Buvusią valdžią kaltina pažeidimais

Dėl bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo Juo­zo Varž­ga­lio įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo siū­lo­ma kreip­tis į tei­sė­sau­gą. To­kio siū­ly­mo su­lauk­ta, ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui pa­tei­kus sa­vo iš­va­das.

 

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Dėl J. Varžgalio veiksmų siūloma kreiptis į teisėsaugą.


 

Sa­vi­val­dy­bės tur­to ir lė­šų nau­do­ji­mo bei sa­vi­val­dy­bės veik­los au­di­tas ini­ci­juo­tas, pa­va­sa­rį pa­si­kei­tus ra­jo­no val­džiai. Dėl to į nau­juo­sius va­do­vus krei­pė­si sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja.

Jos tei­gi­mu, Vals­ty­bės kon­tro­lė, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos pas­ta­rai­siais me­tais ne kar­tą nei­gia­mai įver­ti­no Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos bu­vu­sių va­do­vų veik­lą. To­dėl no­rė­ta įver­tin­ti ga­li­mus jos ne­skaid­ru­mus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tų fi­nan­si­nis au­di­tas bu­vo at­lik­tas mo­kė­ti­nų ir gau­ti­nų su­mų, ban­ki­nių ope­ra­ci­jų ir dar­bo už­mo­kes­čio sri­ty­se. Jo lai­ko­tar­pis – nuo šių me­tų sau­sio 1 d. iki tol, kai pa­si­kei­tė val­dan­čio­ji dau­gu­ma ta­ry­bo­je, t. y. ge­gu­žės 10 d.

Taip pat bu­vo pa­ves­ta sa­vi­val­dy­bės Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riui at­lik­ti vi­daus au­di­tus dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams 2013 m. skir­tų prie­dų ir prie­mo­kų bei sa­vi­val­dy­bės val­do­mo, bet ne­nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to.

Pa­žei­dė ne vie­ną įsta­ty­mą

In­for­ma­ci­ja apie at­lik­tus au­di­tus ta­ry­bos na­riams pa­teik­ta rug­pjū­čio 29 d. vy­ku­sio po­sė­džio me­tu. Po­li­ti­kai tuo­met įpa­rei­go­jo ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tą iš­nag­ri­nė­ti au­di­to­rių ata­skai­tą ir pa­teik­ti iš­va­das. 

Ga­lu­ti­nės iš­va­dos bu­vo pri­im­tos spa­lio 28 d. ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Jo­se kal­ba­ma apie bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Juo­zo Varž­ga­lio ga­li­mai pa­da­ry­tus pa­žei­di­mus. Iš­va­do­se mi­ni­ma, kad J. Varž­ga­lys, ra­jo­ne įgy­ven­di­nant įvai­rius pro­jek­tus ir at­lie­kant dar­bus, pa­ves­da­vo vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te tam ne­sant lė­šų. Taip pat nu­ro­dy­da­vo lė­šas nau­do­ti ne pa­gal pa­skir­tį ir be sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos lei­di­mo.  

Kal­ba­ma ir apie ran­go­vams ne­ap­mo­kė­tas sko­las, nu­ra­šant pi­ni­gus iš Ūkio ban­ko są­skai­tos. Mi­nė­ti pro­jek­tai su­si­ję su kai ku­rio­mis ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­mis, tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ra, ki­tais ob­jek­tais.

Tei­gia­ma, kad J. Varž­ga­lys pa­žei­dė Biu­dže­to san­da­ros, Vi­daus kon­tro­lės ir vi­daus au­di­to, Mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nes su­tar­tis, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mus. Taip pat jis esą yra at­sa­kin­gas už Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus.

Ko­mi­te­te – prieš­prie­ša  

Kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je spa­lio 28 d. da­ly­va­vę na­riai – An­drius Ka­les­ni­kas, Ka­zys Ce­se­vi­čius, Arū­nas Ci­vil­ka ir An­drius Lyš­ka. Ne­da­ly­va­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius ir Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, J. Varž­ga­lio ben­dra­par­tie­tė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė į šį po­sė­dį pa­vė­la­vo. „Pa­gal ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, pir­mi­nin­kei vė­luo­jant, aš pe­rė­miau pir­mi­nin­ka­vi­mą. Po­sė­džio pra­džio­je bu­vo su­si­rin­ku­si dau­gu­ma ko­mi­te­to na­rių ir vi­si jie bal­sa­vo už bū­tent šias iš­va­das“, – pa­sa­ko­jo Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ka­les­ni­kas, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas.  

Tuo me­tu E. Mi­ri­na­vi­čie­nė ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl to­kių esą „nau­jai pa­teik­tų“ iš­va­dų. Ji pri­mi­nė, kad šis klau­si­mas jau bu­vo svars­ty­tas, o anks­tes­nės iš­va­dos bu­vu­sios ki­to­kios.

„Pir­mi­nin­kė spa­lio 31 d. vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vo nuo­mo­nę per­skai­tė kaip Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rių iš­va­das, nors ko­mi­te­te tai ne­bu­vo svars­ty­ta, – tei­gia A. Ka­les­ni­kas. – Ji pri­va­lė­jo pa­teik­ti ofi­cia­lias, o jei­gu su jo­mis ne­su­tin­ka – sa­vo iš­va­das pa­teik­ti kaip as­me­ni­nę nuo­mo­nę.“

Anot pa­va­duo­to­jo, ši­taip pa­si­el­gu­si pir­mi­nin­kė „vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus“. To­dėl esą ren­gia­ma­si kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ją.

Siū­lo kreip­tis į tei­sė­sau­gą

Tuo me­tu ra­jo­no va­do­vams jau pa­teik­ti mi­nė­tų ke­tu­rių Kon­tro­lės ko­mi­te­to na­rių pri­im­ti pa­siū­ly­mai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui siū­lo­ma svars­ty­ti ga­li­my­bę kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl J. Varž­ga­lio veiks­mų.

Taip pat, re­mian­tis įsta­ty­mais, – pa­to­bu­lin­ti vi­daus kon­tro­lės pro­ce­dū­ras ar įdieg­ti nau­jas, per­žiū­rė­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les.

Pirm­ta­kų ne­kri­ti­kuo­ja

Tei­sė­jo vaid­mens šio­je is­to­ri­jo­je ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko ne­ap­si­i­man­tis. Jam la­biau rū­pi re­ko­men­da­ci­jų, pa­tei­kia­mų Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­to­je, įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­nas.

„Sa­vo pirm­ta­kų ne­kri­ti­kuo­ju – įver­ti­ni­mą da­rys ta­ry­ba, o už ją ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, – ga­li­mo spren­di­mo ne­no­rė­jo spė­lio­ti jis. – Da­bar svar­bu at­si­žvelg­ti į nu­ro­dy­tas re­ko­men­da­ci­jas, ei­ti į prie­kį ir dirb­ti taip, kad bū­tų tei­sin­ga ir tvar­kin­ga.“ 

Be re­ko­men­da­ci­jos ša­lin­ti au­di­to­rių nu­ro­dy­tus pa­žei­di­mus taip pat siū­lo­ma pa­pil­dy­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­los nuo­sta­tus, pri­im­ti prie­mo­nes sko­lų ma­ži­ni­mui.

Iš­va­das va­di­na „špar­gal­ke“

Pats Juo­zas Varž­ga­lys sa­vo ko­le­gų iš­va­das, su­si­ju­sias su jo veik­la, ver­ti­na kaip ne­tu­rin­čias pa­grin­do. „Aš jiems kaip ta­ry­bos na­rys ne­įtin­ku, to­dėl nars­to po pra­ei­tį. Pa­tys ža­dė­jo, kad ra­ga­nų me­džiok­lės ne­da­rys, bus vis­kas nor­ma­lu, bet... te­gu me­džio­ja“, – sa­kė jis. 

Ti­ki­no, jog, pa­vyz­džiui, prie­dai dar­buo­to­jams bu­vu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pre­ro­ga­ty­va. Mo­kos fon­dui, anot jo, tai įta­kos ne­tu­rė­ję. Tei­gė jo­kio kri­mi­na­lo ten, kuo yra kal­ti­na­mas, ne­ma­tan­tis, nes vis­kas bu­vo da­ro­ma tin­ka­mai. 

„Ko­kia tei­sė­sau­ga? Apie ką jie kal­ba? Ar kas nors ką pa­vo­gė, iš­ne­šė? Po­zi­ci­ja svars­tė, ne­svars­tė – tai jų rei­ka­las. Bet ofi­cia­lus to ko­mi­te­to po­sė­dis net ne­įvy­ko, nes pir­mi­nin­kė ja­me ne­da­ly­va­vo. Iš pra­džių iš­va­dų ne­bu­vo, o pas­kui kaž­kur kaž­kas pa­dik­ta­vo, iš pa­sta­lės po sa­vai­tės iš­trau­kė „špar­gal­kę“ – aš tik taip va­di­nu to­kias iš­va­das“, – ne­sle­pia pa­šne­ko­vas. 

Klau­si­mą dėl Kon­tro­lės ko­mi­te­to iš­va­dų ir pa­siū­ly­mų ra­jo­no ta­ry­ba tu­rė­tų svars­ty­ti lap­kri­čio pa­bai­go­je nu­ma­ty­ta­me po­sė­dy­je.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų