Išsidalijo rinkimų numerius

Šią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo rin­ki­mų nu­me­riai, ku­riais par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai bus įra­šy­ti rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad dau­giau nei 100 gy­ve­na­mą­ją vie­tą ne­tin­ka­mai de­kla­ra­vu­sių kan­di­da­tų iš są­ra­šų ten­ka iš­brauk­ti. Tarp to­kių – ir trys uk­mer­giš­kiai, su­trum­pi­nę dvie­jų par­ti­jų są­ra­šus.

 

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je dėl 25 vie­tų ra­jo­no ta­ry­bo­je var­žy­sis de­vy­nios ko­man­dos – sep­ty­nių par­ti­jų ir dvie­jų vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų at­sto­vai. Iš vi­so – dau­giau nei 270 uk­mer­giš­kių. Tarp jų – 8 pre­ten­den­tai į Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro pos­tą.

Pir­ma­die­nį Sei­me 23 par­ti­jos iš­si­da­li­jo rin­ki­mų nu­me­rius, ku­riais jos bus įra­šy­tos rin­ki­mų biu­le­te­niuo­se.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vai į rin­ki­mus žy­giuos 2 nu­me­riu. Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams bur­tai lė­mė nu­me­rį 3.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai ati­te­ko 13, Dar­bo par­ti­jai – 20, par­ti­jai Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas – 25, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Li­be­ra­lų są­jū­džiui – 26, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai (li­be­ra­lams) – 11 nu­me­ris.

Par­ti­jų rin­ki­mų nu­me­riai vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se bus tie pa­tys, o rin­ki­mų ko­mi­te­tams kon­kre­čius nu­me­rius iš jiems re­zer­vuo­tų­jų šį pir­ma­die­nį bur­tais nu­sta­tė sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų ko­mi­si­jos: juos iš­si­trau­kė vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų at­sto­vai.

Uk­mer­gė­je „N. Pu­tei­kio ko­man­dai“ ati­te­ko 21, o „Vil­kmer­gės“ vi­suo­me­ni­niam rin­ki­mų ko­mi­te­tui – 23 nu­me­ris.

Bur­tų ke­liu iš­trauk­tas nu­me­ris le­mia, ko­kia ei­lės tvar­ka par­ti­jos ir rin­ki­mų ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šas įra­šo­mas į rin­ki­mų biu­le­te­nį, koks nu­me­ris bus VRK lei­džia­muo­se kan­di­da­tų są­ra­šų pla­ka­tuo­se ir in­for­ma­ci­niuo­se lei­di­niuo­se.

Dėl kan­di­da­tų į me­rus įra­šy­mo biu­le­te­niuo­se ei­liš­ku­mo bur­tai ne­bus trau­kia­mi – kan­di­da­tai bus ri­kiuo­ja­mi pa­gal abė­cė­lę.

Kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas an­ke­tos yra nuo­dug­niai nag­ri­nė­ja­mos. Tik­ri­na­ma, ar ne­ban­do į ra­jo­no ta­ry­bas pa­tek­ti nu­sta­ty­to 20 me­tų am­žiaus ne­tu­rin­tie­ji ar­ba gy­ve­na­mo­sios vie­tos to­je sa­vi­val­dy­bė­je ne­dek­la­ra­vę as­me­nys.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Jus­ti­na Mar­ke­vi­čiū­tė in­for­ma­vo, kad šią sa­vai­tę iš Uk­mer­gės par­ti­jų są­ra­šų bu­vo iš­brauk­ti trys pre­ten­den­tai į kan­di­da­tus. Dar­bo par­ti­jos są­ra­še 6 nu­me­riu įra­šy­ta Lai­ma Gam­bic­kie­nė gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vo, o 29 nu­me­riu šia­me są­ra­še įra­šy­tas Eval­das Lei­pus ją de­kla­ra­vo Pa­ne­vė­žy­je.

Su­trum­pė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos- Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­šas. Ja­me ne­be­li­ko 39 nu­me­riu įra­šy­tos Onos Ku­je­lie­nės, ku­rios gy­ve­na­mo­ji vie­ta de­kla­ruo­ta Kau­ne.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš ša­lies sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mams pa­teik­tų par­ti­jų bei vi­suo­me­ni­nin­kų są­ra­šų iš vi­so iš­brau­kė 143 kan­di­da­tus: dėl per jau­no am­žiaus – 10, dėl to, kad ne­dek­la­ra­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bė­je, į ku­rios ta­ry­bą kan­di­da­tuo­ja, – 132.

Šią sa­vai­tę dar tiks­li­na­ma, ar nie­kas iš pre­ten­den­tų ne­nu­slė­pė sa­vo teis­tu­mo. Jei at­si­ras to­kių, ku­rie apie teis­tu­mą ne­nu­ro­dė sa­vo an­ke­to­se, jie iš są­ra­šų bus brau­kia­mi.

Uk­mer­gė­je į ra­jo­no ta­ry­bą ban­do pa­tek­ti 7 už įvai­rius pra­si­žen­gi­mus teis­ti apie tai sa­vo an­ke­to­se nu­ro­dę uk­mer­giš­kiai.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad kan­di­da­tas tu­ri nu­ro­dy­ti an­ke­to­je, jei po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo Lie­tu­vos ar už­sie­nio vals­ty­bės teis­mo įsi­tei­sė­ju­siu nuosp­ren­džiu bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Teis­tu­mą dėl sun­kaus ar la­bai sun­kaus nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo rei­kia nu­ro­dy­ti be iš­ly­gų. Tuo tar­pu oku­pa­ci­nio re­ži­mo teis­mo spren­di­mas dėl nu­si­kal­ti­mo vals­ty­bei ne­nu­ro­do­mas.

Po šį tre­čia­die­nį vy­ku­sio Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos po­sė­džio pa­aiš­kė­jo, kad apie sa­vo teis­tu­mą ne­in­for­ma­vo „Vil­kmer­gės“ vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­še 4 nu­me­riu įra­šy­tas Ste­pas Ger­daus­kas. Jis iš są­ra­šo iš­brauk­tas.

Šį penk­ta­die­nį bus to­liau nag­ri­nė­ja­mos an­ke­tos. Grei­čiau­siai iš są­ra­šų bus iš­brauk­ti dar ke­li uk­mer­giš­kiai, dėl ku­rių ko­mi­si­jos na­riams ki­lo abe­jo­nių.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį iš rin­ki­mų są­ra­šų iš vi­so iš­brau­kė apie 200 kan­di­da­tų.

Da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se ko­vo 1-ąją iš vi­so Lie­tu­vo­je pa­teik­ti 508 kan­di­da­tų są­ra­šai bei dau­giau kaip 16 tūkst. kan­di­da­tų pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų. Me­rų pos­tų sieks apie 450 kan­di­da­tų.

60-yje ša­lies sa­vi­val­dy­bių bus iš­rink­ti 1524 ta­ry­bų na­riai. Pir­mą­kart Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je sa­vi­val­dy­bių me­rai bus ren­ka­mi tie­sio­giai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų