Aptarta ekstremalios situacijos pabaiga ir pasirengimas žiemai

Spa­lio 3 d. vy­ko Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis.

 

Ja­me da­ly­va­vo ra­jo­no Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Vals­ty­bi­nės mais­to ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, van­dens tie­ki­mo, ke­lių tar­ny­bų, elek­tros, ši­lu­mos tie­ki­mo, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, ki­tų stra­te­giš­kai svar­bių įmo­nių va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai.

Šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

Po­sė­dy­je ap­tar­ti ši­lu­mos, elek­tros ener­gi­jos, van­dens tie­ki­mo, ko­mu­na­li­nių tar­ny­bų, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­si­ren­gi­mo šal­ta­jam me­tų pe­ri­odui klau­si­mai. Ap­tar­tos li­gų pre­ven­ci­jos bei so­cia­liai pa­žei­džia­moms gru­pėms pri­klau­san­čių žmo­nių ap­sau­gos nuo ga­li­mos grės­mės šal­tuo­ju me­tų pe­ri­odu prie­mo­nės.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro va­do­vas Rai­mon­das Ra­gaus­kas pa­tei­kė veik­los ata­skai­tą.

Po­sė­dy­je ak­cen­tuo­ta, kad ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu spa­lio 1 d. Uk­mer­gės ra­jo­ne at­šauk­ta prieš tre­jus me­tus pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja.

Ta­čiau iš­lie­ka eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja, pa­skelb­ta dėl Uk­mer­gės apy­lin­kės teis­mo pa­sta­te ras­to gyv­si­dab­rio.

VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Zig­mas Kup­čins­kas in­for­ma­vo, kad tech­ni­ka šal­ta­jam me­tų pe­ri­odui iš­ban­dy­ta, su­da­ry­tos su­tar­tys su drus­kos tie­kė­jais. Tu­ri­ma pa­kan­ka­mai sli­du­mą ma­ži­nan­čių me­džia­gų, pa­ruoš­ti snie­go va­ly­mo ir sli­du­mą ma­ži­nan­čių me­džia­gų bars­ty­mo me­cha­niz­mai.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį į mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų marš­ru­tų sau­gu­mą – ke­lius pri­žiū­rin­čios įmo­nės tu­rė­tų už­tik­rin­ti sau­gias są­ly­gas vai­kams pa­siek­ti mo­kyk­lą žie­mą.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Lu­ko­šius pa­tei­kė gais­rin­gu­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne ana­li­zę: šie­met ki­lo 62 gais­rai mies­te ir 76 – kai­me; 74 gais­rai ki­lo dėl ne­at­sar­gaus žmo­nių el­ge­sio, 26 – dėl šil­dy­mo įran­gos pro­ble­mų. Jis ak­cen­ta­vo švie­tė­jiš­kos veik­los, ben­dra­dar­bia­vi­mo su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis svar­bą, sie­kiant, kad žmo­nės per trum­piau­sią lai­ką tu­ri gau­ti ge­riau­sią pa­gal­bą. Taip pat ak­cen­ta­vo pro­ble­mą šal­tuo­ju me­tų pe­ri­odu – pri­va­žia­vi­mą prie ato­kių vien­kie­mių.

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie gri­po vak­ci­ną – Uk­mer­gė jos su­lauks apie spa­lio 20 die­ną.

Po­sė­džio da­ly­viai kė­lė ke­lius ir gat­ves pri­žiū­rin­čių tar­ny­bų veiks­mų ko­or­di­na­vi­mo klau­si­mus.

Iš­klau­sius įmo­nių ir įstai­gų va­do­vų, at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad įmo­nės ir įstai­gos yra pa­si­ren­gu­sios žie­mos se­zo­nui, dir­ba be su­tri­ki­mų.

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų