Aptartos neįgaliųjų problemos

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bei Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to or­ga­ni­zuo­ja­ma­me fo­ru­me „Kar­tu vei­ki­me drą­siai“ ap­tar­ti ne­įga­liuo­sius bei juos vie­ni­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas lie­čian­tys klau­si­mai. Į ren­gi­nį rin­ko­si ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų ne­įga­liuo­sius vie­ni­jan­čių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

 

Au­to­rės nuotr. Pro­ble­mas iš­sa­kiu­sie­ji su­lau­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nist­ro Al­gir­do Še­šel­gio pa­ža­dų.


 

Fo­ru­me da­ly­va­vo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Al­gir­das Še­šel­gis, Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Čap­li­kie­nė, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Vi­ce­mi­nist­ras A. Še­šel­gis pa­brė­žė, kad ne­įga­liuo­sius lie­čian­tys klau­si­mai nuo­lat ke­lia­mi ir de­ri­nant mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mą po­li­ti­ką su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis. Taip spen­džia­mi ne­įga­lių­jų me­di­ci­nos prie­žiū­rą, ne­įga­lių­jų įran­gą, or­to­pe­di­nes prie­mo­nes, trans­por­to leng­va­tas lie­čian­tys klau­si­mai.

Pa­sak vi­ce­mi­nist­ro, šiuo me­tu spren­džia­ma, kaip pri­tai­ky­ti pa­gal­bos te­le­fo­no skam­bu­čius, kad ga­lė­tų nau­do­tis tu­rin­tie­ji klau­sos ne­ga­lią.

Iš­nau­do­tos ne vi­sos ga­li­my­bės

Lie­tu­vo­je gy­ve­na 168 tūks­tan­čiai ne­įga­lių­jų. Iš jų apie 45 tūks­tan­čius – dir­ban­tie­ji. Dar­bo bir­žo­je įre­gist­ruo­ta apie 10,7 tūks­tan­čio ne­ga­lią tu­rin­čių be­dar­bių. Pa­sak E. Čap­li­kie­nės, prak­ti­ka ro­do, kad re­gist­ruo­tis dar­bo bir­žo­je tiks­lin­ga – du treč­da­liai ne­įga­lių­jų dar­bą su­si­ran­da. Vals­ty­bė ne­įga­lių­jų už­im­tu­mui per me­tus ski­ria 55 mln. li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­ne ne­įga­lie­ji su­da­ro apie 10 proc. nuo vi­sų gy­ven­to­jų. Ša­lies vi­dur­kis – apie 9 proc.

Pra­ne­šė­ja pa­brė­žė Uk­mer­gė­je įžiū­rin­ti spra­gą, ma­ži­nan­čią ne­įga­lių­jų įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes – mū­sų ra­jo­ne nė­ra nė vie­nos so­cia­li­nės įmo­nės, ku­rio­je ga­lė­tų dirb­ti žmo­nės su ne­ga­lia.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė in­for­ma­vo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas, jog re­no­vuo­jant pa­sta­tus bū­tų at­si­žvelg­ta į jų pri­tai­ky­mą ne­įga­lių­jų po­rei­kiams. Anot jos, tik­rai ne­tu­ri taip bū­ti, kad re­no­vuo­ja­ma mo­kyk­la, o jo­je ne­įren­gia­mas lif­tas ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams.

Pri­tai­ko­mi pa­gal pra­šy­mus

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad šie­met ra­jo­ne pen­ki būs­tai pri­tai­ky­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems gy­ven­to­jams. Šios prie­mo­nės įren­gia­mos pa­gal gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus. Daž­niau­siai pra­šo­ma pra­pla­tin­ti du­ris, įreng­ti du­šo ka­bi­ną, įreng­ti lif­tą ar nuo­žul­nų įva­žia­vi­mą.

Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je yra įsteig­ta ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­ja.

Fo­ru­me ap­tar­tos ak­tu­a­lios te­mos bei kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos.

Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­ga vie­ni­ja 750 įvai­rią ne­ga­lią tu­rin­čių na­rių. Są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lio­nė Alek­sie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­slau­gas jie tei­kia ne tik sa­vo na­riams, bet ir vi­so ra­jo­no ne­įga­lie­siems.

Ji iš­sa­kė pro­ble­mą, at­si­ran­dan­čią dėl vyk­do­mo pro­jek­to tei­kiant so­cia­li­nes pa­slau­gas ne­įga­lie­siems fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo. Jis ne­ati­tin­ka ne­įga­lių­jų spe­cia­lių­jų po­rei­kių – nė­ra įtrauk­ta tų pa­slau­gų, ku­rias ne­ga­lią tu­rin­čiam žmo­gui yra gy­vy­biš­kai svar­bu gau­ti.

„Mes ži­nom, ko rei­kia ne­įga­liam ra­jo­no žmo­gui, bet esa­me ri­bo­ja­mi nu­sta­ty­to fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo ir ne­ga­lim pa­dė­ti“, – guo­dė­si L. Alek­sie­nė. Jai pri­ta­rė ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad ap­ra­šas bus per­žiū­rė­tas ir pa­ko­re­guo­tas. Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gai taip pat bu­vo pa­ža­dė­ta pa­ieš­ko­ti ga­li­my­bių pa­keis­ti se­ną ir nuo­lat gen­dan­tį au­to­bu­siu­ką. Juo žmo­nės ve­žio­ja­mi į gy­dy­mo įstai­gas, re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­trus, at­lik­ti dia­li­zę.

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Zi­ta Kvik­lie­nė iš­sa­kė pa­ste­bė­ji­mus apie re­a­lių po­rei­kių ne­ten­ki­nan­čią tvar­ką slau­gant on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­čius li­go­nius.

Ren­gi­niai tu­rė­tų bū­ti ben­dri

Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys do­mė­jo­si, ar daug pa­stan­gų rei­kia įdė­ti or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams, kad ne­įga­lus žmo­gus įsi­jung­tų į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą – da­ly­vau­tų mu­zi­ki­niuo­se ko­lek­ty­vuo­se, spor­to ko­man­do­se.

E. Čap­li­kie­nė sa­ko, kad šiuo me­tu ska­ti­na­mos ben­dros in­teg­ruo­tos ko­lek­ty­vų veik­los. Links­ta­ma prie to, kad iš­nyk­tų ne­įga­lių­jų kon­cer­tai, spor­to ren­gi­niai, mu­gės, stu­mian­tys žmo­nes su ne­ga­lia į so­cia­li­nę at­skir­tį. Ji pri­mi­nė, kad sa­vi­val­dy­bė­se or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius rei­kė­tų pri­si­min­ti ir apie tai, kad ja­me tu­ri bū­ti pa­to­gu da­ly­vau­ti ir ne­įga­lie­siems.  

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų