis­tai pa­si­keis­da­mi pa­tru­lia­vo at­ski­ruo­se eki­pa­žuo­se ir su ra­jo­no Pa­tru­lių bū­rio pa­rei­gū­nais vy­ko į iš­kvie­ti­mus.

Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos bei du Mo­bi­lio­sios kuo­pos pa­rei­gū­nai vi­są dė­me­sį sky­rė ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams. Iš vi­so per va­ka­rą nu­sta­ty­ti 22  pa­žei­di­mai: du as­me­nys ne­tu­rė­jo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, sep­ty­ni – tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­nų.

Po du pa­žei­di­mus nu­sta­ty­ta dėl ne­si­nau­do­ji­mo sau­gos dir­žais, dėl va­žia­vi­mo be au­to­mo­bi­lio drau­di­mo. Du vai­ruo­to­jai bu­vo ne­pa­si­kei­tę au­to­mo­bi­lio pa­dan­gų. Su­lai­ky­ti du ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai.

Pa­tru­liuo­jant nu­sta­ty­tas pės­čia­sis, ne­tu­rė­jęs at­švai­tų, ke­lio žen­klų ne­si­lai­ky­mas, pa­kar­to­ti­nas ne­blai­vaus as­mens vai­ra­vi­mas ir ki­ti pa­žei­di­mai.

Ži­nia sklin­da žai­biš­kai

Keis­tas su­ta­pi­mas – dau­giau­siai pa­žei­di­mų nu­sta­ty­ta Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bos, du – Mo­bi­lio­sios kuo­pos eki­pa­žų bu­dė­ji­mo pra­džio­je.

Po po­ros va­lan­dų kal­bin­ti pa­rei­gū­nai iš sos­ti­nės tvir­ti­no, kad stab­do­mi vai­ruo­to­jai – ne­įti­kė­ti­nai pa­rei­gin­gi...

Ne­ga­li­ma pa­neig­ti fak­to, kad ma­ty­da­mi su­stip­rin­tas po­li­ci­jos pa­jė­gas uk­mer­giš­kiai sku­ba pra­neš­ti apie tai sa­vo pa­žįs­ta­miems. Ypač, jei šie daž­nai nu­mo­ja ran­ka į ke­lių eis­mo tai­syk­lę ar sė­da prie vai­ro iš­gė­rę. Ži­no­ma, yra ir ki­ta ra­my­bės prie­žas­tis – tie­siog taip su­ta­po...

Pa­tru­lia­vo gat­vė­mis

Mo­bi­lios kuo­pos pa­rei­gū­nai ne tik ke­liuos stab­dė vai­ruo­to­jus ir tik­ri­no jų do­ku­men­tus. Ku­rį lai­ką jie pa­tru­lia­vo mies­to gat­vė­se ir ra­jo­no ke­liuo­se. Mums pa­tru­liuo­jant kar­tu pra­su­ko pro Pi­lies par­ką, Vie­nuo­ly­no, Kau­no, Žie­do, Ge­di­mi­no, J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir ki­tas gat­ves.

Stab­te­lė­jo Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne prie pre­ky­bos cen­tro. Iš­sky­rus prie kon­tei­ne­rių pa­rū­ky­ti įsi­tai­siu­sias mer­gi­nas ir alaus at­si­ger­ti su­sto­ju­sį vy­ru­ką, dau­giau nie­ko įtar­ti­na ne­si­ma­tė.

„Ne­si­sten­gia­me pul­ti, tik­rin­ti, skir­ti bau­das. To­kio pa­tru­lia­vi­mo tiks­las – dau­giau pre­ven­ci­nis“, – pa­sa­ko­jo  vi­so­je Vil­niaus ap­skri­ty­je vei­kian­čios mo­bi­lios kuo­pos vy­rai. Jų tei­gi­mu, ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad to­kių pa­tru­lia­vi­mų me­tu pa­vyks­ta už­kirs­ti ke­lią rim­tiems nu­si­kal­ti­mams.

Tren­kė puo­de­liu

Pa­gal­bos be­si­šau­kian­čių gy­ven­to­jų skam­bu­čiai po­li­ci­jos bu­dė­to­jus šeš­ta­die­nio va­ka­rą dau­giau­siai pa­sie­kė iš kai­mų.

Pa­rei­gū­nai sku­bė­jo į šei­my­ni­nį kon­flik­tą Vait­kuš­kio kai­me. Čia ne­blai­vus tė­vas me­tė de­vy­nio­lik­me­tei duk­rai į gal­vą puo­de­lį. 

Te­ko įsi­ti­kin­ti, jog to­kiais at­ve­jais pa­rei­gū­nams ten­ka pa­si­telk­ti psi­cho­lo­gi­nes ži­nias. Šei­my­ni­nio kon­flik­to ži­di­ny­je svar­biau­sia iš­si­aiš­kin­ti, kas pir­mas pra­dė­jo kon­flik­tą, ką tuo me­tu vei­kė ki­ti bu­te bu­vę as­me­nys, kaip jie re­a­ga­vo į kon­flik­tą. Bū­ti­na nu­sta­ty­ti ir kon­flik­to da­ly­vių gir­tu­mą.

Dė­lio­jant vi­sų at­sa­ky­mus aiš­kė­ja re­a­lus įvy­kio vaiz­das ir spren­džia­ma, ar kal­ti­nin­ką ga­ben­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, ar ban­dy­ti šei­mos na­rius su­tai­ky­ti.

Tai­kos pa­liau­bos Vait­kuš­ky­je ne­bu­vo pa­skelb­tos. Nors pats nu­ken­tė­jo nuo duk­ters – bu­vo ap­dras­ky­tas, puo­du­kų svai­dy­to­jas ke­lia­vo į areš­ti­nę... Kai­my­nų tei­gi­mu, šio­je šei­mo­je kon­flik­tai vyks­ta nuo­lat.

Ap­skun­dė bu­vu­sį drau­gą

Ki­tas va­ka­ro iš­kvie­ti­mas – į Žel­vos se­niū­ni­ją Lau­mė­nų kai­mą. Čia mo­te­ris skun­dė­si, kad gir­tas bu­vęs jos drau­gas bel­džia­si į du­ris ir ke­lia pa­vo­jų.

Nu­va­žia­vus į „Die­vo už­mirš­tą“ kraš­tą, esan­tį už pus­šim­čio ki­lo­met­rų, pa­aiš­kė­jo, kad pra­ne­šė­ja yra ne­blai­vi, o ta­ria­mo triukš­ma­da­rio  – nė kva­po. Pa­tru­lis pa­pil­do­mai ap­klau­sė kai­my­nus, ku­rie ti­ki­no, esą pa­ti mo­te­ris yra kon­flik­tiš­ka. Ši in­for­ma­ci­ja per­duo­ta apy­lin­kės ins­pek­to­riui.

Uk­mer­gės mies­te pa­rei­gū­nai vy­ko draus­min­ti su­si­py­ku­sių kai­my­nų, o iš Va­sar­na­mių gat­vės gau­tas nepa­si­tvir­ti­nęs pra­ne­ši­mas apie ne­va rei­ka­lau­tus pi­ni­gus.

Par­ve­žė na­mo

Bu­dė­ji­mo me­tu te­ko iš ar­čiau pa­žvel­gi ir į dar vie­ną įvy­kį. Tą­dien pas 17-me­tį uk­mer­giš­kį po­li­ci­ja ra­do ne­šau­na­mų­jų gin­klų rin­ki­nį.

Vai­ki­nu­ko kup­ri­nė­je gu­lė­jo kas­te­tas, te­les­ko­pi­nė laz­da, du­jų ba­lio­nė­lis ir pro­žek­to­rius-elek­tro­šo­kas.

Šie daik­tai bu­vo pa­im­ti, o ne­pil­na­me­tis pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą ir ap­klaus­tas. Ko­mi­sa­ria­te vė­liau pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o sep­ty­nio­lik­me­čiui pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gin­klu.

Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, iš kur ne­pil­na­me­tis ga­vo šiuos daik­tus. Jis ­tei­gia bu­vęs pa­pra­šy­tas iš ki­to mies­to juos par­vež­ti į Uk­mer­gę.

Po ap­klau­sos pa­tru­liai 17-me­tį par­ve­žė na­mo.

Na­mo par­ga­ben­ti te­ko ir dar vie­ną uk­mer­giš­kį. Bū­da­mas smar­kiai iš­gė­ręs, jis pė­di­no ra­jo­no ke­liu. Su­stab­dy­tas ne­ga­lė­jo aiš­kiai pa­sa­ky­ti nei sa­vo pa­var­dės, nei gi­mi­mo da­tos.

Pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no vy­riš­kio ta­pa­ty­bę. Už tai, kad ėjo ke­liu be at­švai­to, jam skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė bau­da.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)