Aktualiausias gyventojams – šiukšlių klausimas

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė gy­ven­to­jams me­ti­nę dar­bų ata­skai­tą. Be gau­saus bū­rio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų ir jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų į su­si­ti­ki­mą at­ėjo ke­lios de­šim­tys uk­mer­giš­kių. Me­rui už­duo­da­mi klau­si­mai su­ko­si apie bui­ti­nes at­lie­kas ir ka­na­li­za­ci­ją...

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškiai uždavė rajono merui įvairių klausimų.


 

„Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kaip ir bet ku­ri ki­ta, ne­vei­kia izo­liuo­tai nuo pa­sau­lio, jos pa­sie­ki­mus ir pro­ble­mas le­mia ne tik vi­di­niai, bet ir iš­ori­niai fak­to­riai“, – sa­vo kal­bą pra­dė­jo A. Ko­pūs­tas.

Pra­ėju­sius me­tus jis pa­va­di­no ga­na ne­leng­vais tiek po­li­ti­ne, tiek eko­no­mi­ne pras­me. Per me­tus įvy­ko 21 ta­ry­bos po­sė­dis, ku­riuo­se svars­ty­ti ak­tu­a­lūs ra­jo­nui klau­si­mai.

Ak­cen­tuo­ta de­mok­ra­ti­jos svar­ba: gy­ven­to­jams su­da­ry­ta ga­li­my­bė, pri­si­jun­gus per elek­tro­ni­nių pa­slau­gų sis­te­mą, iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl spren­di­mų pro­jek­tų. Tie­sio­giai ga­li­ma ste­bė­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius, ma­ty­ti bal­sa­vi­mų re­zul­ta­tus.

Prieš pra­si­de­dant kiek­vie­nam ta­ry­bos po­sė­džiui ski­ria­mas lai­kas „Pi­lie­čio tri­bū­nai“. Ja jau pa­si­nau­do­jo 18 pi­lie­čių. Bu­vo ke­lia­mi klau­si­mai dėl gat­vių re­konst­ruk­ci­jos, ap­švie­ti­mo, so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mo, dėl bi­čių lai­ky­mo mie­ste, dėl ne­su­ta­ri­mų su kai­my­nais bei ki­tais klau­si­mais.

Svei­kin­ti­na nau­jo­ve įvar­din­ti iš­va­žiuo­ja­mie­ji sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiai į kai­miš­kas se­niū­ni­jas. Pri­min­ti kai­mo ben­druo­me­nių ini­cia­ty­va pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­ro su­si­ti­ki­mai su ben­druo­me­nių ak­ty­vis­tais.

Prie pa­grin­di­nių ra­jo­no pro­ble­mų me­ras pri­sky­rė per­nai to­liau nag­ri­nė­tą klau­si­mą, su­siju­sį su Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mo ir re­no­va­ci­jos su­tar­ties nu­trau­ki­mu. 2012 m. ge­gu­žės 8 d. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nu­sta­tė, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­grįs­tai nu­trau­kė ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį.

Ne­pai­sant to, „Mies­to ener­gi­ja“ to­liau ren­ka va­di­na­mą­jį skai­tik­lio mo­kes­tį, o sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na to ne­da­ry­ti. Ne­ma­žai kai­nuos ir teis­mo iš­lai­dos to­liau be­si­by­li­nė­jant su bu­vu­siu ši­lu­mos nuo­mi­nin­ku.

Kaip ak­tu­a­lią pro­ble­mą me­ras iš­sky­rė si­tu­a­ci­ją Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, kur bu­vo ras­tas di­de­lis gyv­si­dab­rio kie­kis.

A. Ko­pūs­tas pa­dė­ko­jo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, įstai­gų va­do­vams, vi­sai ben­druo­me­nei už kiek­vie­no in­dė­lį į sa­vi­val­dy­bės gy­ve­ni­mo aruo­dą.

Apie ra­jo­ne įgy­ven­din­tus, įgy­ven­di­na­mus ir nu­ma­to­mus įgy­ven­din­ti pro­jek­tus su­si­rin­ku­sie­siems pa­pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė.

Po to klau­si­mus pa­tei­kė ra­jo­no gy­ven­to­jai. Vie­nas daž­niau­siai už­duo­tų – su­si­jęs su bui­ti­nių at­lie­kų ve­ži­mu. Bi­mū­nų kai­mo gy­ven­to­jas skun­dė­si, kad kon­tei­ne­ris ten iš­ve­ža­mas tik to pa­pra­šius ve­žė­jų. „Ko­dėl tu­rė­čiau skam­bin­ti, kas man už tai su­mo­kės“, – pik­ti­no­si uk­mer­giš­kis. Ki­tas pra­ne­ši­mas – Dau­man­tiš­kiuo­se kon­tei­ne­ris esą ne­vež­tas nuo spa­lio mė­ne­sio.

Jau­ni­mo gat­vės gy­ven­to­jas pa­si­skun­dė, kad jų gat­vė­je prie 21 na­mo sto­vin­tys bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­riai – an­ti­sa­ni­ta­ri­nės būk­lės, nuo jų sklin­da dvo­kas. Gy­ven­to­jai no­rė­tų, kad aikš­te­lė bū­tų per­kel­ta.

Dėl ne­ma­lo­nios kon­tei­ne­rių kai­my­nys­tės guo­dė­si ir Žie­do gat­vės 3A na­mo gy­ven­to­ja.

Dar vie­na uk­mer­giš­kė pik­ti­no­si pa­kel­ta bui­ti­nių at­lie­kų ve­ži­mo kai­na. To­kias nuos­kau­das iš­sa­kė ir so­dų ben­dri­jo­se gy­ve­nan­tie­ji.

Bui­ti­nių at­lie­kų tvar­ky­mu Uk­mer­gė­je vos prieš ke­lias sa­vai­tes pra­dė­jo rū­pin­tis kon­kur­są lai­mė­ju­si UAB „Eko­no­vus“. Me­ras ža­dė­jo, kad kai įmo­nė įsi­va­žiuos, vi­sos pro­ble­mos bus iš­spręs­tos, o dėl pa­čios mo­kes­čio su­mos ve­žė­jas esą ne­kal­tas – pa­slau­gos kai­na šie­met pa­kel­ta ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu.

Uk­mer­giš­kiai taip pat iš­sa­kė Ukmergės bu­tų ūkiui ad­re­suo­tus prie­kaiš­tus, pa­gei­da­vo vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, pik­ti­no­si ša­lia au­to­bu­sų sto­ties esan­čiais ap­leis­tais pri­va­čios že­mės plo­tais, klau­sė, ko­dėl kem­ša­si ka­na­li­za­ci­ja ir iš čiau­po il­gai ne­at­bė­ga karš­tas van­duo...

Ne­iš­ven­gė klau­si­mų ne tik me­ras, bet ir kaip tik tą pa­čią die­ną apie ža­da­mą keis­ti val­džią pa­si­skel­bu­si ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja. Jos tei­rau­ta­si, ką ke­ti­na da­ry­ti ge­riau nei esa­mo­ji.

Į ra­jo­no me­ro pos­tą opo­zi­ci­jos siū­lo­mas Vy­das Pa­knys at­sa­kė, kad, jo ma­ny­mu, rei­kia ne tik dirb­ti, bet ir dirb­ti kon­struk­ty­viai. Di­des­nių dis­ku­si­jų šiuo klau­si­mu ne­ki­lo. Mie­liau vėl grįž­ta prie bui­ti­nių rei­ka­lų...

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų