Spausdinti šį puslapį

Apdovanojo garbingu ženklu

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras R. Ja­nic­kas per Mies­to šven­tę ap­do­va­no­tas gar­bin­gu žen­klu. Jį šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je įtei­kė Uk­rai­nos Po­do­lės Ka­me­ne­co de­le­ga­ci­jos va­do­vas. Gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas – Po­do­lės Ka­me­ne­co me­ro žen­klas už nuo­pel­nus jų mies­tui ren­kant ir at­ga­be­nant lab­da­rą nu­ken­tė­ju­siems Ry­tų Uk­rai­nos pa­bė­gė­liams.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


„Tai pa­dė­ka vi­sam mū­sų mies­tui už mo­ra­li­nę ir ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą“, – sa­kė ap­do­va­no­ta­sis ra­jo­no me­ras.

Mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja Po­do­lės Ka­me­ne­ce vie­šė­jo ba­lan­džio pa­bai­go­je. Tuo­met bu­vo nu­vež­ta ir per­duo­ta lab­da­ros siun­ta su uk­mer­giš­kių pa­au­ko­tais dra­bu­žiais, ava­ly­ne, hi­gie­nos prie­mo­nė­mis, ki­tais daik­tais. Uk­rai­ną ba­lan­dį pa­sie­kė ir uk­mer­giš­kių pi­ni­gi­nė pa­ra­ma.

Lab­da­ra per­duo­ta pa­bė­gė­lių šei­moms, at­si­kraus­čiu­sioms į šį mies­tą iš se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mų Uk­rai­nos vie­to­vių.

Uk­mer­gę ir Po­do­lės Ka­me­ne­cą sie­ja il­ga­me­tė abie­jų mies­tų drau­gys­tė. Iki šiol bu­vo kei­čia­ma­si sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­jo­mis, vie­ni pas ki­tus kon­cer­ta­vo me­no ko­lek­ty­vai, bu­vo ren­gia­mi ben­dri so­cia­li­niai ir švie­ti­mo pro­jek­tai. Po­do­lės Ka­me­ne­ce Uk­mer­gės var­du pa­va­din­ta gat­vė, o Uk­mer­gė­je prie Šven­to­sios upės nu­ties­tam pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kui su­teik­tas Po­do­lės Ka­me­ne­co var­das. Be to, abu mies­tai yra įsi­trau­kę į tarp­tau­ti­nį Ge­di­mi­nai­čių ke­lio pro­jek­tą.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)