Iššūkiai ir galimybės – nevyriausybininkams

Ra­jo­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­ša ne­men­ką in­dė­lį į kraš­to ge­ro­vę. Sėk­min­ges­niam jų gy­va­vi­mui, dar ge­riau at­sto­vau­jant vi­suo­me­nės in­te­re­sams, įkur­ta to­kių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba. Ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja – nuo vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų ne­pri­klau­so­mas...

Au­to­rės nuotr. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai pa­kvies­ti su­si­pa­žin­ti su nau­jo­vė­mis.


...sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­dais vi­suo­me­nės ar jos gru­pės nau­dai vei­kian­tis vie­ša­sis ju­ri­di­nis as­muo. NVO tiks­las nė­ra pel­no ar po­li­ti­nės val­džios sie­ki­mas, re­li­gi­jos tiks­lų įgy­ven­di­ni­mas. Įsta­ty­me api­brėž­ta, jog vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li tu­rė­ti dau­giau kaip treč­da­lį bal­sų NVO vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me.

Pa­grin­di­niais NVO veik­los tiks­lais įvar­di­ja­mi vi­suo­me­nės in­te­re­so gy­ni­mas, vie­šo­sios ge­ro­vės kū­ri­mas.

Ra­jo­ne vei­kian­čių šiuos ir ki­tus nuo­sta­tus ati­tin­kan­čių to­kių or­ga­ni­za­ci­jų – ge­ro­kai per šim­tą. „Bū­tų apie 120, gal dau­giau – ži­nom tas, ku­rių kon­tak­tus tu­rim, su ku­riom ben­drau­jam. Ta­čiau ne vi­sos, ku­rios už­si­re­gist­ra­vu­sios kaip NVO, mums apie sa­ve pra­ne­ša“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Rū­ta Sa­ga­taus­kai­tė.

Kaip di­džiau­sią to­kių ju­ri­di­nių as­me­nų da­lį ji iš­skir­tų kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jas ir kai­mo ben­druo­me­nes. Ap­skri­tai jų, anot pa­šne­ko­vės, vie­no­dai gau­su tiek mies­te, tiek kai­me. Kai ku­rio­se se­niū­ni­jo­se vei­kia at­ski­ros jau­ni­mo, kul­tū­ros, kai­mo ben­druo­me­nės.

Jų veik­la skir­ta mo­ky­tis, da­ly­vau­ti pro­jek­tuo­se. Ga­vus fi­nan­sa­vi­mą, or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai, ke­lio­nės, žmo­nės bu­ria­mi kar­tu tvar­ky­tis, at­ras­ti įvai­rių po­mė­gių. „Mū­sų or­ga­ni­za­ci­jos – veik­lios, vi­si – tik­ri idė­jų ge­ne­ra­to­riai. Ne tik ne­se­niai at­si­ra­du­sios nau­jos, įkur­tos jau­ni­mo, bet ir pen­si­nin­kų, pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių – vi­sos ak­ty­viai dir­ba“, – pa­ste­bi R. Sa­ga­taus­kai­tė.

Aiš­kin­sis po­rei­kius

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre ne­se­niai vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą. Pri­sta­ty­ta bū­si­ma Uk­mer­gės ra­jo­no NVO vys­ty­mo sek­to­ri­nė stu­di­ja. Jai, pa­sak Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Ri­mos Boš­ke­vi­čie­nės, svar­bus 2014–2020 m. lai­ko­tar­pis, su­tam­pan­tis su nau­jo ES fi­nan­sa­vi­mo eta­pu. Tarp nu­ma­ty­tų pla­nų, įgy­ven­di­nant stu­di­jos pro­jek­tą, – NVO na­rių ap­klau­sos, mo­ky­mai, dis­ku­si­jos.

Vi­so to tiks­las, iš­si­aiš­ki­nus or­ga­ni­za­ci­jų po­rei­kius, pri­tai­ky­ti ati­tin­ka­mas veik­las, pa­ska­tin­ti įsi­trauk­ti į ak­ty­ves­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ieš­ko­ti ne­iš­nau­do­tų ni­šų.

R. Boš­ke­vi­čie­nė ra­gi­no or­ga­ni­za­ci­jas įsi­jung­ti ir ren­giant ką tik įsteig­tos aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės mies­to vie­tos veik­los gru­pės stra­te­gi­ją, kad Uk­mer­gė gau­tų kuo dau­giau lė­šų.

Mi­li­jo­nas – žmo­nėms įdar­bin­ti

Mies­to VVG veik­la, pa­sak ją pri­sta­čiu­sios Ag­nės Ka­na­pec­kai­tės, grin­džia­ma NVO, aso­ci­juo­tų ver­slo struk­tū­rų, įmo­nių ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos part­ne­rys­tės prin­ci­pu. Jos na­riai ga­li bū­ti Uk­mer­gė­je re­gist­ruo­ti ir veik­lą vyk­dan­tys ju­ri­di­niai as­me­nys, pri­im­ti aso­cia­ci­jos vi­suo­ti­nio na­rių su­si­rin­ki­mo spren­di­mu ir su­mo­kė­ję sto­ja­mą­jį mo­kes­tį.

Mi­nė­ta stra­te­gi­ja skir­ta pa­ge­rin­ti vie­ti­nes įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bes ir di­din­ti ben­druo­me­nių so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją, iš­nau­do­jant vie­tos ben­druo­me­nių, ver­slo ir vie­tos val­džios ry­šius. Taip pat sie­kia­ma ska­tin­ti ver­slu­mą, ma­žin­ti skur­dą, so­cia­li­nę at­skir­tį. „In­ves­ti­ci­jas skir­tu­me ir in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mui, bet šiuo me­tu dau­giau­sia gal­vo­ja­ma apie žmo­gų. Tu­rim pa­si­stengt ir dirbt kar­tu, kad pa­reng­tu­me ge­rą stra­te­gi­ją“, – kvie­tė A. Ka­na­pec­kai­tė.

Stra­te­gi­ja bus ren­ka­ma kon­kur­so bū­du. Tiks­las – gau­ti jai 1 mi­li­jo­ną eu­rų. Tuo me­tu vi­sai Lie­tu­vai skir­tas krep­še­lis – 14 mi­li­jo­nų. Toks su ben­druo­me­nių ini­ci­juo­ta vie­tos plėt­ra (BIVP) su­si­jęs fi­nan­sa­vi­mas 2014–2020 m. bū­tent mies­to vie­to­vė­se. Ap­skri­tai BIVP įgy­ven­din­ti, ap­imant dar ir kai­mo vie­to­ves bei žu­vi­nin­kys­tės re­gio­nus, Lie­tu­vo­je iš vi­so ski­ria­ma 140 mln. EUR.

Kai­mo plėt­rą tęs

Uk­mer­gės ra­jo­no VVG veik­lą su­si­ti­ki­me ap­žvel­gė jos val­dy­bos pir­mi­nin­kė Re­da Liu­bo­mirs­kie­nė. Gru­pė per sa­vo gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį, įgy­ven­di­nant LEADER me­to­dą, įvyk­dė per 60 vie­tos pro­jek­tų, ra­jo­nui pri­trau­kė dau­giau nei 8 mi­li­jo­nus li­tų. Jie pa­nau­do­ti kai­mo ben­druo­me­nių plėt­rai, jų na­mų įren­gi­mui, vie­šo­sios ap­lin­kos tvar­ky­mui, tra­di­ci­nių ama­tų gai­vi­ni­mui, kai­mo ver­slu­mui pa­rem­ti, jau­ni­mo ini­cia­ty­vų ska­ti­ni­mui.

Kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pri­ori­te­tai su­si­ję su ino­va­ci­jo­mis že­mės ūky­je bei miš­ki­nin­kys­tė­je. Už­si­brėž­ta di­din­ti vi­sų ti­pų že­mės ūkio veik­los kon­ku­ren­cin­gu­mą, ūkių per­spek­ty­vu­mą. Dar­bo vie­tas ku­rian­čių ir ki­tų pro­jek­tų orien­tuo­ta į jau­ni­mą.

Pa­da­li­jo lė­šas

Pa­si­bai­gus NVO pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­sui teik­tų pa­raiš­kų rin­ki­mui, re­zul­ta­tus ap­ta­rė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė, kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė. Ji in­for­ma­vo, jog pro­jek­tams įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu skir­tas 16 481 Eur fi­nan­sa­vi­mas iš NVO pro­jek­tų rė­mi­mui nu­ma­ty­tų lė­šų. In­ves­ti­ci­jų po­rei­kis ga­vus pa­raiš­kas, ku­rių – 55, bu­vo per­pus di­des­nis – be­veik 32 400 Eur. Iš vi­so fi­nan­suo­tos 48 pa­raiš­kos.

Pro­jek­tai kon­kur­sui dėl pa­ra­mos teik­ti pa­gal tam tik­rus pri­ori­te­tus: kraš­to et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mas Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tų kon­teks­te; pi­lie­tiš­ku­mo stip­ri­ni­mas įpras­mi­nant Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­tį; kar­tų ben­dra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mas; svei­ka gy­ven­se­na.

Pa­raiš­kas tei­kė kai­mo ben­druo­me­nės, pa­gy­ve­nu­sių­jų ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos, fol­klo­ro drau­gi­jos, mo­te­rų klu­bai, li­te­ra­tų, spor­ti­nin­kų, vi­suo­me­ni­nin­kų sam­bū­riai. Tarp fi­nan­suo­tų­jų – šie­met ra­jo­ne vyk­sian­čios ge­gu­ži­nių, kraš­tie­čių šven­tės, spor­to ren­gi­niai ir sto­vyk­los, su kraš­to is­to­ri­ja bei Uk­mer­gės šian­die­na su­si­ję pro­jek­tai.

Rei­kia to­bu­lė­ti

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė pa­brė­žė, jog ra­šant pro­jek­tus da­ro­ma tam tik­rų klai­dų, ir ra­gi­no iš­mok­ti ra­šy­ti, lai­kan­tis ati­tin­ka­mų tai­syk­lių. „Daž­niau­siai įsi­vaiz­duo­ja­ma, kad pro­jek­tas – vi­sos me­tų veik­los su­ra­šy­mas ir ap­ra­šy­mas, pi­ni­gų pra­šy­mas ne­ži­nia kam. O tu­ri bū­ti kon­kre­tus tiks­las: jei ke­lio­nė – tai ji ir or­ga­ni­zuo­ja­ma. Ki­ti įsi­gud­ri­na me­tai iš me­tų teik­ti tuos pa­čius. Yra tęs­ti­niai pro­jek­tai, bet keis­tis ir­gi rei­kia“, – sa­ko A. Jo­ku­by­nie­nė.

Ry­šiai bus glau­des­ni

Su­si­ti­ki­mo da­ly­vius pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Gied­rius Po­cius. Pa­si­džiau­gė ne­se­niai su­si­kū­ru­sia Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba.

„Tai – ins­tan­ci­ja, tu­rin­ti at­sto­vau­ti vi­soms ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms. Per de­le­guo­tus at­sto­vus jos ga­lės iš­sa­ky­ti sa­vo po­rei­kius ir no­rus, o ra­jo­no va­do­vai jaus tą pul­są, ku­riuo gy­ve­na or­ga­ni­za­ci­jos“, – sa­kė jis.

Ta­ry­bos tiks­las – teik­ti pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­joms dėl sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čių NVO veik­los ska­ti­ni­mo. Tarp už­da­vi­nių – ska­tin­ti ir rem­ti sa­vi­val­dy­bės ir NVO ben­dra­dar­bia­vi­mą sa­vi­val­dy­bės vys­ty­mo ir plėt­ros, ap­lin­kos ap­sau­gos ir eko­lo­gi­jos, jau­ni­mo rei­ka­lų, mo­ky­mo ir švie­ti­mo, kul­tū­ros ir me­no, spor­to, so­cia­li­nių pa­slau­gų, gy­ven­to­jų už­im­tu­mo sri­ty­se. Sa­vo veik­lą NVO ta­ry­ba ko­or­di­nuo­ja su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­niais bei įstai­go­mis, vals­ty­bi­nė­mis val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis, sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čio­mis aso­cia­ci­jo­mis, tar­ny­bo­mis.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 2015-04-24-6 straipsnio 2 nuotr

Susitikime su jubiliejumi pasveikinta Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Angelė Jokubynienė. 


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų