Atvyko kaip garbi viešnia, o ne kaip paprasta Loreta

Penk­ta­die­nį Uk­mer­gė­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­kė­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Ji su­si­ti­ko su ra­jo­no ta­ry­bos na­riais, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jais, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų va­do­vais.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prie savivaldybės durų Seimo pirmininkę L. Graužinienę pasitiko rajono meras V. Paknys.


Uk­mer­giš­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę pir­mą kar­tą žen­gė ne kaip pa­pras­tas, o kaip ypa­tin­gas pa­rei­gas Lie­tu­vo­je už­iman­tis žmo­gus – ly­di­ma ap­sau­gos.

Ap­sau­ga prieš ren­gi­nį taip pat kruopš­čiai ap­žiū­rė­jo pa­sta­tą ir jo pri­ei­gas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu po­li­ti­kės sėk­me pa­si­džiau­gė ją uk­mer­giš­kių var­du pa­svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. Jis pa­brė­žė, kad Uk­mer­gės is­to­ri­jo­je tai – ne­ei­li­nis įvy­kis.

„Ki­tu sta­tu­su“

Pa­ti vieš­nia pri­si­pa­ži­no, kad jai sun­ku at­vyk­ti „ki­tu sta­tu­su“. „Pa­pras­čiau per Uk­mer­gę ei­ti tie­siog kaip Lo­re­tai, bet pa­rei­gos įrė­mi­na į tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Pir­ma­sis jos už­sie­nio vi­zi­tas bu­vo į Gru­zi­ją. Vė­liau ap­lan­kė kai­my­nes Lat­vi­ją, Len­ki­ją. Anot vieš­nios, pa­si­rink­ti, ko­kį ra­jo­ną pir­miau­siai ap­lan­ky­ti sa­vo ša­ly­je, ne­bu­vo sun­ku. Juo ta­po Uk­mer­gė, apie ku­rią vieš­nia sa­kė pir­miau­siai pa­gal­vo­jan­ti, kai bū­na la­bai sun­ku. „Tai ne tik ma­no, tai – Sei­mo vi­zi­tas“, – pri­mi­nė ji, mat į su­si­ti­ki­mą at­vy­ko ir du uk­mer­giš­kių iš­rink­ti Sei­mo na­riai – Ka­zys Gry­baus­kas ir Arū­nas Du­dė­nas.

Ke­lias at­ei­nan­čias sa­vai­tes, kol su bu­vu­siu Sei­mo pir­mi­nin­ku Vy­du Ged­vi­lu kei­čia­si bu­tais ir vyks­ta per­si­kraus­ty­mo dar­bai, Sei­mo pir­mi­nin­kė va­ka­rais at­va­žiuo­ja nak­vo­ti į Uk­mer­gę.

Vieš­nia kvie­tė iš­nau­do­ti šiuos jos vi­zi­tus ir reng­ti su­si­ti­ki­mus su įvai­rių sri­čių ra­jo­no at­sto­vais.

Kvie­tė kreip­tis tie­siog gat­vė­je

Bai­gu­si sa­vo ofi­cia­lią kal­bą Par­la­men­to va­do­vė pa­ti­ki­no Uk­mer­gė­je vi­sa­da lik­sian­ti tie­siog Lo­re­ta ir kvie­tė ne­bi­jo­ti prie jos pri­ei­ti bet ko­kiu klau­si­mu, stab­dy­ti gat­vė­je, kaip tai tą­dien pa­da­rė pa­pras­ta laik­raš­čių par­da­vė­ja.

Su­si­rin­ku­sie­ji Sei­mo pir­mi­nin­kę api­py­lė įvai­riais klau­si­mais.

Ta­ry­bos na­rys Juo­zas Varž­ga­lys do­mė­jo­si, ką po­li­ti­kė ma­no apie tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus. Iš­gir­do, kad iš es­mės tam pri­ta­ria­ma, bet kol kas ne­su­ta­ria­ma, ko­kias ga­lias tu­rės tie­sio­giai ren­ka­mas me­ras. L. Grau­ži­nie­nė ra­gi­no šiuo klau­si­mu pa­si­sa­ky­ti pa­čius Uk­mer­gės ta­ry­bos na­rius ir ža­dė­jo, kad per at­ei­nan­čius me­tus iki ki­tų sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų po­li­ti­nis su­ta­ri­mas dėl me­ro ga­lių bus ras­tas.

Ta­ry­bos na­rys An­drius Ka­les­ni­kas tei­ra­vo­si, ar ne­ke­ti­na­ma pa­di­din­ti sa­vi­val­dy­bėms sko­li­ni­mo­si ri­bų. Vieš­nia to­kio pa­ža­do ne­iš­sa­kė, o dėl ki­to po­li­ti­ko klau­si­mo, ką Lie­tu­vai duos na­rys­tė Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je, at­sa­kė, kad tai di­džiu­lė mū­sų ša­lies di­plo­ma­ti­nė per­ga­lė.

Apie švie­ti­mą, me­di­ci­ną...

Ne­ma­žai uk­mer­giš­kių klau­si­mų bu­vo su­siję su ne­tru­kus ke­ti­na­mu tvir­tin­ti ki­tų me­tų ša­lies biu­dže­tu. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Sta­sį Jac­kū­ną bei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ją Da­lę Ste­po­na­vi­čie­nę do­mi­no mo­ki­nio krep­še­lio lė­šos ir ga­li­my­bė iš jų deng­ti įsi­sko­li­ni­mus.

Li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Rim­vy­das Ci­vil­ka svars­tė apie di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes ša­lies li­goninėms ir kvie­tė su­si­tik­ti su Uk­mer­gės me­di­kais.

Ta­ry­bos na­rė Klav­di­ja Ste­pa­no­va at­krei­pė dė­me­sį į kai­mo si­tu­a­ci­ją – per ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma smul­kiems ūki­nin­kams. Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas pri­mi­nė apie pen­si­jų grąž­ini­mą bei Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio ak­tu­a­li­jas.

...ir san­ty­kius su Ru­si­ja

Sei­mo va­do­vė su­lau­kė ir dau­giau glo­ba­lių klau­si­mų. Iš­sa­miau stab­tel­ta prie ra­jo­no me­ro V. Pa­knio klau­si­mo, ką vieš­nia ap­skri­tai ma­no apie Lie­tu­vos per­spek­ty­vas at­ei­nan­čius ke­le­rius me­tus ir ko­kią įta­ką ša­liai da­rys eu­ro įve­di­mas.

L. Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pri­ėmus spren­di­mą tap­ti eu­ro zo­nos ša­li­mi bu­vo pa­da­ry­ta klai­da ne­įvar­di­nus, ka­da tai bus. Ne­se­niai pa­aiš­kė­jus, jog eu­ras tu­rė­tų bū­ti įves­tas 2015-ai­siais, vi­siems tai pa­si­ro­dė di­de­le nau­jie­na. Ki­tą­met ši da­ta pa­aiš­kės ga­lu­ti­nai.

Sei­mo pir­mi­nin­kė ne­sie­ja Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo pa­ge­rė­ji­mo ar pa­blo­gė­ji­mo su eu­ro  įve­di­mu, o dau­giau – su san­ty­kiais tarp Lie­tu­vos ir mū­sų di­džio­sios kai­my­nės Ru­si­jos. Tai pa­ro­dė ir si­tu­a­ci­ja dėl pie­no eks­por­to. Vieš­nios ma­ny­mu, ši pro­ble­ma skau­džiai at­si­lieps ša­lies biu­dže­tui dėl pie­no ga­min­to­jų ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių. Ma­no­ma, kad ša­lies eko­no­mi­kai tai kai­nuos de­šim­tis mi­li­jo­nų. Ka­dan­gi nei Eu­ro­po­je, nei Ru­si­jo­je ar­ti­miau­siu me­tu eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo ne­nu­si­ma­to, po­li­ti­kės ma­ny­mu, ne­tu­rė­tų jų ti­kė­tis ir lie­tu­viai.

Pra­tęs­da­mas te­mą ta­ry­bos na­rys Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius do­mė­jo­si, ar yra ko­kia nors stra­te­gi­ja, kaip ben­drau­ti su Ru­si­ja. L. Grau­ži­nie­nė pa­brė­žė, kad tai – už­sie­nio po­li­ti­ka. O for­muo­da­mi ją tu­ri­me de­rin­tis prie Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio po­li­ti­kos. Ki­ta ver­tus, už šią sri­tį at­sa­kin­ga ša­lies pre­zi­den­tė.

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė  nu­kė­lė dis­ku­si­ją į Lie­tu­vą ir pri­mi­nė ap­gai­lė­ti­ną kul­tū­ros dar­buo­to­jų būk­lę – juk jų al­gos ma­žiau­sios iš vi­sų biu­dže­ti­nin­kų. Sei­mo pir­mi­nin­kė su­tin­ka, kad tai ak­tu­a­lus ir pri­ori­te­ti­nis klau­si­mas. Nors mi­li­jo­nų, ku­rių reik­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms pa­kel­ti, nė­ra, vi­lia­ma­si, kad jie kaž­kaip at­si­ras.

Kvie­tė grįž­ti į „Sod­rą“

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­no, kad jei ša­lies biu­dže­tas liks pra­ėju­sių me­tų ly­gy­je, sa­vi­val­dy­bės sa­vo įsisko­li­ni­mų ma­žin­ti jo­kiu bū­du ne­ga­lės. Taip pat ji da­li­no­si min­ti­mis apie vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo pa­si­kei­ti­mus.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Gied­rių Po­cių ne­ra­mi­no pa­se­nu­sios ir grei­tai tap­sian­čios vi­sai ne­be­tin­ka­mo­mis sa­vi­val­dy­bės kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos, o ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­lie­tė te­mą apie kau­pia­muo­sius pen­si­jų fon­dus ir bū­ti­ny­bę ap­si­spręs­ti, ar lik­ti juo­se, ar per­ei­ti į „Sod­rą“.

L. Grau­ži­nie­nė pri­mi­nė, kad šiuo me­tu yra 800 000 šiuo klau­si­mu neap­si­spren­du­sių tau­tie­čių, ir ra­gi­no juos grįž­ti į „Sod­rą“. Tvir­ti­no, jog la­bai sun­ku žmo­nėms pa­pras­ta kal­ba iš­aiš­kin­ti to­kio ap­si­spren­di­mo nau­dą, ta­čiau tai esą bū­ti­na. Jos ma­ny­mu, vals­ty­bė net tu­rė­tų svars­ty­ti apie įsta­ty­mo pri­ėmi­mą šiuo klau­si­mu ir žmo­nes į „Sod­rą“ iš pri­va­čių fon­dų grą­žin­ti pri­va­lo­ma tvar­ka.

Su­si­ti­ko ir su tei­sė­jais

Penk­ta­die­nį Sei­mo pir­mi­nin­kė taip pat lan­kė­si ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Ši įstai­ga pa­si­rink­ta, nes ten dir­ba gyv­si­dab­rio rū­pes­čių pri­spaus­ti tei­sė­jai. Šis įvy­kis Uk­mer­gė­je pa­skelb­tas eks­tre­ma­liu ir lig šiol ne­iš­spręs­tas.

Ki­tas ra­jo­no ob­jek­tas – Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­tas, pa­sak vieš­nios, pa­si­rink­tas tie­siog no­rint ap­lan­ky­ti ten gy­ve­nan­čius drau­gus. Vie­nai pieš­ti mėgs­tan­čiai mo­te­riai Sei­mo pir­mi­nin­kė pa­sa­ko­jo ve­žanti do­va­nų pie­ši­mo prie­mo­nių.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je Par­la­men­to va­do­vė bu­vo pa­kvies­ta į lap­kri­čio 3 die­ną Uk­mer­gė­je vyk­sian­čią me­džio­to­jų glo­bė­jo šv. Hu­ber­to šven­tę.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

1 straipsnio 2 nuotr.10-21


 


 

1 straipsnio 3 nuotr.10-21


 

1 straipsnio 4 nuotr.10-21

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų