Spausdinti šį puslapį

Aptarti veiksmai prieš Ebolą

Lap­kri­čio 12 d. Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je vy­ko ci­vi­li­nės sau­gos sta­lo pra­ty­bos, ku­rių me­tu ap­tar­ti ra­jo­no eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro ir įvai­rių tar­ny­bų veiks­mai, ku­rių rei­kė­tų im­tis, jei­gu ra­jo­ną pa­siek­tų Ebo­los vi­ru­sas. Pra­ty­bo­se da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro na­riai ir VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo gru­pė.

 

Mo­de­liuo­ja­ma si­tu­a­ci­ja, kad Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jas su­kniu­bo ant ša­li­gat­vio, jam krau­juo­ja iš no­sies. Pra­ei­vis iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. At­ve­žus į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių, nu­sta­ty­ta, kad li­go­nis karš­čiuo­ja, jau­čia sil­pnu­mą, jam skau­da rau­me­nis, gal­vą bei ger­klę; iš­si­aiš­kin­ta, kad žmo­gus ne­se­niai lan­kė­si Sie­ra Le­o­nė­je.

Pra­ty­bų da­ly­viai pa­gal kom­pe­ten­ci­ją or­ga­ni­za­vo Ebo­los he­mo­ra­gi­nės karš­ti­nės ži­di­nių lik­vi­da­vi­mo dar­bus, li­go­ni­nės dar­buo­to­ja de­monst­ra­vo, kaip me­di­kai tu­rė­tų ap­si­reng­ti spe­cia­liuo­sius  dra­bu­žius.

At­lik­tus veiks­mus ver­tin­to­jai įver­ti­no ge­rai. Or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­jo Li­go­ni­nės  eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų val­dy­mo gru­pei už ypa­tin­gai ge­rą pa­si­ren­gi­mą pra­ty­boms.

Ar­ti­miau­siu me­tu pa­na­šios pra­ty­bos vyks Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre.

Prieš pra­ty­bas Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė skai­tė pra­ne­ši­mą apie Ebo­la he­mo­ra­gi­nės karš­ti­nės vi­ru­są.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras at­krei­pia dė­me­sį, kad Ebo­la he­mo­ra­gi­nės karš­ti­nės su­kė­lė­jas plin­ta per krau­ją, sei­les, aša­ras, no­sies sek­re­tą. Už­si­krės­ti ga­li­ma per tie­sio­gi­nį są­ly­tį su li­go­nio oda, glei­vi­nė­mis, taip pat jei lie­si­te li­go­nio kū­no iš­sky­ro­mis už­terš­tus daik­tus, ap­lin­kos pa­vir­šius.

Vi­ru­sas ne­plin­ta per li­go­nio iš­kve­pia­mą orą, per įpras­tą kon­tak­tą su as­me­niu, ne­tu­rin­čiu li­gos po­žy­mių, nes vi­ru­sas neiš­si­ski­ria in­ku­ba­ci­nia­me li­gos pe­ri­ode, per mais­to pro­duk­tus ar mau­dan­tis ba­sei­ne, lie­čiant pi­ni­gus, per ne­už­terš­tus krau­ju/kū­no skys­čiais ap­lin­kos daik­tus. Že­ma ri­zi­ka už­si­krės­ti yra per at­si­tik­ti­nį są­ly­tį vie­ša­ja­me trans­por­te, vieš­bu­ty­je, kon­cer­te, na­muo­se, kla­sė­je, įstai­go­je bei ar­ti­mą są­ly­tį vei­das į vei­dą su pa­cien­tu, ku­ris ne­kos­ti, ne­ve­mia.

Li­gos po­žy­miai iš­si­vys­to po in­ku­ba­ci­nio pe­ri­odo. Su­sir­gęs karš­čiuo­ja, jau­čia sil­pnu­mą, jam skau­da gal­vą, ger­klę, rau­me­nis. Už­kre­čia­mas li­go­nis tam­pa nuo li­gos po­žy­mių at­si­ra­di­mo pra­džios. To­dėl la­bai svar­bu su­sir­gu­sius as­me­nis ne­del­siant izo­liuo­ti ir kuo grei­čiau pra­dė­ti gy­dy­mą.

Da­lia IVAŠKEVIČIENĖ

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)